Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

1. ІнформацІйнІ системи та Їх роль в управлІннІ пІдприЄмствами малого бІзнесу

Застосування нових інформаційних технологій на базі електронно-обчислювальної техніки і розвинутих засобів комунікації в управлінні підп­риємствами малого бізнесу включає різноманітні аспекти, починаючи від забезпечення найпростіших функцій службового листування до системного аналізу і підтримки складних задач прийняття рішень.

Найперспективнішим напрямком впровадження нових інформаційних те­хнологій у сучасних умовах є створення і застосування в управлінні інфор­маційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створювання обчислювальних мереж, експертних систем, систем під­тримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць управлінського персоналу.

У сфері управління економічними процесами в цілому і бухгалтерському обліку зокрема інформатизація передбачає передусім підвищення продуктив­ності праці працівників за рахунок зниження рівня співвідношення «вартість

-           виробництво», а також підвищення кваліфікації і професіоналізму зайнятих обліковою діяльністю фахівців.

Одне з головних місць в управлінні підприємством займає сучасний бух­галтер. Він не тільки відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але і здійснює велику роботу з планування, контролю, оцінки й аналізу фінасово-господарської діяльності підприємства, з аудиту та розробки управлінських рішень.

У зв'язку з новими умовами в управлінні змінюється роль бухгалтерського обліку й істотним коригуванням піддаються методологічні і методичні аспек­ти його організації.

В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік та продукована ним інформація використовується набагато ширше, ніж за умов ручної обробки даних.

Можна виділити три основні категорії користувачів автоматизованої сис­теми обліку:

керівники, що несуть повну відповідальність за керування підприємст­вом;

користувачі з прямим фінансовим інтересом, тобто особи, зацікавлені в стабільному фінансовому стані підприємств (інвестори, кредитори);

користувачі з непрямим фінансовим інтересом (ДПА, фондові біржі, не­урядові та урядові організації, покупці й ін.).

Сучасна автоматизована система обліку, контролю та аудиту будується на основі новітніх засобів обчислювальної техніки і повинна забезпечувати:

повне та своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

виконання задач контролю з метою отримання потрібної інформації про наявні відхилення;

отримання управлінських рішень;

здійснення аналізу і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства.

В залежності від технологічного та функціонального підходів автоматизо­вані інформаційні системи можуть бути поділені на декілька складових. За технологічним підходом в автоматизованих інформаційних технологіях вио­кремлюють апарат управління, а також техніко-економічну інформацію, ме­тоди і засоби її технологічної обробки.

Автоматизована інформаційна технологія замикає через себе прямі та зворотні зв'язки між об'єктом та апаратом управління, а також забезпечує введення у систему і виведення з неї інформаційних потоків.

Функції автоматизованих інформаційних технологій визначають її струк­туру, до якої входять такі процедури:

збирання і реєстрація даних; підготовка інформаційних масивів;

обробка, нагромадження і збереження даних;

формування результатної інформації;

передача даних від джерел виникнення до місця обробки, а результатів -до споживача.

Напрямки господарювання підприємств малого бізнесу різноманітні, тому в управлінні фірмами, що займаються декількома видами діяльності, не мож­ливо обійтись без використання інформаційних систем і технологій. При цьому слід врахувати зміни нормативно-законодавчої бази, різні принципи відображення деяких господарських операцій в бухгалтерському обліку та згідно з вимогами податкового законодавства, а також особливості оподатку­вання суб' єктів малого підприємництва та інші чинники.