Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.12. автоматизація операцій з валютою

Програма дозволяє проводити операції з валютами, що зареєстровані в довіднику „Валюты", в якому окрім назви валюти вказують її курс по відно­шенню до гривні та котирувальну одиницю. У цьому довіднику зберігається історія зміни курсів валют.

Для автоматизації операцій з валютою в конфігурації призначені докуме­нти: „Покупка валюты", „Продажа валюты", „Переоценка валюты".

Документ „Покупка валюты" (рис. 5.36) призначений для відображення в обліку операції придбання валюти на Українській міжбанківській валютній

біржі (УМВБ).

При заповненні форми документа вказують гривневий розрахунковий ра­хунок, з якого списуються кошти на придбання валюти і валютний рахунок, на який буде оприбуткована валюта, що купується. Вибір цих реквізитів здій­снюється з довідника „Счета нашей фирмы".

Після вибору валютного рахунку в реквізитах „Валюта" і „Курс НБУ" ві­добразиться валюта обраного рахунка та її курс НБУ на дату документа, за яким відбудеться зарахування придбаної валюти на валютний рахунок.

Решта реквізитів документу вносяться у відповідних полях (рис. 5.36):

в полі „Сумма валюты:" - сума придбаної валюти;

в полі „Сумма (грн):" - сума придбаної валюти у гривневому еквіваленті за курсом на дату придбання, тобто балансова вартість валюти в подат­ковому обліку;

в полі „Банк" - уповноважений банк;

в полі „Комиссия" - сума комісійних у гривнях;

в полі „Сумма грн:" групи „Итого (грн.)" - загальна сума гривень, ви­трачена на придбання валюти.

На закладці „Дополнительно" вказують рахунки обліку доходів і витрат для відображення операційної курсової різниці, сум сплачених комісійних, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також статтю валових витрат, до якої відносять суми комісійної винагороди та суми збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування.

При проведенні документ формує відповідний набір кореспонденцій ра­хунків бухгалтерського та податкового обліку.

Для відображення в обліку операцій продажу валюти на УМВБ призначе­ний документ „Продажа валюты" (рис. 5.37).

Електронна форма „Продажа валюты" заповнюється аналогічно докуме­нту „Покупка валюты". При проведенні документ формує відповідний набір кореспонденцій рахунків бухгалтерського та податкового обліку.

 

Для автоматичного визначення курсових різниць по рахунках обліку май­на і зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті, приз­начений документ „Переоценка валюты". Цей документ здійснює перераху­вання гривневого еквіваленту вартості всіх рахунків у розрізі об'єктів аналі­тичного обліку, для яких встановлена ознака валютного обліку.

При проведенні документа програма перевіряє залишки на відповідних валютних рахунках і порівнює валютне сальдо та гривневий еквівалент по кожній з валют. При цьому використовується інформація про курси валют з довідника „Валюты". У бухгалтерському обліку визначені курсові різниці включаються до складу доходів/витрат підприємства. При цьому користувач може вказати про необхідність віднесення курсової різниці до неопераційної чи операційної.

При проведенні документ формує відповідний набір кореспонденцій ра­хунків бухгалтерського та податкового обліку.

Зареєстровані документи „Покупка валюты", „Продажа валюты", „Пе­реоценка валюты" зберігаються у журналі „Валютные операции".