Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

2. огляд програмних продуктІв для пІдприЄмств малого бІзнесу в украЇнІ

Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного забез­печення пропонується цілий ряд розробок:

"1С:Підприємство". Система названа як одна програма. Насправді вона є не стільки продуктом, готовим до використання кінцевими користувача­ми, скільки інструментальним середовищем для його розробки. Окрім офіційної версії "1С:Бухгалтерія для України", свої рішення пропонують партнери "1С" в Україні. Найбільш відомі з них: "ABBYY икгаіпе", "А4", "Диск", "Фаворит Сервіс", "Форт". Крім цього практично в кож­ному великому місті є фірма, а часто й не одна, які пропонують свій ва­ріант налагодження для платформи "1 С":

"АБ Офіс 2000" (компанія "АБ Система")

"DeloPro" ("Ксиком Софт")

"GrossBee-XXI" (компанія "Гроссбі")

"SMarket" (фірма "ТФПК")

"X-DOOR" (компанія "SoftTAXI")

"Акцент 6.0 Бізнес-пакет" (компанія "Імпакт")

"Бест-Про" (компанія "Інтелект-Сервіс")

"Парус" (корпорація "Парус-Україна")

"РС-Фінанси+" (компанія "РС-Финанси+")

"Свод" (компанія "КомПАС-Україна")

"Торгінфо 6.0" (компанія "Торг інформатика")

"Універсал" (компанія "СофтПро") та інші.

Фірма "1 С" спеціалізується на підтримці і розробці комп'ютерних про­грам і баз даних ділового і домашнього призначення. Заснована у 1991 р. За даними численних опитувань "1 С" займає перше місце в софтверному секто­рі російської комп'ютерної індустрії і відрізняється рекордною віддачею від одного співробітника.

На сьогодні найбільшим попитом користується система програм " ІСПідприємство" фірми "1С". Існують різні версії програм, що входять у систему " 1С: Підприємство":

Базова версія - виконує функції облікової програми, типове рішення, не може налагоджуватись під конкретний вид діяльності підприємства (створення спеціальних документів, звітів і т. і.), неможливо змінити ана­літику по вже введених рахунках.

Стандартна версія - програма "1С:Бухгалтерія" цієї версії може налаго­джуватись, але не має повні можливості по налагодженню під вимоги конкретного підприємства (не підтримуються складні проведення, про­грама працює з одним планом рахунків, неможливо введення роздільни­ка обліку). Доступно тільки три рівні аналітики на рахунку.

Версія "ПРОФ" - найбільш універсальна програма з погляду налаго­дження під вимоги конкретного підприємства. Містить повний набір фу­нкціональних можливостей і вільна від обмежень, описаних вище.

3-х користувальницька версія - має повні функціональні можливості версії "ПРОФ" і дозволяє одночасно працювати одному - трьом користу­вачам. Так можуть функціонувати тільки "1С:Торгівля і Склад" і "1С:Зарплата і Кадри".

Мережна версія - має повні функціональні можливості, але на відміну від попередніх версій дозволяє одночасно працювати декільком корис­тувачам.

Версія для SQL - функціонально повна версія. Дозволяє використовува­ти всю потужність обчислювального комплексу MS SQL SERVER. Не­обхідна, коли кількість користувачів перевищує 8-10 чоловік.

Складовими системи програм " 1С:Підприємство" є:

технологічна платформа;

конфігурації.

Технологічна платформа являє собою набір різних механізмів, що вико­ристовуються для автоматизації економічної діяльності і не залежать від кон­кретного законодавства і методології обліку.

Конфігурації є прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована на автоматизацію визначеної сфери економічної діяльності і відповідає чин­ному законодавству.

Технологічна платформа може мати наступні компоненти:

"Бухгалтерський облік" - призначена для обліку наявності і руху засобів підприємства та може використовуватися як автономно, так і разом з ін­шими компонентами "1С:Підприємство". Система " 1С:Бухгалтерія" 7.7 представляє собою компоненту "Бухгалтерський облік" системи " 1С: Підприємство".

"Оперативний облік" - призначена для обліку наявності і руху матеріа­льних і грошових коштів та може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами " ІС.Підприємство". Система " 1С:Торгівля і склад" представляє собою компоненту "Оперативний об­лік" системи "1 С:Підприємство".

" Розрахунок" - призначена для автоматизації періодичних розрахунків і може бути використана як автономно, так і разом з іншими компонента­ми системи " 1С:Підприємство". Система " 1С:Зарплата і Кадри" пред­ставляє собою компоненту "Розрахунок" системи "1С:Підприємство".

