Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

Анотация

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

А.П. Сиротинська, І.Д.Лазаришина

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.05 С 40

УДК 330.1:681.3.06

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-577 від 18.03.2005 р.)

Рецензенти:

Ліпич Л.Г. - доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і мар­кетингу Луцького державного технічного університету;

Мних Є.В. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансо­вого аналізу і контролю Київського національного торгівельного університету;

Власюк А.П. - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приклад­ної математики Національного університету водного господарства і природокорис­тування.

 

А.П. Сиротинська, І.Д.Лазаришина

С 40 Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 264 с.

ISBN 978-966-364-603-9

Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економ­ічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних сис­тем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „Парус-Підприємство", „Парус-Зарплата".

Авторами представлені методичні аспекти обробки облікових даних підприємств малого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки програм до роботи, автоматизації обліку фінансо­во-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, роз­рахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, формування регістрів та звітності.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів інсти­тутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників підприємниць­ких структур, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів.

 

ISBN 978-966-364-603-9       © А.П. Сиротинська, І.Д.Лазаришина, 2008

© Центр учбової літератури, 2008