Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

10. аналІз господарських операцІй в умовах використання автоматизованих ІнформацІйних систем

За умови використання автоматизованих інформаційних систем практич­но необмеженими є можливості аналізу господарських операцій і рахунків бухгалтерського обліку.

Розглядаючи таблицю 10.1, що показує стандартні звіти програми „1С:Бухгалтерія", які використовуються для аналізу рахунку у розрізі сальдо, оборотів, дати, субконто і кількості, необхідно зробити деякі пояснення.

Звіти "Зведені проводки", "Шахова відомість", "Обороти між субконто", "Звіт по журналу операцій" включають інформацію для поточного аналізу рахунку. Звіт "Обороти між субконто" також деталізує облікову інформацію за оборотами у розрізі субконто, а відтак і кількості по ньому. Що ж стосу­ється "Звіту по журналу операцій", то у ньому рахунок розглядається у розрі­зі основи операції, яка несе інформацію ще й про субконто і кількість по суб­конто рахунку, а також про дату її здійснення, а, отже, і внесення змін у ха­рактеристику рахунку.

Таблиця 10.1

Характеристика можливостей аналізу рахунків бухгалтерського обліку про-

Що стосується інших стандартних звітів програми, то в них інформація для аналізу рахунку у вищезгаданих розрізах є найбільш повною, що дозво­ляє робити аналітичні висновки більш повними.

Для розрахунку коефіцієнтів синхронності потоків у розрізі видів діяль­ності доцільно створювати Звіт довільної форми "Аналіз синхронності пото­ків у розрізі видів діяльності у режимі "Конфігуратор" (пункт головного ме­ню "Конструктор").

Формування даного Звіту користувачем програми „1С:Бухгалтерія" будь-якої версії відбуватиметься за нижченаведеним алгоритмом:

Внесення даних у вигляді бухгалтерських проведень в журнал операцій за відповідний період часу.

Для отримання Звіту спочатку необхідно зробити розрахунок підсумків за відповідний період у режимі "Управління бухгалтерськими підсумка­ми" (пункт головного меню "Операції").

У списку Звітів (пункт головного меню "Звіти") будуть відображатись створені нові звіти. Вибирається необхідний звіт і програма виводить на екран його форму .

За аналогічним алгоритмом формуються Звіти: "Розрахунок коефіцієнтів синхронності потоків оборотних активів" та "Розрахунок періоду обороту окремих видів оборотних активів за даними поточного обліку".

Особливістю формування вищезгаданих Звітів є те, що таблиця звіту ма­тиме один стандартний стовпець, в якому інформація буде незмінною (назва аналітичної номенклатури), і три стандартних стовпці, дані в яких розрахо­вуються за формулами (фактичне значення за минулий період; фактичне зна­чення за звітний період; відхилення від значення минулого періоду).

Перевагою викладених пропозицій є те, що запровадження вищезгаданих аналітичних звітів дозволяє більш системно підійти до формування інформа­ційно-аналітичної бази підтримки прийняття рішень для користувачів про­грамного продукту „1С:Бухгалтерія".

Аналіз рахунків бухгалтерського обліку з використанням бази даних сис­теми „Парус-Підприємство" може здійснюватися за однією або декількома класифікаційними ознаками: -    за місцем виникнення;

за видами продукції;

за статтями витрат;

за видами доходів і витрат;

за напрямками діяльності.

Позитивною стороною системи є також те, що за допомогою оборотних відомостей можна отримати інформацію про господарські операції, тобто здійснити реконструкцію подій.

Розглянемо аналітичні можливості системи „Парус-Підприємство" (мо­дуль „Парус-Бухгалтерія") щодо господарських операцій і рахунків бухгал­терського обліку (табл. 10.2).

У вікні модуля "Парус-Бухгалтерія" у пункті меню "Облік" передбачено формування чотирьох реєстрів. Якщо реєстр залишків коштів містить інфор­мацію тільки про залишки засобів відповідних рахунків на задану дату, то інші три реєстри є більш деталізованими. Так, у реєстрі залишків матеріаль­них цінностей можна у розрізі кожного рахунку бухгалтерського обліку ма­теріальних цінностей отримати дані про: залишки засобів у відповідній валю­ті, назву виду ТМЦ, партію, дату, код (артикул), матеріально-відповідальну особу кожного виду облікованих матеріальних цінностей.

