Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.9. автоматизація операцій з малоцінними необоротними

активами

Система „Парус-Підприємство" дозволяє автоматизувати облік малоцін­них необоротних активів, дані про які зареєстровані у довіднику „Номенкла-тор".

Принципи автоматизації обліку малоцінних необоротних активів аналогі­чні необоротним активам (див.розділ 8.8) і забезпечуються у розділі „Кар­тотека МНА'" основного меню „Облік" модуля „Бухгалтерія". У картотеці МНА для кожного активу реєструють картку. Кожна зареєстрована у карто­теці МНА картка складається з основної частини та історії руху активу. Ос­новна частина містить всі основні відомості про актив, які реєструються у відповідних полях вікна картки (рис. 8.23):

1. На закладці „Картка" - рахунок обліку активу, тип картки, матеріально-відповідальна особа, номенклатурний номер, назва й призначення акти­ву, дата випуску, заводські номери.

На закладці „Суми" - кількість найменувань необоротних активів, що обліковуються у картці, їх вартість, сума нарахованої амортизації.

На закладці „Розрахунок амортизації" - метод, за яким розраховується амортизація та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, яка бу­де формуватись за результатами розрахунку.

Система „Парус-Підприємство" підтримує наступні методи нарахування амортизації малоцінних необоротних активів:

50 \% вартості, що амортизується, у першому місяці використання активу, та решта 50 \% - у місяці вилучення активу з експлуатації.

100 \% вартості, що амортизується, у першому місяці використання акти-

Прямолінійний.

Виробничий.

В історії руху активу програмою автоматично записуються всі операції, зареєстровані з малоцінними необоротними активами.

У картотеці МНА можуть реєструватись наступні операції:

надходження;

передача в експлуатацію;

3)   внутрішнє переміщення.

Всі операції реєструються у картотеці МНА за наступним порядком:

У картотеці встановлюють курсор на картку активу, для якого буде ре­єструватись операція.

З використанням контекстного меню обирають відповідний вид операції.

У вікні завдання умов операції вказують:

 

дату операції;

дані про матеріально-відповідальну особу;

кількість та суму малоцінних необоротних активів (у разі потреби);

необхідність створення господарської операції в бухгалтерському об­ліку;

зразок господарської операції.

5. У вікні господарської операції (якщо була встановлена необхідність її створення) переглядають її реквізити та, при необхідності, вносять необ­хідні корективи і зберігають дані.

У результаті виконання операцій програма виконує наступні дії:

в картотеці МНА вносяться зміни відповідно заданим умовам опера­ції;

в історії руху об'єкта з'являється запис про виконану операцію;

в журналі обліку господарських операцій здійснюється реєстрація операції за даними обраного зразка (якщо була відмічена необхід­ність створення операції).

Для відображення надходження малоцінного необоротного активу в про­грамі реєструють картку МНА та обирають вид операції „Прихід". У резуль­таті виконання цієї операції в картці об' єкта записується дата надходження, а реквізити картки МНА стають недоступними для коригування.

Передача малоцінних необоротних активів в експлуатацію відображається у картотеці МНА шляхом вибору виду операції „Передача в експлуатацію". У результаті виконання цієї операції у картці МНА записується кількість об' єктів, що передані в експлуатацію, та сума нарахованої амортизації.

У випадку внутрішнього переміщення об' єкта з одного підрозділу фірми до іншого або від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої у програ­мі реєструється операція внутрішнього переміщення. Вона може виконува­тись як для об' єктів, що обліковуються на складі, так і для малоцінних не­оборотних активів, переданих в експлуатацію. Для реєстрації такої операції обирають вид „Внутрішнє переміщення". В результаті її виконання у картку МНА вносяться зміни про матеріально-відповідальну особу, рахунок обліку -відповідно до заданих умов операції.

Для відображення списання малоцінного необоротного активу обирається операція „Списання", яка може реєструватись з об' єктами, що передані в екс­плуатацію.

Якщо у картці МНА вказаний метод розрахунку амортизації „виробни­чий" чи „прямолінійний", то для нарахування амортизації використовують

операцію „Амортизація - нарахування ", у результаті якої на екрані виво­диться вікно з результатами розрахунку (рис. 8.24).

У разі використання інших методів нарахування амортизації, програмою автоматично проводиться розрахунок при передачі малоцінних необоротних активів в експлуатацію та списанні.

Сума нарахованої амортизації переноситься у картку МНА. Для перегляду результатів розрахунку у картотеці МНА призначений пункт контекстного меню „Амортизація — Перегляд".

Якщо та чи інша операція була виконана помилково, система використо­вує дані історії руху об'єкта для усунення всіх наслідків такої операції. Це здійснюється за допомогою контекстного меню „Відкат". Результат вико­нання цієї функції аналогічний відміні операцій в інвентарній картотеці (див. розд. 8.8). Відміна виконання операції доступна тільки стосовно останньої за датою реєстрації операції.

При роботі з картотекою МНА, за допомогою контекстного меню „Друк", програма дозволяє отримати наступні друковані форми:

Акт на списання малоцінних необоротних активів;

Картка обліку малоцінних необоротних активів.

При роботі з картотекою МНА, використовуючи контекстне меню „Зві­ти", програма дозволяє отримати Відомість обліку видачі спецодягу. Всі друковані документи виводяться у форматі Mіcrоsoft Excel.