Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.7. автоматизація повернення запасів

При виявленні браку, фальсифікації або іншої невідповідності властивос­тей, кількості, ціни та інших реквізитів тощо отриманих матеріальних цінно­стей до умов договору, покупець повинен звернутись до продавця з претензі­єю у письмовому вигляді. У встановлений термін претензія розглядається (постачальнику для цього відводиться один місяць). У разі її задоволення матеріальні цінності повертаються постачальнику. Постачальник після одер­жання цінностей від покупця має виписати Розрахунок коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної, який є підставою для змен­шення податкових зобов'язань з ПДВ. Покупець після одержання розрахунку коригувань до податкової накладної коригує (зменшує) податковий кредит.

У разі повернення виробничих запасів і товарів гуртовим постачальникам реєструються документи "Повернення постачальникам", а при поверненні гуртовими покупцями - "Повернення від покупців", які створюються у відпо­відних реєстрах модуля „Реалізація і склад" типовими шляхами.

Але більш зручним способом реєстрації цих документів є їх створення на підставі:

прибуткових ордерів, якими оприбутковувались матеріальні цінності, що повертаються,

накладних на відпуск, за якими реалізувались виробничі запаси, товари, які повертаються.

При такому способі реєстрації всі параметри прибуткових ордерів та на­кладних на відпуск переносяться у документи з повернення ТМЦ.

Реквізити документів "Повернення постачальникам", "Повернення від по­купців" аналогічні прибутковим ордерам (рис. 6.15) і накладним на відпуск

(рис. 8.12).

У реєстрах документів „Повернення постачальникам" і "Повернення від покупців" модуля „Реалізація і склад" окрім типових дій можна виконувати додаткову функцію експорту документів.

При відпрацюванні документу "Повернення від покупців" у модулі „Реалі­зація і склад" відбувається збільшення товарних залишків відповідних партій ТМЦ та збільшення сум на особовому рахунку контрагента-покупця. При відпрацюванні документу „Повернення постачальникам" відбувається змен­шення товарних залишків відповідних партій ТМЦ і зменшення суми на осо­бовому рахунку контрагента-постачальника.

Працюючи з цими документами у модулі „Бухгалтерія", можна виконува­ти типові дії.

У разі повернення ТМЦ покупцями у реєстрі документів „Вихідні подат­кові накладні" модуля „Реалізація і склад" створюють Розрахунок коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної, реквізити якого вказуються у відповідних полях вікна документу (рис. 8.18):

На закладці „Документ" - номер і дата документу, реквізити документу-підстави, дані про контрагентів.

На закладці „Специфікації" - перелік ТМЦ, їх кількість, ціни, суми, що включені у документ.

На закладці „Особливі відмітки" - тип податкового зобов'язання та фор-

ма розрахунків.

Більш зручним шляхом створення Розрахунку коригувань кількісних і ва­ртісних показників до податкової накладної є його реєстрація з використан­ням даних податкової накладної, яка виписувалась покупцю при реалізації ТМЦ, що повертаються. У цьому випадку система автоматично перенесе всі дані податкової накладної у створений документ, які, при потребі, можна від-коригувати.

Подальша обробка створених таким чином Розрахунків коригувань кіль­кісних і вартісних показників до податкових накладних здійснюється у ре­єстрі „Вихідні податкові накладні" модуля „Реалізація і склад" аналогічно іншим документам, зареєстрованим у цьому реєстрі.

Для відображення коригування податкового кредиту з ПДВ в разі повер­нення ТМЦ гуртовим постачальникам у програмі створюється документ „Вхідна податкова накладна" у відповідному реєстрі модуля „Бухгалтерія". Підставою для реєстрації цього документу є отриманий від постачальника Розрахунок коригувань кількісних і вартісних показників до податкової на­кладної. Кількість ТМЦ, що повертаються постачальнику, у такій вхідній податковій накладній вказується із знаком „-".

Дані зареєстрованих у програмі документів з коригування податкових зо­бов'язань та кредитів з ПДВ враховуються при формуванні Реєстру податко­вих накладних.