Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.8. автоматизація операцій з мшп

Для збереження реквізитів малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП), що використовуються організацією у господарській діяльності, при­значений довідник "Номенклатура". Для елемента довідника, що є МШП, установлюють вид "МБП".

Конфігурація дозволяє за допомогою документів реєструвати наступні операції з МШП:

оприбуткування;

передача в експлуатацію;

внутрішнього переміщення;

списання.

Відображення оприбуткування МШП здійснюється за допомогою доку­мента "Приходная накладная", в реквізиті "Что оприходуем" якого встанов­люють значення "ОС, НМА, др. необор. мат. активы" або "Проч. необор. активы". Решта реквізитів документу заповнюються аналогічно операціям отримання ТМЦ (див. розд. 5.2).

Для реєстрації передачі в експлуатацію придбаних МШП у конфігурації призначений документ "Ввод в эксплуатацию" (рис. 5.28), у заголовній час­тині якого обирають опцію "Ввод в эксплуатацию МБП" і вказують місце збереження (матеріально-відповідальну особу), на відповідальному збере­женні якого вони будуть обліковуватись.

Уключивши прапорець "Указать счет и вид затрат", можна вибрати бу­хгалтерський рахунок і статтю витрат, на які списується облікова вартість МШП при проведенні документа. Якщо прапорець не включати, то ці пара­метри підставляються з відповідних реквізитів довідника "Номенклатура".

У табличній частині документа вказується найменування, партія та кіль­кість МШП, що передаються в експлуатацію.

За допомогою кнопки "Печать" можна одержати друковану форму акту введення в експлуатацію МШП.

При проведенні документ "Ввод в эксплуатацию" створює кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку зі списання МШП з рахунків балансового обліку та оприбуткування на позабалансовий рахунок, що призначений для обліку МШП в експлуатації.

Для відображення операцій передачі МШП з одного місця збереження в інше призначений документ "Перемещение", принципи реєстрації якого ана­логічні переміщенню виробничих запасів і товарів (див. розд. 5.2).

Реєстрація операцій зі списання МШП у результаті нормального зносу чи утрати виробничого значення здійснюється за допомогою документа "Списа­ние МБП" (рис. 5.29), в табличній частині якого вказується назва, партія та кількість МШП, що списуються.

За допомогою кнопки "Печать" можна отримати друковану форму акту списання МШП. При проведенні документа "Списание МБП" створюються кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку зі списання МШП з позаба­лансового рахунку, на якому обліковуються МШП в експлуатації.

Зареєстровані документи "Ввод в эксплуатацию" та "Списание МБП" збе­рігаються в журналі "Необоротные активы и МБП" розділу "Прочие" голов­ного меню "Журналы".