Таблиця 10.2

Характеристика можливостей аналізу господарських операцій і рахунків бух-

За Реєстром дебіторської/кредиторської заборгованості можна дослідити за відповідними рахунками бухгалтерського обліку: період обліку заборгова­ності кожного контрагента; назву, номер і дату документа, що є основою роз­рахунку; дату погашення заборгованості. Деталізованою є інформація щодо залишків на рахунках аналітичного обліку дебіторів та кредиторів.

Інвентарна картотека, яка ведеться у розрізі податкового і бухгалтерсько­го обліку, дозволяє відібрати необхідну інформацію щодо сальдо рахунків бухгалтерського обліку, пов'язаних з основними засобами підприємства, а саме: первинну та залишкову вартість об'єктів основних засобів; присвоєний їм інвентарний номер; характеристики експлуатації об' єктів; норму, суму, метод і дату останнього нарахування амортизації; матеріально-відповідальну особу, комплектуючі, з яких складається об' єкт, дорогоцінні метали. В інвен­тарній картотеці можна переглядати операції, зареєстровані з об' єктом, пере­глядати кореспонденцію рахунків. Для кожного об' єкта ведеться програмою історія інвентарного об' єкта, використовуючи інформацію якої можна отримувати дані про операцію.

Деталізованою щодо можливостей аналізу відповідних рахунків бухгал­терського обліку та господарських операцій є Картотека малоцінних необо­ротних активів. Для аналізу рахунків бухгалтерського обліку тут може вико­ристовуватися інформація щодо назви об' єкта малоцінних необоротних акти­вів, його місцезнаходження, матеріально-відповідальної особи, суми нарахо­ваної амортизації. Аналіз господарських операцій, пов' язаних з малоцінними необоротними активами, забезпечується за допомогою таблиці "Історія руху ", у якій містяться дані про назву і дату операцій, відповідний рахунок бухга­лтерського обліку, матеріально-відповідальних осіб, кількість і суму надхо­дження цих активів, суму нарахованої амортизації і дату списання.

Узагальнюючий аналіз господарських операцій доцільно здійснювати за допомогою Журналу обліку господарських операцій, сформованого у табли­чній формі, яка передбачає заповнення реквізитів: від кого, кому(дані про контрагентів), документ (тип, номер, дата), сума, зміст, дата обліку. Бухгал­терські проведення, які фіксуються в операції, передбачають розкриття ре­презентативної інформації в системі бухгалтерського обліку за реквізитами: дебет, кредит рахунків, назва аналітики, кількість, валюта операції, сума, су­ма еквівалента.

Важливою для поточного фінансового управління суб' єкта господарю­вання є інформація, що міститься у оборотних відомостях системи. У зв' язку з наявністю параметра "частота відновлення (хвилин, секунд)" система "Па-рус-Бухгалтерія" забезпечує реалізацію існуючих і запропонованих нами ме­тодик практично за будь-який період часу:

періоду обороту окремих видів оборотних активів за даними поточного обліку (рахунків бухгалтерського обліку);

аналізу коефіцієнтів синхронності потоків оборотних активів;

-           аналізу синхронності потоків у розрізі циклів господарської діяльності. Це є дієвим інструментом поточного моніторингу фінансового стану під­приємства, запобігання його кризового стану, зменшення загрози реального (юридичного) банкрутства.

Оборотна відомість руху коштів по рахунках дозволяє користувачеві віді­брати необхідні дані для поточного аналізу рахунків бухгалтерського обліку, а саме: дебетові і кредитові обороти кожного рахунку бухгалтерського обліку у відповідній валюті; його розгорнуте сальдо.

Граничний рівень доречності інформації для прийняття поточних управ­лінських рішень досягається за допомогою Оборотної відомості по аналітич­них рахунках.

Суттєвою у поточному фінансовому менеджменті є інформація щодо руху товарно-матеріальних цінностей. У вигляді даних про обороти відповідних рахунків бухгалтерського обліку з вказанням матеріально-відповідальних осіб, назви, партії, дати господарської операції, коду (артикулу) вона наво­диться в Оборотній відомості по руху матеріальних цінностей.

Важливою для аналізу грошових потоків суб' єкта господарювання є інфо­рмація про рух грошових коштів у вигляді відповідних оборотів, що фіксу­ється у Оборотній відомості по грошових коштах модуля „Парус-Бухгалтерія".

Особливістю формування оборотної відомості руху грошових коштів є те, що вона містить інформацію по рахунках обліку грошових коштів на кожен день, в якому відбувається рух грошових коштів протягом періоду форму­вання відомості. Це дозволяє оперативно відслідковувати інформацію стосо­вно грошових коштів.

