Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

3.1. основні відомості про конфігурацію "бухгалтерський облік

для України"

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" складається із: плану рахунків - списку рахунків бухгалтерського обліку, який визначає структуру бухгалтерського обліку організації;

констант, які зберігають умовно постійні дані загального характеру, ін­формацію про облікову політику фірми, методи обробки документів та операцій в програмі;

довідників, які зберігають нормативну та довідкову інформацію, що ви­користовується при роботі з програмою, та забезпечують аналітичний облік фактів господарської діяльності;

документів, які містять інформацію про господарські операції, що здійс­нюються організацією;

бухгалтерських операцій, які використовуються для відображення даних про господарську діяльність організації в бухгалтерському обліку та мо­жуть містити одне або кілька проведень;

журналів документів, що зберігають раніше введені документи; журналів операцій і проведень, які служать для перегляду списку введе­них бухгалтерських операцій та реєстрації нових;

звітів, які призначені для одержання підсумкової інформації в різних ро­зрізах;

сервісних можливостей, які дозволяють користувачу налагоджувати па­раметри системи, формувати деякі документи за допомогою "Помічни­ків", користуватись калькулятором і календарем, поновлювати релізи си­стеми та інші;

системи допомоги, яка призначена для виклику підказок та коментарів на будь-якому етапі роботи з програмою, для зручного налагодження кори­стувачем констант та отримання інформації про програму. Основне вікно системи має вигляд (рис. 3.2):

У заголовному рядку відображаються назви програми, конфігурації та ор­ганізації, в якій використовується система.

Облікові та довідкові дані розміщені в пунктах головного меню: "Файл" - призначений для обслуговування файлів (відкриття, закриття, друк тощо).

"Действия" - з'являється при відкритті вікна довідника, документа, опе­рації тощо та дозволяє виконати типові дії (додавання, видалення тощо).

" Операции" - дозволяє відкрити загальні журнали документів, операцій, проведень, довідники, звіти, план рахунків, коректні та типові проведення, видалити помічені на видалення об' єкти, та управляти підсумками.

"Справочники" - призначений для збереження довідкової інформації.

"Документи" - забезпечує внесення документів.

"Журнали" - дозволяє користувачу відкрити журнали документів, опера­цій, проведень.

" Отчети" - призначений для побудови звітів.

" Сервис" - дозволяє користувачу виконати сервісні функції та налагодити систему.

" Окна" - призначений для впорядкування вікон програми. "Помощь" - забезпечує виклик системи допомоги та відомостей про сис­тему.

Кожний пункт головного меню має розділи, що представлені пунктами спадного меню, при виборі одного з яких на робочому столі системи

з'являється вікно. Наприклад, після вибору пункту "Номенклатура'" з голов­ного меню "Справочники" на екран виводиться вікно, у заголовному рядку якого відображається його назва та дата відображення інформації (рис. 3.3).

Кожне відкрите вікно має панель інструментів (рис. 3.3), за допомогою якої можна виконати дії з інформацією активного елемента програми.

Деякі пункти спадного меню зліва мають піктограму (рис. 3.4), яка анало­гічна відповідній кнопці панелі інструментів основного вікна.

Відкрити такий розділ можна шляхом вибору з головного меню відповід­ного пункту або за допомогою кнопки панелі інструментів головного вікна програми. Якщо пункт спадного меню закінчується трьома крапками, то піс­ля його вибору на екрані з'явиться вікно для вибору необхідного елемента або внесення додаткових параметрів. Справа від деяких пунктів спадного меню може наводитись інформація про комбінацію клавіш клавіатури. Так, виконання певних дій в програмі може здійснюватись за допомогою вибору відповідного пункту з головного меню "Действия" або шляхом натиску ком­бінації клавіш клавіатури. Такі клавіші ще називаються "гарячими".

 

 

 

Подпись:

Операции

Журналы документов... ^ Журнал операций

Журнал проводок

н^) Справочники... Константы... План счетов Корректные проводки Типовые операции

Отчеты... Обработка...

 

Удаление помеченных объектов... Поиск ссылок на объекты... Проведение документов... Управление бухгалтерскими итогами...

 

Рис. 3.4. Розділи головного меню "Операции".

Відкрити основні розділи програми можна, використовуючи кнопки пане­лі інструментів. При підведенні курсору мишки до кнопки панелі інструмен­тів з'являється підказка про її призначення. В системі "1С: Підприємство" є декілька панелей інструментів, основне їх призначення - це швидкий шлях відкриття розділів програми або виконання дій. Користувач може налагодити і встановити зручний для нього вигляд панелей інструментів.

В інформаційному рядку програмою виводяться повідомлення про вико­нані операції або помилки. Рядок стану відображає поточну підказку та вста­новлений період бухгалтерських підсумків.

При роботі з програмою можна використовувати калькулятор і календар. Калькулятор призначений для виконання нескладних обчислень під час робо­ти з програмою. Його виклик здійснюється шляхом вибору пункту "Кальку­лятор" головного меню "Сервис" або натиску відповідної кнопки панелі ін­струментів, після чого на екрані з'являється вікно калькулятора (рис. 3.5). Обчислення можуть виконуватись як з використанням мишки, так і за допо­могою клавіатури.

Функціональні можливості калькулятора системи не відрізняються від звичайних калькуляторів. Користувач може виконувати арифметичні дії, об­числювати відсотки, обернене значення числа, працювати з пам' яттю.

 

Калькулятор

 

1 и II

1

II 2 ||

І з |

 

1 ми ||

4

II 5 |

І є |

 

 

7

II 8 ||

I э І

 

|м-||

0

II оо |

І - І

 

 

Рис. 3.5. Калькулятор

 

 

Особливістю калькулятора програми є те, що у випадку перевищення зна­чення операції розрядності калькулятора або при виконанні неприпустимих операцій (наприклад, ділення на 0), на дисплеї буде відображатись 0. Кальку­лятор може викликатись під час роботи з довідниками, документами, опера­ціями, звітами при введені реквізитів числового типу. У цьому випадку він не має можливості використання пам'яті.

 

 

Для зручності роботи з датами в програмі можна використовувати кален­дар (рис. 3.6), який відкривається після вибору пункту "Календарь" головно­го меню "Сервис" або натиску відповідної кнопки панелі інструментів.

При роботі з довідниками, документами, операціями, звітами календар може використовуватись для введення дати. Для вибору дати натискають мишкою на потрібному числі. Користувачу дозволяється переміщуватись до попереднього або наступного місяця чи року, вибирати стандартну дату (на­приклад, початок кварталу, року тощо). Для цього у верхній частині вікна календаря розташовуються кнопки, які дозволяють: << І - переміщуватись на рік назад;

            £_І - переміщуватись на місяць назад;

- вибирати стандартну дату: поточну, початок і кінець кварталу або

року;

■ переміщуватись на місяць вперед; переміщуватись на місяць вперед.