Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.3. автоматизація реалізації запасів і надання послуг

 

5.3.1. Автоматизація реалізації запасів з гуртового складу

При реєстрації операцій реалізації запасів з гуртового складу у конфігура­ції „Бухгалтерський облік для України" можуть використовуватись наступні документи:

"Договор";

"Счет -фактура";

"Расходная накладная";

"Налоговая накладная".

Черговість реєстрації документів залежить від першої події: відвантажен­ня ТМЦ (рис. 5.15) або отримання коштів в якості передоплати за ТМЦ (рис. 5.16).

 

Договор -»Расходная накладная -» Налоговая накладная

^Банковская выписка]

 

Рис. 5.15. Черговість реєстрації документів при реалізації запасів з гуртового складу у випадку першої події відвантаження ТМЦ.

Договор -» Счет-фактура -^Банковская выписка}^* Налоговая накладная

Расходная накладная

 

Рис. 5.16. Черговість реєстрації документів при реалізації запасів з гуртового складу у випадку першої події отримання передоплати за ТМЦ.

Принципи роботи з документами при реалізації запасів з гуртового складу аналогічні реєстрації отримання ТМЦ від постачальника (див. розд. 5.2).

Документ "Счет-фактура" (рис. 5.17) відображає у програмі попередню домовленість з покупцем щодо продажу запасів, товарів тощо.

Порядок реєстрації реквізитів рахунку-фактури аналогічний створенню документу "Счет входящий". При заповненні табличної частини "Счет-фактура" реквізит "Цена-" встановлюється програмою автоматично на підс­таві даних про ціну продажу, вказаних при реєстрації найменування ТМЦ в довіднику "Номенклатура". Але користувач може змінювати ціни безпосере­дньо у табличній частині документу. При реєстрації "Счет-фактура" можна надати знижку покупцю, для чого призначена кнопка "Дать скидку".

При проведенні документ не формує кореспонденцій рахунків бухгалтер­ського обліку. "Счет-фактура" може створюватись на підставі зареєстрова­них документів "Договоре.

Зареєстровані рахунки-фактури зберігаються у журналі "Счета-фактурьГ.

Документ "Расходная накладная" (рис. 5.18) відображає у програмі факт списання ТМЦ з гуртового складу внаслідок реалізації.

 

Расходная нон ладная - РН-000000 3 '

0@Е

 

 

 

Основные І Дополнительно І І_|І ІФ 'ВедіС Расходная накладная №

■Покупатель—

|Т0В "ЛІТА" |РН-0000003   от |27.07.05

 

Порядок реєстрації реквізитів видаткової накладної аналогічний докумен­ту "Приходная накладная". При заповненні табличної частини документу ціни та знижки покупцям розраховуються аналогічно документу "Счет-фактура". При проведенні видаткова накладна створює кореспонденції ра­хунків бухгалтерського обліку з відображення доходів від реалізації ТМЦ, списання собівартості реалізованих ТМЦ, податкових зобов'язань з ПДВ та валових доходів (за фактом "першої події"). Для коректного створення про­ведень з ПДВ та валових доходів при реєстрації документу "Расходная на­кладная" на закладці "Дополнительно" (рис. 5.18) заповнюються відповідні реквізити.

"Расходная накладная" може створюватись на підставі зареєстрованих документів "Договор", "Счет-фактура" шляхом виконання дії "Ввести на основании". Зареєстровані видаткові накладні зберігаються в журналі "Рас­ходные накладные".

У разі виникнення в організації податкових зобов'язань з ПДВ в програмі передбачено формування документу "Налоговая накладная" (рис. 5.19).

 

Вид операции-

 

Вид операции:       (Реализация на территории Украины

 

Рис. 5.19. Вікно реєстрації реквізитів документу "Налоговая накладная".

Створені податкові накладні зберігаються програмою в журналі "Книга продаж".