Більш високий рівень систематизації інформації необхідної для аналізу рахунків бухгалтерського обліку, досягається при формуванні звітності .

Так, у Головній книзі для потреб аналізу можуть бути використані дані про сальдо та обороти кожного рахунку Робочого плану рахунків підприємс­тва. Аналітичні дані Касової книги дозволяють конкретизувати інформацію щодо руху готівки.

Відомості аналітичного обліку містять систематизовану аналітичну інфо­рмацію рахунків бухгалтерського обліку.

Порівняємо можливості використання інформаційних потоків щодо гос­подарських операцій рахунків бухгалтерського обліку за допомогою програм „1С:Бухгалтерія" та „Парус-Бухгалтерія" (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Порівняння звітів програм 1 С: Бухгалтерія та „Парус-Підприємство" щодо

„1С: Бухгалтерія"

„Парус-Підприємство"

Головна книга

Головна книга

Касова книга

Касова книга

Журнал-ордер по субконто

Відомості аналітичного обліку

Інвентаризаційна відомість (тільки по

Інвентаризаційна відомість (тільки по ТМЦ та основних за­собах)

ТМЦ) 

 

Регламентовані звіти

Табличні додатки

Додаткові звіти

Додаткові звіти

„Парус-Підприємство" надає користувачу широкі можливості настройки параметрів звітів аналітичного характеру

Простішою для проведення всебічного поточного аналізу оборотів синте­тичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку є система „Парус-Підприємство". Хоча в цілому аналітичні можливості обох програм є висо­кими.

Аналітичні можливості модуля „Парус-Бухгалтерія" можуть бути посиле­ні шляхом формування у складі додаткових звітів:

Звіту про обіговість оборотних активів;

Звіту про синхронність потоків оборотних активів;

Звіту про синхронність потоків у розрізі циклів господарської діяль­ності.

Їх використання дозволить здійснювати поточне фінансове управління суб'єктами малого та середнього бізнесу із застосуванням модуля „Парус-Бухгалтерія".

Розглянемо послідовність формування запропонованих додаткових звітів.

Звіти довільної форми в програмі „Парус-Підприємство" можуть бути сформовані, використовуючи інструменти табличних додатків. У переліку табличних додатків (пункт меню "Звіти") вибирається необхідний звіт і після подвійного натиску "мишкою" відбувається завантаження Microsoft Excel, в шаблоні якого формуються звіти:

Звіт "Аналіз періоду обороту окремих видів оборотних активів за даними поточного обліку";

Звіт "Аналіз коефіцієнтів синхронності потоків оборотних активів";

Звіт "Аналіз коефіцієнтів синхронності потоків у розрізі циклу опе­раційної діяльності";

Звіт "Аналіз коефіцієнтів синхронності потоків у розрізі циклу інве­стиційної діяльності";

Звіт "Аналіз коефіцієнтів синхронності потоків у розрізі циклу фі­нансової діяльності".

Запровадження запропонованих форм звітів з використанням інформації про потоки активів, доходів, зобов' язань дозволяє удосконалити методику внутрішнього фінансового аналізу суб' єктів господарювання в автоматизова­ному інформаційному середовищі. Розроблені форми додаткових звітів до­зволяють значно посилити аналітичні можливості модуля „Парус-Бухгалтерія" в системі „Парус-Підприємство" і можуть стати основою для розробки модуля ПАРУС - Аналіз.

Підсумовуючи результати дослідження методології та методик аналізу го­сподарських операцій та рахунків бухгалтерського обліку, доцільно виокре­мити такі висновки:

за допомогою програм „1С: Бухгалтерія" та „Парус-Підприємство" за­безпечується різносторонній аналіз окремих господарських операцій та їх груп, а також синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського об­ліку;

різні звіти програм „Парус-Підприємство" мають неоднакові можливості інформаційного супроводу прийняття рішень на основі даних поточного аналізу;

подальше удосконалення аналізу господарських операцій та рахунків обліку при використанні програм „1С: Бухгалтерія" та „Парус-Підприємство" здійснюється шляхом застосування розроблених методик аналізу синхронності різних за економічною сутністю потоків, завдяки чому розширюються функціональні можливості менеджменту та внутрі­господарського контролю;

запровадження звітів стосовно аналізу відповідних коефіцієнтів синх­ронності створює можливість більш системного формування інформа­ційно-аналітичної бази підтримки прийняття рішень для користувачів програмних продуктів „1С: Бухгалтерія" та „Парус-Підприємство";