"Керування розподіленими інформаційними базами" - призначена для організації єдиної системи автоматизованого обліку на підприємствах, що мають територіально вилучені об'єкти: філії, склади, магазини, пунк­ти прийому замовлень та інші підрозділи, не зв'язані локальною мере­жею. Ця компонента поставляється розробниками окремо.

На комп'ютерному ринку СНД фірма "1С" працює з користувачами через

саму розгалужену партнерську мережу. Дилерами фірми "1С" є більш 2900 постійних партнерів у 460 містах Росії, країн СНД і Балтії. "1С:Франчайзинг" являє собою мережу більше 2600 підприємств, сертифікованих фірмою "1С" на надання комплексних послуг по автоматизації облікової й офісної роботи на базі програмних продуктів "1 С".

Найбільшим дистриб'ютором програм фірми "1С" в Україні є компанія "ABBYY Україна". Партнерська мережа "ABBYY Україна" є самою розга­луженою в країні і в даний час складає більш 220 партнерів. Компанія будує всі рішення для автоматизації обліку на одній технологічній платформі - сис­темі програм "1С:Підприємство". Це дозволяє створювати гнучкі системи, які можуть масштабуватись і налагоджуватись до використання, і які в разі потреби можуть бути модифіковані з урахуванням вимог замовника або змін законодавства. На сьогодні самими популярними рішеннями "ABBYY Укра­їна" для автоматизації обліку є:

" 1С:Бухгалтерия 7.7 для України", розроблена за замовленням фірми "1 С" і призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємст­вах, що займаються виробництвом продукції, торгівлею, наданням послуг. У конфігурації реалізована загальноприйнята методика бухгалтерського і пода­ткового обліку для госпрозрахункових організацій, що відповідає національ­ним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України. "1С:Бухгалтерия 7.7 для України" пропонується наступних версій: базова, "ПРОФ", мережна і версія для SQL.

" 1С:Торговля+Склад для України" призначена для автоматизації обліку в організаціях гуртової та роздрібної торгівлі. Система дозволяє обробляти інформацію операцій обліку товарних запасів, ціноутворення, гуртової, розд­рібної та консигнаційної торгівлі, взаєморозрахунків з покупцями і постача­льниками, а також отримувати специфічні звіти: товарні, аналіз прибутковос­ті товарів, аналіз привабливості покупців, планування закупівель товарів, аналіз взаєморозрахунків, аналіз консигнаційної торгівлі та інші.

"1С: Зарплата + Кадри для України" призначена для розрахунку заро­бітної плати і ведення кадрового обліку на підприємствах будь-якої форми власності і типу фінансування. Конфігурація автоматизує облік відпрацьова­ного співробітниками часу, відхилень від нормального графіка роботи, осно­вних видів нарахувань для співробітників, розрахунок податків і зборів, ви­плату заробітної плати, кадровий облік із формуванням первинних докумен­тів та звітів.

" 1С:Предприятие 7.7. Комплексний облік" забезпечує комплексну ав­томатизацію облікового процесу в госпрозрахункових підприємствах відпо­відно до законодавства України і, в першу чергу, орієнтована на підприємст­ва гуртово-роздрібної торгівлі. Конфігурація складається з трьох ділянок: "Бухгалтерія", "Торгівля+Склад" і "Зарплата+Кадри" і дозволяє обробляти інформацію найбільш розповсюджених господарських операцій цих ділянок, а також формувати більше 105 звітних форм.

"Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України" призначена для автоматизації управлінського, бухгалтерського і податкового обліку на підп­риємствах, основним видом діяльності яких є виробництво продукції, вико­нання робіт або надання послуг, а також торгівля покупними товарами (як супутній вид діяльності). Для роботи конфігурації необхідні компоненти "Бу­хгалтерський облік" і "Оперативний облік" системи програм " 1С:Підприємство 7.7".

"Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України" підтримує найбільш розповсюджені схеми виробництва продукції і методики обліку її собівартос­ті та дозволяє вести облік витрат виробництва і виготовлення продукції з да­вальницької сировини, масового виробництва продукції та на замовлення, калькулювання собівартості продукції та розподілу загальновиробничих і прямих виробничих витрат, надає можливість одержання звітної інформації про нормативну і фактичну собівартість виготовленої продукції. Конфігура­ція забезпечує облік найбільш розповсюджених операцій із закупівлі, збере­ження і продажу запасів підприємства та взаєморозрахунків з постачальни­ками і покупцями, крім цього має можливість інтеграції з конфігурацією "Зарплата + Кадри для України".

