Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.6. автоматизація інвентаризації запасів

Для відображення у конфігурації результатів інвентаризації призначений документ "Акт инвентаризации ТМЦ" (рис. 5.26).

Встановивши склад, для якого проводиться інвентаризація, можна авто­матично заповнити табличну частину документа (кнопка "Заполнить") дани­ми бухгалтерського обліку. Фактична кількість ТМЦ вноситься вручну. Про­грама автоматично визначає розбіжність між бухгалтерськими та фактични­ми даними, яка відображається в колонці "Разница" табличної частини доку­мента. Не дозволяється проводити документ "Акт инвентаризации ТМЦ" для роздрібного складу (магазину) з вартісним обліком.

При проведенні документа не створюються кореспонденції рахунків бух­галтерського обліку, але за результатами інвентаризації можна зареєструвати акти списання ТМЦ (документ "Списание ТМЦ") і оприбуткування надлиш­ків (документ "Оприходование излишков ТМЦ"). Для цього використовується дія "Ввести на оснований". Обрані документи заповнюються відповідно до результатів проведення інвентаризації ТМЦ. До акту оприбуткування вно­ситься надлишок ТМЦ, виявлений в результаті інвентаризації, а до акту спи­сання - ТМЦ, які необхідно списати. При проведенні актів створюються ко­респонденції рахунків бухгалтерського обліку з оприбуткування надлишків або списання нестач ТМЦ.

Акти оприбуткування надлишків та списання нестач ТМЦ можна створю­вати шляхом вибору пунктів "Оприходование излишков ТМЦ" або "Списание ТМЦ" розділу "Складские" основного меню "Документи". Але в цьому ви­падку реквізити документів доведеться заповнювати вручну.

Зареєстровані акти інвентаризації, оприбуткування надлишків і списання нестач ТМЦ зберігаються в журналі "Складские".