Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

9.1. загальні відомості про систему „парус - заробітна плата".

Система „Парус - Заробітна плата" дозволяє автоматизувати розрахунок зарплати працівників підприємств малого бізнесу, а також невеликих бюдже­тних і державних організацій.

Обробка інформацій у системі „Парус - Заробітна плата" схематично представлена на рис. 9.1.

Вся інформація, необхідна для нарахування зарплати, зберігається в осо­бових рахунках, при заповненні яких можуть використовуватись дані довід­ників, наказів, розрахунку відрядної заробітної плати, табелю обліку робочо­го часу. Результати розрахунку зарплати записуються в особові рахунки пра­цівників, після чого система дозволяє формувати первинні розрахунково-платіжні документи та відображати перерахування коштів до банку для ви­плати зарплати. По завершенню розрахунку зарплати програма забезпечує отримання звітних форм, з яких меморіальний ордер №5 дозволяє сформува­ти господарські операції з нарахування зарплати, нарахувань на фонд оплати праці й утримань.

Програма забезпечує автоматизацію [15]:

обліку даних про працівників, що необхідні для розрахунку зарплати та формування звітів;

обліку штатної структури організації;

обліку норм робочого часу та виробітку;

розрахунку заробітної плати працівників у національній та іноземній валютах;

перерахунку заробітної плати за минулі місяці;

розрахунку відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності;

розрахунку утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці;

формування та друк первинних документів, облікових регістрів та звітності;

імпорту даних в електронному вигляді до податкових органів та Пен­сійного фонду.

Структура головного вікна системи „Парус-Заробітна плата" та принципи роботи з вікнами аналогічні програмі „Парус-Підприємство" (див. розділ 6).

Облікові та довідкові дані програми розміщені у пунктах головного меню:

„Файл" - призначений для налагодження програми, виконання додатко­вих функцій та реєстрації системи.

„Правка" - дозволяє виконати типові дії у відкритому на екрані вікні.

„Облік" - забезпечує збереження наказів, даних в особових рахунках пра­цівників, господарських операцій, розрахунок відрядної зарплати, відобра­ження перерахування коштів до банку для виплати зарплати, реєстрацію пла­тіжних документів (банківських і касових).

„Функції" - призначений для виконання масових змін особових рахунків та постійних видів нарахувань й утримань, автоматичного розрахунку та пе­рерахунку зарплати і відрахувань до фондів, вилучення та корекції результа­тів розрахунку.

„Звіти" - дозволяє сформувати звітні документи.

„Словники" - призначений для збереження нормативно-довідкової інфор­мації.

„Вікно" - забезпечує впорядкування вікон програми. „?" - дозволяє викликати систему допомоги.

Кожний пункт головного меню має розділи, що представлені пунктами спадного меню, при виборі одного з яких на робочому столі системи з'являється вікно. Принципи роботи з вікнами системи „Парус-Заробітна пла­та" аналогічні програмі „Парус-Підприємство" (див. розділ 6.1).

У нижній частині вікон можуть розташовуватись кнопки:

„Зберегти" - здійснює збереження внесених змін без виходу з вікна;

"Записати" - призначена для збереження внесених змін і виходу з вікна;

„Відмінити" - дозволяє закрити вікно, не зберігаючи внесені зміни.

Працюючи з програмою, можна виконувати типові й нетипові дії. Типові дії доступні у всіх вікнах розділів системи та призначені для додавання, ви­правлення, копіювання, видалення, відбору, оновлення, друку даних.

Типові дії можна виконати наступними шляхами:

за допомогою контекстного меню при натисканні правої клавіші миш­ки;

використовуючи кнопки панелі інструментів головного вікна, які за­безпечують:

 

 

 

Подпись:

Подпись: додавання нового запису; копіювання інформації; редагування реквізитів інформації; видалення даних;
відбір інформації за установленими умовами; оновлення даних; друк документів; друк звітів.

 

 

 

 

Подпись:

 

 

 

 

 

Подпись: т

використовуючи клавіші клавіатури;

використовуючи пункт меню „Правка".

З метою захисту інформації у програмі можуть працювати тільки зареєст­ровані у модулі „Адміністратор" користувачі. Для кожного користувача ство­рюється карта користувача, яка визначає повноваження і права доступу до інформації.

Загальне налагодження програми здійснюється у розділі „Настройка си­стеми" головного меню „Файл", у якому встановлюються деякі параметри, що дозволяють пристосувати характеристики системи до потреб користувача. Налагодження забезпечують:

встановлення параметрів інтерфейсу програми: запам'ятовування структури каталогів, роботи з вікнами, мови інтерфейсу, кольорів, шрифтів, фонових малюнків т.і.;

зазначення шляхів розташування шаблонів звітів, налагоджень, збе­реження документів;

вказівку параметрів друку документів;

встановлення параметрів хронології змін інформації бази даних;

зазначення даних про власну організацію: назву, реквізити директора та головного бухгалтера, реквізити податкової інспекції та Пенсійно­го фонду, в яких зареєстрована фірма, код виду економічної діяльнос­ті (КВЕД);

встановлення характеристик, що визначають параметри розрахунку заробітної плати, відрахувань до фондів т.і.