Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.2. автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій

 

8.2.1. Автоматизація обліку банківських і касових операцій

Облік банківських операцій може здійснюватись у програмі „Парус - Пі­дприємство" з використанням документів наступних типів: ЗПВ - заява на перерахування валюти; П/Д - платіжне доручення; П/В - платіжна вимога.

Окрім типових шляхів реєстрації, банківські документи можуть створю­ватись наступними шляхами:

З використанням заздалегідь підготовленого зразка.

Використовуючи дані дебіторської та кредиторської заборгованості.

Використовуючи регістр „Журнал платежів".

Реквізити банківського документу реєструються у відповідних полях вік­на документу (рис.8.1):

„Тип" - тип документу, що вибирається зі списку можливих значень.

„Платник" та „Одержувач" - заповнюються шляхом вибору з довідника „Контрагенти" та відображають, відповідно, найменування контрагента, що перераховує кошти, та одержувача платежу.

„Реквізити" - відображає номери розрахункових рахунків платника та одержувача коштів.

„Вид операції" - відображає вид фінансової операції, значення якої виби­рається зі списку можливих значень у відповідності до інформації довідника „Фінансові операції".

„Податкова група" - відображає податкову групу, значення якої запов­нюються шляхом вибору з довідника „Податкові групи".

„Податкові специфікації" - дозволяє на закладці „Податкові специфіка­ції" вікна документу вказати суми та значення ставок податків, за якими бу­дуть розраховуватись податки з цих сум. Якщо у полі „Податкові специфіка­ції" встановлена Е , то суми документу розраховуються на підставі даних, зареєстрованих на закладці „Податкові специфікації".

„Акциз(\%)", „Ставка ПДВ" - призначені відповідно для вказання ставки акцизного збору та ПДВ;

„Всього" - дозволяє вказати загальну суму платежу.

На вкладці „Відомості" вікна реквізитів банківського документу вказують призначення платежу та дані про документ, що є підставою для перерахуван­ня (отримання) коштів. Вкладка „Господарська операція" призначена для вибору з довідника „Зразки господарських операцій" зразка операції, що буде записуватись програмою при відпрацюванні документу.

Працюючи з реєстром банківських документів окрім типових, можна ви­конувати наступні дії:

Створювати записи у журналі платежів, використовуючи дані зареєстро­ваних документів.

Переглядати платежі та господарські операції, що створені з використан­ням даних документу.

Отримувати додаткові звіти.

Виконувати додаткові функції:

 

експорт реєстру банківських документів у вибраний каталог;

імпорт реєстру банківських документів з вибраного каталогу;

експорт банківських документів у систему „Клієнт-Банк";

імпорт банківських документів із системи „Клієнт-Банк".

Облік касових операцій може здійснюватись у програмі з використанням касових документів наступних типів: ПКО - прибутковий касовий ордер; ВКО - видатковий касовий ордер.

Касові документи створюють в модулі "Бухгалтерія" в реєстрі „Касові до­кументи" (пункт меню "Документи").

Принципи роботи з касовими документами аналогічні банківським. Пра­цюючи з реєстром касових документів, можна, використовуючи контекстне меню, виконувати дії, ідентичні реєстру банківських документів та додаткові функції:

експорт реєстру касових документів у вибраний каталог;

імпорт реєстру касових документів з вибраного каталогу;

присвоєння виду операції касовим документам.

8.2.2. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами

Дані про підзвітних і матеріально-відповідальних осіб підприємства збері­гаються в довіднику "Контрагенти".

Операції видачі готівки з каси та повернення невикористаних сум у касу підзвітними особами проводяться в програмі за допомогою касових ордерів. Окрім цих документів у реєстрі "Лвансові звіти" пункту головного меню "Документи" модуля „Бухгалтерія" системи можна формувати звіти про ви­користання коштів підзвітними особами. Документ "Лвансовий звіт" дозво­ляє оформити операції розрахунків з підзвітною особою та оприбуткувати товарно-матеріальні цінності, об'єкти основних засобів, інші матеріальні та нематеріальні активи за національну валюту від підзвітної особи.

Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, окрім типових шляхів реєстрації, можуть створюватись з використанням да­них раніше зареєстрованого касового ордеру, що відображав видачу коштів під звіт.

Реквізити звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, реєструються у відповідних полях вікна документу (рис. 8.2):

На закладці „Документ":

тип, номер, дата звіту (поля групи „Лвансовий звіт");

тип, номер, дата документу, що є підставою для реєстрації звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (поля групи „Документ-підстава");

дані про підзвітну особу та організацію (поля групи „Контрагенти");

суми отриманого авансу, витрачених коштів та заборгованість підзві­тної особи (поля групи „Суми").

На закладці „Призначення": призначення авансу, що видавався підзвітній особі.

На закладці „Специфікації" шляхом додавання записів реєструються ви­трати підзвітної особи з використанням довідника „Иоменклатор".

Слід звернути увагу на те, що інформацію про витрачені кошти та забор­гованість підзвітної особи не можна внести в електронну форму авансового звіту вручну. Вони заповнюються програмою автоматично на підставі даних специфікації документу та суми попередньо виданого авансу.

У реєстрі "Авансові звіти" окрім типових можна виконувати наступні дії:

Переглядати касові ордери, пов'язані з авансовими звітами.

Друкувати документи.

Отримувати додаткові звіти.