"1С-Рарус: Громадське харчування 1.0 Українська версія" - типове рі­шення для автоматизації підприємств громадського харчування України. Конфігурація дозволяє автоматизувати створення калькуляційних карт, роз­рахунок планової калькуляції та технологічної карти, аналітичний облік, збе­реження рецептури блюд і взаємозамінних компонентів з підготовкою друко­ваних форм. " 1С-Рарус: Громадське харчування 1.0 Українська версія" при обробці інформації дозволяє враховувати сезонні коефіцієнти, цінову політи­ку фірми, підключення торговельного устаткування, а також результати про­веденої інвентаризації при списанні непридатних товарів. Конфігурація не є самостійною програмою і призначена для використання з компонентою "Бух­галтерський облік" системи програм "1С:Підприємство 7.7" і типовою кон­фігурацією "Бухгалтерський облік для України".

Окрім цих рішень "ABBYY Україна" пропонує додаткові компоненти, що дозволяють розширити сервісні можливості системи "1С: Підприємство" або інтегрувати її з іншим устаткуванням чи програмами:

"CashTrade" призначена для інтеграції системи " 1С:Підприємство" з касовими апаратами (ЕККА) і дозволяє друкувати фіскальні чеки, програму­вати артикули, зчитувати звіти касового апарата тощо.

"Зберігач для " 1С:Підприємство" забезпечує резервне копіювання баз даних шляхом створення резервної копії в комп'ютері або на дискетах.

"Web-розширення" призначена для інтеграції " 1С:Підприємство" і Ін-тернет-технологій (у першу чергу Web). Ця компонента може використовува­тись для виконання задач різного класу:

-    інтранет   рішення   -   для   надання   співробітникам   доступу до "1С:Підприємство" через браузер (робочі місця керівників, менеджерів

тощо);

екстранет рішення - для створення вилучених робочих місць, оператив­ної інформаційної взаємодії з партнерами і замовниками (вилучений склад, вилучена торговельна точка, портали доступу до торговельної і комерційної інформації тощо);

інтернет рішення - для організації Інтернет - комерції й інформаційного обслуговування клієнтів (Інтернет - магазини, довідкові служби тощо).

" 1С:Аркадия Інтернет - магазин" для Web-розширення системи програм "1С:Підприємство 7.7" є спільною розробкою фірм "1С" і "Аркадія" (Санкт-Петербург) і дозволяє швидко створити діючий Інтернет - мага­зин, завдяки наявності готової конфігурації Інтернет-Магазина і типово­го дизайну. Інтернет - магазин може бути інтегрованим в існуючий Web-сайт фірми або стати основою для створення нового сайта. Адміністру­вання Інтернет - магазина відбувається в звичному інтерфейсі системи програм "1 С:Підприємство". Спеціальна зовнішня обробка дозволяє ме­неджерові легко наповнювати сайт описами і зображеннями товарів і публікувати "гарячу" інформацію про нові надходження товарах, появу і відновлення їх описів тощо. Інтернет - магазин дозволяє переглядати прайс-листи і зовнішній вигляд товарів, здійснювати пошук товарів і ви­писувати в on-ііпе режимі рахунки, які покупець може роздрукувати без­посередньо з браузера. Крім цього, можливе підключення до електрон­них платіжних систем, застосування системи знижок і бонусів постійним покупцям, облік вартості доставки до споживача.

Одним із партнерів "1 С" в Україні є компанія "Диск", що працює на рин­ку інформаційних технологій з 1993 року і займається розробкою та впрова­дженням систем бухгалтерського і фінансового обліку підприємств і органі­зацій різних форм власності, а також систем управління підприємством; про­водить аудит даних у системах автоматизації обліку і надає консалтингові послуги; розповсюджує облікове та інформаційно-правове програмне забез­печення через власну дилерську мережу; розробляє і розповсюджує програм­не забезпечення для керування касовим і торговельним обладнанням.

