Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

3. система автоматизацІЇ бухгалтерського облІку "1с: пІдприЄмство" версІя 7.7 конфІгурацІя "бухгалтерський облІк для украЇни"

Система "1С: Підприємство" конфігурація "Бухгалтерський облік для України" призначена для автоматизації обліку діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, що займаються виробничо-торгівельною діяльністю. Обробка інформації в програмі має ряд особливостей, які можна представити у вигляді схеми (рис. 3.1).

Факти господарської діяльності фірми підтверджуються первинними до­кументами. В окремих випадках, якщо документи не реєструються, здійсню­ються записи про операції безпосередньо в журнал операцій. Зареєстровані документи та дані операцій зберігаються у відповідних журналах. Обробка інформації в програмі має циклічний характер. На етапі впровадження систе­ми вносяться початкові залишки, які будуть враховуватись програмою при розрахунку підсумків. На підставі стартових залишків та інформації журналу операцій, програма в результаті розрахунку підсумків визначає залишки на кінець розрахункового періоду, які приймаються як початкові для наступного періоду. Звітність може бути отримана за період, для якого розраховані під­сумки. При підготовці первинних документів, операцій та звітів використо­вується нормативно-довідкова інформація.