Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.7. автоматизація повернення запасів

Операції повернення запасів постачальникам оформлюються документом "Возврат поставщику", повернення ТМЦ гуртовими покупцями - "Возврат­ная накладная", повернення товарів роздрібними покупцями в магазин -"Возврат (розница)".

При реєстрації реквізитів документу "Возврат поставщику" (рис. 5.27) вибирають з довідника "Контрагенты"" організацію, якій повертаються ТМЦ, рахунок обліку взаєморозрахунків з партнером, місце збереження ма­теріальних цінностей, з якого списуються ТМЦ що повертаються, реквізити документу-замовлення.

У табличній частині документа вказується найменування ТМЦ, що повер­таються постачальнику, їх партія, кількість, ціна, сума. Для заповнення таб­личної частини "Возврат поставщику" можна використовувати метод підбо­ру з довідника "Номенклатура" за допомогою кнопки "Подбор".

На закладці "Дополнительно" вказують дані про доручення, співробітни­ка, який відпускає ТМЦ, ставку ПДВ, статтю валових доходів, рахунок і вид витрат для бухгалтерських проводок, що формуються у випадку, коли повер­нення матеріальних цінностей відбувається за цінами меншими від обліко­вих. При включенні опції "Указать сумму предварительной оплаты вруч­ную", можна відкоригувати суму і ПДВ попередньої оплати, що використо­вуються при створенні операції.

Більш зручним способом реєстрації накладної на повернення ТМЦ поста­чальникам є її створення на підставі прибуткової накладної, за якою матеріа­льні цінності, що повертаються, оприбутковувались. Створений таким чином документ "Возврат поставщику" відповідає реквізитам прибуткової наклад­ної та в разі необхідності може бути змінений. Наприклад, якщо повертають­ся не всі ТМЦ, що оприбутковувались.

При натисканні на кнопку "Печать" формується друкована форма видат­кової накладної з відміткою про операцію повернення. При проведенні доку­мент "Возврат поставщику" створює кореспонденції рахунків бухгалтерсь­кого обліку з коригування зобов'язання перед постачальником, податкового кредиту з ПДВ, списання ТМЦ тощо.

Возврат поставщику - ВП-0000001

т ш+ щ щ й \% ^ щ й я а ^?

Основные І Дополнительно І У ПФ "Ведіс"

Возврат поставщику №   |ВП-0000001       от 129.08.05     Ц °

І Іоставщик-

 

[7Г|   Место нранения: |Склад ТМЦ

В

 

Рис. 5.27. Вікно реєстрації реквізитів документу "Возврат поставщику".

Зареєстровані накладні на повернення ТМЦ постачальникам зберігаються в журналі "Возвраты"".

Для відображення коригування податкового кредиту з ПДВ в реєстрі по­даткових накладних створюється документ "Запись книги приобретения"" з відповідними реквізитами. Зручним способом його реєстрації є створення на підставі документу "Возврат поставщику"". Створений таким чином доку­мент "Запись книги приобретения"" відповідає реквізитам накладної на пове­рнення ТМЦ постачальникам.

Принципи реєстрації реквізитів документу "Возвратная накладная" ана­логічні накладній на повернення ТМЦ постачальникам. Зворотна накладна дозволяє отримати друковану форму накладної на повернення.

Зворотну накладну зручно вводити на підставі документа "Расходная на­кладная'", за якою ТМЦ, що повертаються, відвантажувались. У цьому випад­ку реквізити зворотної накладної відповідають інформації видаткової накла­дної та в разі необхідності можуть бути змінені.

При проведенні документ "Возвратная накладная" створює кореспонден­ції рахунків бухгалтерського обліку з коригування зобов' язань покупця, ва­лових та доходів від реалізації ТМЦ, податкового зобов'язання з ПДВ, спи­сання собівартості ТМЦ тощо.

Зареєстровані зворотні накладні ТМЦ зберігаються в журналі "Возвра­ты".

Відображення коригування податкових зобов' язань з ПДВ в реєстрі пода­ткових накладних при поверненні ТМЦ покупцями здійснюється за допомо­гою документа "Расчет корректировки", який створюється на підставі пода­ткової накладної, що виписувалась покупцю. В специфікації документа про­водяться відповідні коригування. Розрахунок коригування дозволяє отримати друковану форму документу "Розрахунок №1 коригування кількісних і варті­сних показників до податкової накладної".

Принципи реєстрації реквізитів документу "Возврат (розница/' аналогіч­ні накладній на повернення ТМЦ постачальникам. Повернення товарів поку­пцями в магазин бажано реєструвати на підставі документа "Розничная на­кладная", за якою товар проданий покупцю. У цьому випадку реквізити до­кументу "Возврат (розница)" відповідають інформації роздрібної накладної та в разі необхідності можуть бути змінені.

При проведенні накладна на повернення товарів в роздрібній торгівлі створює кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку з коригування ва­лових та доходів від реалізації товарів, податкового зобов' язання з ПДВ та видачі готівки з каси.

Зареєстровані документи "Возврат (розница)" зберігаються в журналі "Возвраты".

Коригування податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні товарів в ма­газин здійснюється аналогічно операціям повернення ТМЦ гуртовими поку­пцями. На підставі виписаної податкової накладної створюється документ "Расчет корректировки", в специфікації якого проводяться відповідні кори­гування.