Компанія "Диск" на українському ринку економічного програмного за­безпечення пропонує конфігурації до сімейства програм " 1С:Підприємство 7.7": "1С:Бухгалтерія", "1С:Торгівля і Склад", "1С:Зарплата і Кадри", " 1С:Підприємство. Комплексна конфігурація", "ДИСК: Універсальна обліко­ва система". Остання розробка зайняла на щорічному всеукраїнському кон­курсі розробників програмного забезпечення "Soft Regatta - 2002" друге міс­це у номінації "Комплексні рішення для ведення бізнесу" і перші місця у но­мінаціях:

"ПЗ для автоматизації окремих видів діяльності (ПЗ для бухгалтерського обліку)";

"ПЗ для автоматизації окремих видів діяльності (ПЗ для складського і матеріального обліку)";

"Системи бюджетування";

"Системи фінансового і податкового аналізу та прогнозування". "ДИСК: Універсальна облікова система" забезпечує комплексну автома­тизацію обліку діяльності підприємств і організацій. Система дозволяє обро­бляти інформацію в розрізі бухгалтерського, оперативного, управлінського обліку, виробничої діяльності, вести облік кадрового складу і здійснювати розрахунок заробітної плати різної складності, проводити аналіз діяльності підприємства. Інформація до системи вноситься шляхом реєстрації електрон­них документів, що дозволяє використовувати "ДИСК: Універсальна обліко­ва система" в якості системи автоматизації документообігу початкового рів­ня. До стандартної поставки входять бухгалтерські, податкові і статистичні звіти. Система комплектується широким набором звітів з оперативною інфо­рмацією про стан взаєморозрахунків, залишків матеріальних цінностей. Іс­нують звіти, що забезпечують здійснення аналізу структури витрат за центрами витрат і відповідальності, підрозділами, тощо. "ДИСК: Універсаль­на облікова система" дозволяє автоматизувати:

 

облік товарів на складах із підтримкою касових серверів, фіскальних принтерів і сканерів штрих - кодів, облік руху товарів на віддалених складах (магазинах), реалізації товарів на умовах комісії та консигнації, операцій імпорту та експорту товарів;

облік матеріалів на складах та їх списання на виготовлення готової про­дукції, виконання робіт і послуг та інші витрати;

облік готової продукції на складах та розрахунок її собівартості;

податковий і бухгалтерський облік основних засобів;

облік взаєморозрахунків з контрагентам в розрізі документів, за якими виникла заборгованість, або у розрізі планових документів, за бартерни­ми контрактами, з автоматичним контролем за об'ємом і глибиною това­рних кредитів;

облік банківських і касових операцій;

кадровий облік із формуванням штатного розкладу, наказів по кадрах та веденням особової картки працівника;

розрахунок заробітної плати за даними кадрового обліку з можливістю нарахування заробітної плати від виробітку з віднесенням витрат на кон­кретний вид готової продукції, лікарняних і відпускних, автоматичне за­повнення форми 8ДР та форми персоніфікованого звіту до Пенсійного фонду та запис у файли тощо;

податковий облік шляхом реєстрації податкових накладних із автомати­чним заповнення книг обліку придбання та продажу тощо;

управлінський облік витрат і доходів у розрізі статей та центрів витрат (підрозділи, напрямки діяльності, контракти), бюджетування та прогно­зування податків, з оцінкою очікуваних надходжень та маржинальним аналізом за видами діяльності, менеджерами, підрозділами.

Технології гнучкого розширення можливостей, що закладені до концепції "ДИСК: Універсальна облікова система", забезпечують можливість ведення повнофункціонального комплексного обліку діяльності як малих, так і вели­ких підприємств.

Фірма "1С" розробляє типову систему якості 1С:Франчайзи, що дозволяє навіть невеликим фірмам організувати роботу у відповідності зі стандартом якості ISO 9001 і одержати сертифікат міжнародного зразка. Сертифікація за стандартом ISO 9001 гарантує, що компанія добре організована, у ній чітко розподілені обов'язки, процедури, дотримується технологія роботи, є опера­тивні інструкції, що задокументовані і відомі всьому персоналу, процедура контролю робіт, що виконуються, професійний і добре навчений персонал, здатний виконувати свою роботу якісно й у термін. Серед українських фірм сертифікат "1С" за стандартом ISO 9001 отримала лабораторія "Форт" (м. Київ). Вона спеціалізується на комплексній автоматизації діяльності підпри­ємства, поставці, впровадженні і супроводі програмного забезпечення, підт­римці комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення. Співробіт­никами лабораторії спроектовані, розроблені і постійно супроводжуються типові українські конфігурації для всієї лінії продуктів 1С: " 1С: Бухгалтерія 6.0", "1С:Платіжні документи 7.5", "1С:Бухгалтерія 7.5" і 7.7, "1С:Торгівля 7.5" і 7.7, "1С:Зарплата и кадри 7.5" і 7.7, "1С: Підприємство" - комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри". Відділ розробки лабораторії створив першу конфігурацію відповідно до Національ­них стандартів бухгалтерського обліку України - "Форт-2000".