Слід зазначити, що податкова накладна на суму "за першою подією" по­винна реєструватись після проведення не тільки видаткової накладної, але й тих документів, які змінювали стан взаєморозрахунків з покупцями в рамках конкретного замовлення з виникненням при цьому податкових зобов'язань власної організації. Це може відбуватись в наступних випадках:

При зарахуванні коштів від покупця на розрахунковий рахунок власної організації або при отриманні від покупця готівкових коштів в касу.

При відвантаженні ТМЦ (виконання робіт, послуг) покупцю у випадку, якщо сума відвантаження перевищує суму попередньо отриманої від по­купця оплати, або при відсутності попередньої оплати.

При заповненні табличної частини податкової накладної можуть викорис­товуватися значення констант "Авансовый платеж" і "Частичная отгрузка". Це відбувається у випадках, коли визначення номенклатури табличної части­ни утруднено. У всіх інших випадках таблична частина податкової накладної заповнюється за даними документа, проведення якого ініціювало її форму­вання.

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" дозволяє формувати як звичайні, так і підсумкові (зведені) податкові накладні. Підсумкові податкові накладні за місяць, як правило, виписуються у випадках, коли поставка ТМЦ покупцю має неперервний або ритмічний характер із обумовленою у догово­рі періодичністю оплати. Підсумкова накладна реєструється в кінці місяця.

Документ "Налоговая накладная" можна створювати на підставі докумен­тів "Расходная накладная", "Банковская выписка", "Договор", "Ликвидация необоротных активов", "Оказание услуг", "Приходный кассовый ордер".

Для вибору ставки ПДВ в податковій накладній заповнюється реквізит шапки "Вид НДС" на закладці "Дополнительно" вікна реєстрації реквізитів документу "Налоговая накладная".

Таблична частина податкової накладної заповнюється за замовчуванням даними документа-замовлення.

При проведенні документ "Налоговая накладная" не створює бухгалтер­ських проведень.

В релізі 7.70.261 конфігурації „Бухгалтерський облік для України" добав­лений реквізит заголовної частини документу „Вид операции", значення яко­го може бути обране:

„Реализация на территории Украины";

„Экспорт";

„Работы, получены от нерезидента";

„Условная продажа".

Крім цього, у релізі 7.70.261 валюта податкової накладної не має жорстко­го зв'язку з експортними операціями. Програма дозволяє виписувати подат­кові накладні у гривнях для експорту та у валюті для продажу на території України. Зареєстровані податкові накладні зберігаються в журналі "Книга продаж".

Факт зарахування коштів на розрахунковий рахунок в оплату ТМЦ, робіт, послуг відображається записом в банківській виписці, рядки якої можуть бу­ти сформовані на підставі документів-замовлень (кнопка "Подбор по зака­зам").

 

5.3.2. Автоматизація надання послуг

При реєстрації операцій надання послуг в конфігурації „Бухгалтерський облік для України" можуть використовуватись наступні документи:

"Договор";

"Счет -фактура";

"Оказание услуг";

"Налоговая накладная".

Черговість реєстрації документів залежить від першої події: надання пос­луг (рис. 5.20) або отримання коштів в якості передоплати за послуги (рис.

Рис. 5.21. Черговість реєстрації документів при наданні послуг у випадку першої події отримання передоплати за послуги.

Принципи роботи з документами при наданні послуг аналогічні реєстрації реалізації запасів з гуртового складу.

Для відображення факту надання послуг стороннім організаціям в конфі­гурації призначений документ "Оказаниеуслуг" (рис. 5.22).

Оказание услуг  ОУ 0000004 '

 

Основные | Дополнительно | 1__|11Ф 'Ыед1с'

Оказание услуг (акт сдачи-приемки работ) № |0У-0000004    от 127.07.05 [ш|

Рис. 5.22. Вікно реєстрації реквізитів документу "Оказание услуг".

Порядок реєстрації реквізитів акту здачі-прийняття робіт аналогічний створенню документу "Расходная накладная".

"Оказание услуг" може створюватись на підставі зареєстрованих докумен­тів "Договор", "Счет-фактура" шляхом виконання дії "Ввести на основа­нии". Зареєстровані акти здачі-приймання робіт зберігаються в журналі "Ока­зание услуг".

