Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

Список використаних джерел

Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 536 "Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємни­цтва на 2002-2005 роки".

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Затверджена Законом України від 21 грудня 2000 року № 2157-

ІІІ.

Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України.

Наказ Державної податкової адміністрації України № 244 від 30.06.2005 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації Украї­ни від 30.05.97 № 165".

Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник / За ред. Г.В.Лавінського. К.: Вища школа, 1995.- 287 с.

Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 1997. - 304 с.

Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізне­сі // Навчальний посібник.- К., 1999.- 163 с.

Дубій О. 12 уроків з 1 С: Бухгалтерії.- Львів, 2003.- 232с.

Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи // Навч. посібник.- К,

2000, 220 с.

Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля анали­за и аудита.- К.:"А.С.К.", 1998.- 754 с.

Комплексная система автоматизации фінансово-хозяйственною деятель­ности для предприятий и организаций состоящих на бюджете // Руковод­ство пользователя.- К., 2001.

Комплексная система автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса "Парус - Предприятие" для Windows версия 7.20. Модуль "Бух­галтерия" // Руководство пользователя.- К., 2003, 95 с.

Комплексная система автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса "Парус - Предприятие" для Windows версия 7.20. Модуль "Реа­лизация и склад" // Руководство пользователя.- К., 2003, 67 с.

Комплексная система автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса "Парус - Предприятие" для Windows версия 7.40. Модуль "Зара­ботная плата" // Руководство пользователя.- К., 2003, 108 с.

Кондрашова С.С. Информационные технологии в управлении // Учебное пособие.- К., 1998 - 132 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія.- Рівне: НУВГП, 2005.- 369 с.

Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінан­сово-кредитних установах // Навч. посібник.- К., 1999, 216 с.

Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економі­чної інформації // Навчальний посібник.- К., 1998.- 199 с.

Юринець В., Юринець Р., Лондар С. Система інформаційних технологій // Навчальний посібник.- Львів, 2000.- 69 с.

1С:Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета (описание типовой конфигурации).- М.: Фирма "1С", 1999, 338 с.

Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємст­вом та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит.-2006.- №4.- С.52-58.

Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і контро­лю // Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №7.- С.55-64.

Івахненков С.В. Упровадження програмного забезпечення обліку і конт­ролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит.- 2007.- №2.- С.56-62.

Іващенко А.П. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів в умовах функціонування інформаційної технології обліку // Вісник Львів­ської комерційної академії. Серія економічна. - Вип. 16. - Львів, 2004. - С.

300-304.

Іващенко А.П. Організація і методика обробки облікової інформації в умовах функціонування інформаційної технології // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. - Вип.1 (33). - Рівне, 2006. - С.35-42.

Лазаришина І.Д., Іващенко А.П. Удосконалення методичних аспектів аналізу в умовах автоматизованої обробки інформації // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. - Вип.4 (36) . - Рівне, 2006. - С.213-221.

Мартынович А. М., Бузмаков В. И. Стратегия развития информационной системы управления // "Корпоративные системы".- 2004.- №1.

Корнеев С. В. Системы управления ресурсами предприятий: поведенче­ские аспекты рынка // Журнал "Сети & Бизнес".- 2005.- №2.

Черненко М., Слєпцов С. Принципы классификации управленческих ин­формационных систем // "Корпоративные системы".- 2004.- №1.