Для "1С: Підприємство" 7.7 лабораторією "Форт" розроблені типові кон­фігурації, які представляють собою готові рішення, що можуть працювати без додаткового настроювання в більшості організацій. Наведемо їх:

1.         "Fort XP" для 1С:Бухгалтерії 7.7 призначена для автоматизації бухгал- терського, податкового й управлінського обліку та орієнтована на масове використання в багатопрофільних, виробничих і торговельних підприємст- вах. Конфігурація дозволяє автоматизувати облік усіх господарських опера- цій на підприємстві:

необоротних, малоцінних необоротних і нематеріальних активів з

можливістю налагодження під вимоги підприємства,

грошових коштів (готівкових, безготівкових, в національній валюті

України та іноземній валюті),

товарно-матеріальних цінностей, запасів, малоцінних швидкозношу-

ваних предметів у місцях збереження і використання,

виробництва продукції, витрат діяльності, витрат за елементами,

взаєморозрахунків з дебіторами і кредиторами, з бюджетом;

нарахування заробітної плати та розрахунків з працівниками;

ведення книг обліку придбання, продажу, доходів і витрат;

фінансових результатів.

2.         "Форт-2000" розроблена в середовищі "1С: Підприємство" 7.7, компо- ненті "Бухгалтерський облік". Конфігурація призначена для ведення бухгал­терського та податкового обліку відповідно до діючого законодавства Украї­ни і орієнтована на використання в торговельних, виробничих і баготопрофі-льних підприємствах. "Форт-2000" дозволяє автоматизувати вирішення тра­диційних задач обліку:

операцій по банківських рахунках і касі;

операцій в іноземній валюті;

операцій із запасами і ТМЦ в оптовій та роздрібній торгівлі;

облік взаєморозрахунків з партнерами;

нарахування заробітної плати й облік розрахунків з працівниками;

операцій з основними засобами і нематеріальними активами;

облік фінансових результатів.

Конфігурація містить перелік стандартних, спеціалізованих і регламенто­ваних звітів, останні з них поновлюються розробниками в залежності від змін законодавчої бази. "Форт-2000" є базовою конфігурацією для побудови бі­льшості спеціалізованих (галузевих) конфігурацій.

"Торгівля і Склад для України" призначена для автоматизації управлін­ського обліку підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Конфігурація роз­роблена на основі компоненти "Оперативний облік" системи програм "1С: Підприємство" 7.7 і забезпечує автоматизацію торговельного і складського обліку відповідно до законодавства України. Конфігурація підтримує най­більш розповсюджені операції із закупівлі, збереження і продажу товарів, та пов'язані з ними взаєморозрахунки з покупцями і постачальниками.

Конфігурація автоматизує облік:

наявності, руху товарів на складах за номенклатурами та партіями з мо­жливістю автоматичного розрахунку їх собівартості при списанні за ме­тодами БЛЮ або "За середньою ціною";

роздрібної торгівлі з використанням ЕККА й іншого торговельного уста­ткування;

товарів, отриманих та переданих на реалізацію, розрахунку комісійної винагороди, отриманих і виданих товарних кредитів;

продажу наборів товарів, операцій резервування, валютних операцій;

взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями в розрізі договорів для кожного контрагента;

автоматичної підтримки "змінних" кредитних взаєморозрахунків по від­вантаженнях і оплатах.

Крім цього, конфігурація автоматично формує та передає проведення в "1С бухгалтерію".

"Зарплата і Кадри для України" призначена для автоматизації обліку кадрів, розрахунку заробітної на підприємствах будь-якої форми власності і типу фінансування та розроблена на основі компоненти "Розрахунок" систе­ми "1С:Підприємство" 7.7. Конфігурація забезпечує:

автоматизацію розрахунку нарахувань і утримань за будь-якими алгори­тмами, як індивідуальними, так і груповими (бригадними, відрядними тощо);

проведення розрахунків заднім числом;

формування розрахункових листків будь-якого виду, платіжних відомос­тей з сортуванням інформації за підрозділами, і друком типових форм;

розрахунок лікарняних листків, відпусток, оплати по середньому заробі­тку на підставі даних за минулі розрахункові періоди;

ведення штатного розпису підприємства;

розподіл задач кадрового і бухгалтерського обліку;

формування різноманітних спеціалізованих звітів (виконавчих листів, відпусток тощо) і регламентованих звітів у податкові органи і фонди;

автоматичне формування і передачу проведень у "1 С: Бухгалтерію".