 

5.3.3. Автоматизація роздрібної реалізації товарів

Програмою передбачається, що у роздрібній реалізації розрахунки прово­дяться готівкою. Конфігурація дозволяє реєструвати реалізацію товарів вроз­дріб лише зі складу, для якого у довіднику "Места хранения" вказаний вид "Магазин (розничный)". ТМЦ, що реалізуються вроздріб, повинні обліковува­тись у магазині у роздрібних цінах, які враховують торгівельну націнку та ПДВ. Оприбуткування товарів в магазин і формування націнки здійснюється в програмі при переміщенні ТМЦ з гуртового складу в роздрібний. Для цього використовується документ "Перемещение", при проведенні якого створю­ються кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку зі списання товарів із гуртового складу, оприбуткування їх в магазин і відображення націнки.

Для відображення роздрібної реалізації товарів в конфігурації "Бухгалтер­ський облік для України" призначений документ "Розничная накладная" (рис. 5.23).

про магазин, з якого реалізуються товари, касу, до якої надходить готівка, та контрагента, якому реалізується товар, на закладці "Дополнительно" - статтю валових доходів та ставку ПДВ.

У табличну частину роздрібної накладної вноситься інформація про назву товару, який продається, кількість, ціну продажу. В полі "Ост" відобража­ється поточний залишок товару на роздрібному складі. Таблична частина документа може заповнюватись за допомогою підбору з довідника "Номенк­латура" з використанням кнопки "Подбор" (рис. 5.23).

Слід звернути увагу, що ціни реалізації товарів в роздрібній накладній встановлюються програмою автоматично на підставі даних довідника "Но­менклатура". Але в документі можуть бути вказані інші ціни, відмінні від тих, за якими товар на даний час обліковується в магазині.

Якщо у роздрібному складі облік товарів ведеться за їх вартістю, то для такого магазину в довіднику "Места хранения" встановлюють характеристи­ку "Суммовой учет". У такому складі обліковуються товари з найменуван­ням, що відповідає константі "Товары в ассортименте". Принципи реєстра­ції роздрібної накладної для магазину, в якому ведеться вартісний облік то­варів, не відрізняються від накладної для магазину з кількісним обліком то­варів.

При проведенні "Розничная накладная" для складу з кількісним обліком товарів створює кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку з відобра­ження валових доходів, ПДВ, отримання готівки в касу, списання собівартос­ті реалізованих товарів та торгівельної націнки. Роздрібна накладна для мага­зину з вартісним обліком при проведенні формує кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку з відображення валових доходів, ПДВ та отримання готівки в касу.

Для списання собівартості товарів, що були продані в такому магазині, та торговельної націнки призначений документ "Определение торговой нацен­ки". Документ реєструється в кінці місяця, після того, як оформлені всі розд­рібні накладні та повернення товарів в магазин з вартісним обліком. В елект­ронній формі документа вказується роздрібний склад, для якого проводиться розрахунок. При проведенні документу програма обчислює собівартість реа­лізованих товарів, торгівельну націнку за методом ціни продажу та створює відповідний набір кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку.

Зареєстровані документи "Розничная накладная" та "Определение торго­вой наценки" зберігаються в журналі "Розница".

У відповідності до наказу ДПАУ № 244 від 30.06.2005 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165" [5] на підставі щоденних підсумків розрахунків з кінцевими споживачами в роз­дрібній торгівлі повинна виписуватись підсумкова податкова накладна за день. Конфігурація дозволяє сформувати таку накладну автоматично. Для цього в податковій накладній обирають ставку ПДВ, встановлюють позначку "Итоговая налоговая накладная по рознице за день". Програма заповнює до­кумент за даними роздрібних накладних, що були проведені протягом дня, за який формується податкова накладна.

Для формування таких накладних можна скористатись також обробкою "Формирование налоговых накладных в рознице", яка сформує податкову на­кладну для кожної ставки ПДВ, за якою була реалізація протягом дня.