Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.12. закриття облікового періоду

У кінці звітного періоду (місяця) у програмі передбачено виконання ком­плексу робіт, який прийнято називати „закриття облікового періоду". Основ­ні з цих робіт:

Проведення переоцінки валютних активів і пасивів.

Формування    відомості    взаємних    розрахунків    з дебітора­ми/кредиторами за обліковий період.

Розрахунок сальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець періоду.

Розрахунок залишків МЦ на кінець періоду.

Розрахунок сум дебіторської та кредиторської заборгованості у розрізі рахунків бухгалтерського обліку та контрагентів на кінець періоду.

Складання звітності.

Всі перераховані вище документи, операції програми можуть відображати дані в іноземній валюті, принципи роботи з якими не відрізняються від інфо­рмації у гривнях. При реєстрації таких операцій суми у валюті автоматично перераховуються програмою в еквівалент у національній валюті за даними попередньо зареєстрованих курсів валют довідника „„Найменування і курси валют". При зміні курсу іноземної валюти на дату заключної операції чи кін­ця звітного періоду виникає необхідність переоцінки валютних активів та пасивів. Для забезпечення такої можливості в „Парус-підприємство" викори­стовується розділ „Переоцінка валютних активів/пасивів" основного меню „Функції" модуля „Бухгалтерія", у якому вказуються параметри переоцінки

(рис. 8.26):

-   дата, на яку здійснюється переоцінка;

рахунок, сальдо й обороти якого переоцінюються (якщо рахунок не вказаний, переоцінюватись будуть дані всіх рахунків, на яких облі­ковуються суми в іноземній валюті);

валюта, суми в якій переоцінюються (якщо валюта не вказана, пере­оцінюватись будуть дані всіх іноземних валют); параметри для відображення на рахунках бухгалтерського обліку да­них про позитивну (закладка „Прибуток") та негативну (закладка „Збиток") курсові різниці.

Формування відомості взаємних розрахунків з дебіторами/кредиторами, розрахунок сальдо рахунків бухгалтерського обліку, залишків МЦ та сум дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець періоду виконується у програмі однією процедурою - „перенесення залишків", яка виконується у розділі „Перенесення залишків по рахунках" основного меню „Функції" моду­ля „Бухгалтерія". На початку виконання розрахунку вказують його параметри (рис. 8.27):

дату початку та кінця розрахунку залишків;

необхідність вилучати рахунки з нульовим сальдо на початок пе­ріоду та відсутніми оборотами;

необхідність формувати відомість розрахунків з дебіторами та кредиторами;

необхідність розрахунку залишків матеріальних цінностей; необхідність виведення на екран попереджень про непогодже­ність синтетичних та аналітичних даних.

У процесі виконання такої процедури програма на підставі залишків на початок періоду та оборотів за даними журналу обліку господарських опера­цій розраховує залишки на кінець періоду, які автоматично вважаються поча­тковими для наступного періоду. При цьому система контролює відсутність помилок.

У результаті виконання процедури „перенесення залишків" система ре­єструє залишки засобів на рахунках бухгалтерського обліку, залишки матері­альних цінностей, суми заборгованості з дебіторами та кредиторами на поча­ток наступного періоду, формує нові відомості взаєморозрахунків з дебіто­рами та кредиторами на наступний обліковий період.