5. "Комплексна конфігурація для України" призначена для комплексної автоматизація обліку торговельних підприємств. Конфігурація розроблена на основі трьох компонентів системи "1С:Підприємство" ("Бухгалтерський об­лік", "Оперативний облік", "Розрахунок") і поєднує в собі функціональні мо­жливості наступних конфігурацій: "Бухгалтерський облік для України", "То­ргівля і Склад для України", "Зарплата і Кадри для України", кожна з яких забезпечує автоматизацію визначених ділянок обліку на підприємстві. Їх об'­єднання і спільне функціонування в одній інформаційній базі дозволяє здійс­нити комплексну автоматизацію обліку усіх напрямків діяльності підприємс­тва.

Лабораторія Форт перша в Україні почала випуск спеціалізованих конфі­гурацій для "1С: Предприятие", що враховують галузеву специфіку:

"Форт: Айболит" призначена для автоматизації оптової і дрібнооптової торгівлі лікарськими препаратами і предметами медичного призначення в Україні.

"Форт: Аптека" забезпечує автоматизацію оперативного, бухгалтерсь­кого і податкового обліку підприємств, що займаються роздрібним про­дажем медикаментів.

"Форт: АТП" дозволяє автоматизувати діяльність автотранспортних підприємств.

"Форт: Казна" реалізує стандартну методологію бухгалтерського обліку бюджетних установ і організацій України, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, враховує специфіку організації бухгалтерського і фінансо­вого обліку і звітності в силових структурах, що отримують фінансуван­ня з бюджету.

"Форт: Єдиний податок" призначена для обліку бухгалтерських і тор­говельних операцій в організаціях платниках єдиного податку та орієн­тована на масове використання в торговельних, виробничих і багатоп-рофільних підприємствах.

"Форт - Датекс: Торгове обладнання" призначена для автоматизації обліку підприємств дрібнооптової торгівлі.

"Форт: Жалюзі" призначена для автоматизації обліку роботи компаній, що виготовляють жалюзі, дозволяє автоматизувати весь бізнес-процес від прийому замовлення до взаєморозрахунків з клієнтами.

"Форт: Мануфактура-2000" забезпечує автоматизацію ведення управ­лінського обліку по всіх операціях, що пов'язані з виробничою діяльніс­тю підприємства, а також бухгалтерського обліку по всіх розділах облі­ку.

"Форт: Паблісіті-2000" - дозволяє автоматизувати обліковий процес в рекламних агентствах, видавництвах та інших організаціях, діяльність яких оподатковується податком на рекламу.

"Форт: Персонал" - це система, що дозволяє вести базу вакансій і кан­дидатів, легко і швидко підбирати персонал на задану вакансію, з огляду на особливості вимог роботодавця, а також для кожного кандидата зна­ходити наявні в базі вакансії. Конфігурація може використовуватися як розширення будь-якої конфігурації для "1С: Підприємство".

"Форт: Поліс" призначена для автоматизації бухгалтерського й управ­лінського обліку в страховій компанії.

"Форт: Роздріб" дає можливість автоматизувати діяльність підприємств роздрібної торгівлі.

"Форт: Шинок-2000" забезпечує автоматизацію діяльності підприємств громадського харчування.

"Форт: Sales Of/we" дає можливість автоматизувати управління прода­жами й агентською мережею.

Для комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності компаній, формування зовнішньої і внутрішньої звітності, управління підприємством лабораторією "Форт" розроблені та успішно використовуються конфігурації:

"Форт: Аналітик" дозволяє проводити аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства, використовуючи дані бухгалтер­ського обліку. Передбачений автоматичний вибір необхідної інформації з бази даних конфігурації "1С".

"Форт: GAAP" забезпечує можливість паралельного ведення обліку за українськими та міжнародними стандартами в єдиній базі даних. В кон­фігурації міститься два основних плани рахунків, в одному з яких ве­деться локальний (український) облік, а в іншому інформація відобража­ється автоматично. В цьому плані є можливість вибору валюти обліку.

