Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.11. спеціальні засоби системи

Спеціальні засоби системи призначені для найбільш підготовлених корис­тувачів, яких не задовольняють стандартні засоби "Парус - Підприємство". Вони забезпечують можливість:

в багатьох розділах створювати формули для типових розрахунків з використанням спеціальних функцій і визначених констант;

створювати різноманітні документи та звіти, які реалізовані у шаб­лонах Міс-rosoft Word та Excel;

створювати різноманітні звіти за допомогою генератора звітів Sea­gate Crystal Reports;

підключати до системи додаткові програмні модулі, які самостійно розроблені користувачем в середовищі Visual FoxPro.

У "Парус-Підприємство" формули можуть використовуватись:

у зразках первинних документів і господарських операцій;

при призначенні ціни реалізації послуг;

у шаблонах Microsoft Excel документів та табличних додатків;

у шаблонах додаткових звітів, підготовлених на базі генератора зві-

тів Seagate Crystal Reports. У формулах можуть використовуватись функції:

математичні;

бухгалтерські;

спеціальні функції для шаблонів документів і звітів на основі Microsoft Excel;

змінні та функції форматування для шаблонів звітів на основі Microsoft Excel;

функції для шаблонів звітів на базі Crystal Reports;

-           деякі функції Visual FoxPro. Основні математичні функції:

Abc (число) - повертає абсолютне значення аргументу, число - числовий вираз;

Min (число1, число 2) - повертає менше з двох числових виразів, число1, число 2 - числові вирази, значення яких порівнюються;

Max (число1, число 2) - повертає більше з двох числових виразів. Основні бухгалтерські функції:

OSDB (Рахунок; Дата) - відображає сальдо по дебету рахунку на вказану дату;

OSCR (Рахунок; Дата) - відображає сальдо по кредиту рахунку на вказа­ну дату;

OBDB (Рахунок; Дата з; Дата по; КорРахунок) - відображає оборот по дебету рахунку за проміжок часу у кореспонденції з кореспондуючим рахун­ком;

OBCR (Рахунок; Дата з; Дата по; КорРахунок) - відображає оборот по кредиту рахунку за проміжок часу у кореспонденції з кореспондуючим раху­нком;

де Рахунок - номер рахунку, для якого обчислюється оборот; Дата з, Дата по - граничні дати відрізку часу, обороти за який необхідно отримати;

РахунокКор - кореспондуючий рахунок;

PRICE - відображає ціну списання заданої кількості ТМЦ. Ця функція достатньо громіздка і введення її може супроводжуватись помилками, тому в системі передбачена спеціальна можливість для розрахунку ціни списання -визначена константа С;

Спеціальні функції - дозволяють вводити в поле друкованої форми кон­кретного документу відповідні йому характеристики з таблиць бази даних (реквізити контрагента, прописні значення числових виразів та дат, календа­рний термін, номери рахунків і найменування аналітичних субрахунків, зна­чення вказаного податку з суми та інші).

У формулах можуть використовуватись константи:

що визначені користувачем;

що визначені розробниками.

Константи, визначені користувачем, реєструються у довіднику „Конста­нти" модуля „Бухгалтерія". Розробниками встановлений набір констант для наступних розділів програми:

Банківські та касові документи;

Внутрішні документи та авансові звіти;

Вхідні і вихідні рахунки на сплату;

Журнал платежів;

Товарні документи;

Оборотні відомості по синтетичним, аналітичним рахункам,

ТМЦ;

Інвентарна картотека та картотека МНА;

Акти комплектування і розукомплектування.

Використання констант зручно при розрахунку сум документів чи корес­понденцій рахунків бухгалтерського обліку. Набір і найменування констант індивідуальні для кожного розділу програми.