Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

6.5. журнал господарських операцій

Всі зареєстровані у програмі операції зберігаються в журналі господарсь­ких операцій, який можна відкрити, вибравши пункт „Господарські операції" головного меню „Облік" модуля „Бухгалтерія". Регістр операцій складається з двох таблиць: в основній відображаються загальні реквізити операцій (но­мер, дата, дані про контрагентів, документ, що створив операцію, сума), у дочірній - кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції, що ви­ділена у верхній таблиці (рис. 6.16).

Господарські операції можуть реєструватись:

шляхом введення даних вручну;

шляхом копіювання частини даних з аналогічної господарської опе­рації, що зареєстрована раніше;

використовуючи заздалегідь підготовлений зразок;

шляхом відпрацювання зареєстрованих документів;

використовуючи дані відомості взаємних розрахунків з дебіторами / кредиторами можна створити операцію, що закриває заборгованість;

використовуючи дані оборотної відомості ТМЦ;

використовуючи інформацію картотек інвентарної та МНА, можна створити операції введення в експлуатацію, списання об'єктів, нара­хування амортизації тощо.

Господарська операція у програмі складається із заголовку та кореспон­денцій рахунків бухгалтерського обліку (проведень). У заголовку вказуються загальні реквізити операції, проведення містять дані про рахунки бухгалтер­ського обліку, валюту, суму та матеріальні цінності (МЦ) (рис 6.17).

 

Подпись:  Ц) оі едвося

Рахунок дебету Рахунок кредиту тюта, сума у валюті ті гривнях Назва та кількість МЦ Партія, дата надходження МЦ

^         

 

 

 

Рис. 6.17. Вікно реквізитів господарської операції.

Для реєстрації операції вручну виконують дію додавання в основній таб­лиці журналу операцій. У вікні реквізитів господарської операції реєструють­ся наступні дані (рис. 6.18):

На закладці „Операція":

 

у полях „Номер", „Дата обліку", „Зміст" - відповідно номер, дату та зміст операції;

у полях „Підстава", „Підтвердження" - відповідно реквізити доку­ментів, що є підставою та підтвердженням для реєстрації операції;

у полях „Від кого:", „Кому:" - дані про контрагентів.

На закладці „Проводка" шляхом додавання нових записів створюються кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що входять до складу операції (рис.6.19).

Форма для реєстрації проведення господарської операції має закладки: „Проводка" і „Номенклатура" (рис. 6.19). Поля закладки „Проводка" запов­нюються для всіх проведень. Закладка „Номенклатура" стає доступна тільки у випадку, якщо в якості рахунку дебету або кредиту вказаний рахунок обліку матеріальних цінностей. Тоді на цій закладці задаються назва матеріальних цінностей, їх кількість та сума.

 

Розрахунок суми проведення може здійснюватися системою автоматично. Метод розрахунку ціни залежить від того, яку типову форму аналітичного обліку має рахунок, по якому ведеться облік матеріальних цінностей.

Сума господарської операції (рис.6.18) не вводиться користувачем, а роз­раховується програмою. Якщо проведення одне, то сума операції дорівнює сумі єдиного проведення. Якщо у господарській операції кілька проведень, то сума операції, згідно з налагодженням модуля „Бухгалтерія", може дорівню­вати:

сумі всіх проведень, що включені в операцію;

максимальній сумі оборотів по дебету чи по кредиту одного з рахун­ків, що беруть участь у проводках. Наприклад, якщо господарська операція містить проведення:

Дт 281 Кт 631  1000,00грн. Дт 641 Кт 631  200,00грн., то сума операції дорівнює 1200 грн.