Відзначена висока якість розробок спеціалізованих конфігурацій "Форт: GAAP", "Форт: Аналітик", "Форт: Айболит", "Форт - 2000", "Форт: Ма­нуфактура", "Форт: Казна", що підтверджено сертифікатами "Совместимо! Система программ 1С: Предприятие" Стандарт для України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АБ Система" було створено 1993 року. Активними розробками в області офісного програмного забезпе­чення компанія займається з осені 1994 року. Головним продуктом фірми є "АБ Офіс 2000 PRO™". Основним своїм завданням розробники вважають не автоматизацію бухгалтерії, а офісної роботи, оперативного обліку, підвищен­ня продуктивності праці не одного бухгалтера, а основного складу будь-якого офісу. Користувачі систем "АБ Офіс 2000", як правило, не бухгалтери, а керівники невеликих фірм, менеджери, товарознавці та ін. Продукт націле­ний, у першу чергу, на допомогу керівнику, менеджеру, а бухгалтер опрацьо­вує інформацію, що сформована співробітниками фірми. Якщо підприємство має специфіку, то такі питання вирішуються за допомогою спеціальних мо­дулів або невеликих коригувань конфігурації.

"АБ Офіс 2000 PRO™" - універсальна програма для автоматизації бізне­су. У типовій конфігурації є можливість гнучкого настроювання друкованих форм, звітів, користувальницьких діалогів. У версії PRO PLUS можна моди­фікувати програму аж до створення власних конфігурацій. Система дозволяє зберегти індивідуальність в усьому - від структури обліку до оформлення документів. Розробник пропонує різні конфігурації: типову, для розроблюва-чів, з виробництвом, для роздрібних продаж.

На сьогодні на ринку пропонується версія 2.3 "АБ Офіс 2000", одночасно з якою була випущена спрощена версія "АБ Офіс 2000" - Асистент, що пере­важно поставляється разом з комп'ютерами.

Робота з версією 2.3 "АБ Офіс 2000" полягає у внесенні даних обліку фак­тів господарської діяльності (рух товарів, грошей, послуг, робота з кадрами, маркетингова діяльність тощо), суміжного оформлення відповідних докумен­тів і одержання різноманітних звітів за накопиченими даними. Для кожного виду операцій в системі існує відповідний режим роботи. За змістом усі ре­жими роботи програми розбиті на розділи (назви розділів відповідають пунк­там системного меню):

"Робота" - дозволяє реєструвати документи та обробляти інформацію про надходження, продаж, реалізацію товарів і послуг, зборку та продаж комплектів, повернення ТМЦ, гарантійні зобов'язання.

"Фінанси" - дозволяє реєструвати документи та вести облік грошових коштів фірми.

"Маркетинг" - зберігає відомості про партнерів і працівників, забезпе­чує процес документообігу фірми і обробки інформації про контакти із партнерами.

"Склад" - відображає інформацію про товарні запаси фірми, дозволяє формувати ряд товарних документів.

"Звіти" - призначений для формування звітів: товарних, фінансових, за розрахунками.

"Довідник" - зберігає довідкову інформацію.

-           "Параметри" - зберігає сервісні функції для налагодження системи. Крім основних можливостей до системи можуть бути встановлені додат­кові модулі: для бухгалтерського обліку, розрахунку зарплати, коригування податкових накладних та інші.

"АБ Офіс 2000" для роздрібної торгівлі укомплектований незалежним ка­совим сервером "Торгівля і сервіс", який розроблений фірмою "Метал 2000".

Фірмою "АБ Система" створена "АБ Офіс 2000" версії 3.0. Система скла­дається з двох основних незалежних частин: ядра і надбудови, яка реалізує операції, що користувач може виконувати за допомогою програми. В "АБ Офіс 2000" версії 3.0 розширені функціональні можливості розділів у порів­нянні із версією 2.3 та додано нові:

"Кадри" - зберігає інформацію про працівників, кадрові документи та розрахунки із працівниками по заробітній платі.

"Бухгалтерія"" - призначений для автоматизації синтетичного та аналі­тичного обліку фінансово-господарської діяльності фірми.

"Архів" - зберігає інформацію про документи закритого облікового пері­оду, яка доступна тільки для перегляду.

Система містить настроювач, за допомогою якого можна легко створити або змінити діалоги, звіти, друковані форми, меню, а також методи розрахун­ку і збереження даних. Змінити можна все, навіть структуру баз даних. Інтег­рована програма - клієнт електронної пошти дозволяє працювати з поштою прямо в "АБ Офіс 2000". Надалі розробниками планується розвиток цієї сис­теми в напрямку забезпечення можливості пересилання електронною по­штою готових документів.

Деякі розробники фінансово-економічного програмного забезпечення тіс­но співпрацюють із вищими навчальними закладами, надаючи свої програми безкоштовно (корпорація "Парус-Україна") або із знижками (компанії "8оІЇТАХІ" та "Імпакт") для впровадження в навчальний процес.

Корпорація "Парус-Україна" вищим навчальним закладам України без­коштовно надає різноманітну інформаційну підтримку та представляє ряд своїх розробок:

"Парус-Підприємство" 7.20 - комплексна система управління для серед­ніх і великих підприємств (рішення для \¥іпс1оУ595/98/]ЧТ),

"Парус-Підприємство" 8.2 - комплексна система управління підприємст­вом (клієнт-серверне рішення на базі СУБД для \¥іпі1оУ895/98МТ),

"Парус-Консультант" - інформаційно-аналітична система із законодавства України,

"Парус-Менеджмент і маркетинг" - система управління виробництвом сервісних компаній,

"Парус-Бюджет" - комплексна система управління для бюджетних уста­нов і організацій,

"Парус-Зарплата" - система автоматизації нарахування заробітної плати.

Система „Парус-Підприємство" призначена для госпрозрахункових підп­риємств різної галузевої приналежності (торгівлі, сфери послуг, реклами і ЗМІ, громадського харчування, туризму, іноземних компаній та інших). Вона проста, зручна, але й могутня повнофункціональна система, що дозволяє ав­томатизувати бухгалтерський, податковий облік, задачі логістики, а також управління реалізацією товарів і послуг. Система може працювати як у мере-жному варіанті, так і на локальному комп'ютері.

У базовому варіанті система включає наступні модулі:

"Адміністратор",

"Бухгалтерія",

"Реалізація і Склад".

„Адміністратор" є керуючим модулем, за допомогою якого відкриваються бази даних, реєструються користувачі і призначаються їх права доступу та здійснюється обслуговування системи.

„Бухгалтерія" і „Реалізація и Склад" можуть працювати як самостійні до­датки, але повною мірою переваги модулів реалізуються при використанні в якості єдиного програмного комплексу з загальною базою даних. Планується розширення номенклатури модулів системи та її функціональних можливос­тей.

З допомогою модуля „Бухгалтерія" можна вести облік у національній та в іноземних валютах і в гривневому еквіваленті коштів на рахунках, основних засобів і нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, розрахун­ків з дебіторами і кредиторами різних категорій. При цьому модуль дозволяє:

деталізувати аналітичний облік по рахунках до п'ятого порядку, а також за рядом допоміжних ознак, за якими можна доповнювати бухгалтерські проведення;

розраховувати амортизаційні відрахування і проводити переоцінку осно­вних засобів;

проводити автоматичну переоцінку валютних активів і пасивів;

періодично контролювати результати обліку за допомогою набору обо­ротних відомостей;

використовувати для оцінки матеріальних цінностей методи "Облікові ціни", "Середні ціни", "Облік за партіями", "Облік за датою надходжен­ня", а також вести облік по складах і матеріально-відповідальних особах;

обробка складських операцій у бухгалтерському обліку;

реєструвати платіжні та внутрішньогосподарські документи з перемі­щення ТМЦ;

готувати звітні документи, складати звіти будь-якої форми і змісту, за­вдяки інтеграції системи з додатками MS Office і Seagate Crystal Report. Основні можливості, що реалізовані в модулі "Реалізація і Склад":

підтримка оптового продажу будь-яких видів товарів і послуг,

можливість реєстрації мультивалютних операцій;

робота з особовими рахунками контрагентів і ведення журналу платежів;

формування цін реалізації;

облік товарів у натуральному і вартісному виразі з моменту їх надхо­дження до продажу і списання (ведення супровідної документації) неза­лежно від місць їх зберігання (на складах, у торгових залах, у відділах);

облік товарів за партіями;

ведення журналу товарних запасів та резервування товару;

підтримка комплектування чи розукомплектовування товарів;

одержання повної звітності по складу.

На сучасному ринку програмних продуктів для малого та середнього біз­несу пропонуються велика кількість систем автоматизації фінансово-господарської діяльності. Це пояснюється тим, що в країнах з розвинутою ринковою економікою кількість підприємств малого та середнього бізнесу є значною, а також дуже широка сфера їх діяльності Крім того, у керівного персоналу цих підприємств досить високі вимоги до програмного забезпе­чення, оскільки, їм потрібні сучасні засоби автоматизованої обробки інфор­мації. Поряд з цим, такі підприємства дуже чутливі до цінових коливань рин­ку на програми автоматизації обліку та управління.

На ринку немає універсального програмного продукту, який був би при­датним до використання на підприємствах будь-якої форми власності та сфе­ри діяльності. Отже, при виборі автоматизованої системи управління необ­хідно враховувати реальні потреби та можливості підприємства. Крім того, розробники пропонують налагодження своїх систем у відповідності зі специ­фічними вимогами замовників.