Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.11. автоматизація виробництва продукції

Для обліку продукції, що виготовляється організацією у своїй господарсь­кій діяльності, призначений довідник „Номенклатура". При цьому для еле­мента довідника, що є продукцією, встановлюють вид „Нродукция", для напі­вфабрикату - вид „Нолуфабрикат". Рахунок бухгалтерського обліку продук­

ції за замовчуванням - 26, напівфабрикатів - 25. Для елемента довідника „Номенклатура", що є продукцією доступна кнопка „Состав" (рис. 5.34), яка дозволяє відкрити підпорядкований довідник „Состав продукции".

Довідник „Состав продукции" містить список матеріальних витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизацію та інших витрат з яких складається собівартість одиниці продукції. Список витрат, що заданий у довіднику „Состав продукции", буде використовуватись програмою при початковому заповненні документа „Калькуляция". При реєстрації калькуля­ції він може бути змінений.

При розрахунку собівартості готової продукції можуть використовуватись документи „Калькуляция" та „Незавершенное производство".

Документ „Калькуляция" призначений для відображення списання матері­алів у виробництво, оприбуткування продукції, розрахунку її собівартості та відпускної ціни. Калькуляція може бути попередньою та остаточною.

Попередня калькуляція призначена для списання планових витрат вироб­ництва й оприбуткування готової продукції, остаточна калькуляція дозволяє відкоригувати попередні значення витрат на підставі реальних значень на кінець місяця. Калькуляція, яка вводиться в базу даних шляхом реєстрації нового документа є попередньою, остаточна калькуляція реєструється, вико­ристовуючи дію „ввести на основании", на підставі попередньої. Змінити остаточну калькуляцію на попередню і навпаки не можна.

Вікно реквізитів документу „Предварительная калькуляция" складається з заголовної частини та табличної (рис. 5.35).

Реквізити групи „Материалы и продукция" закладки „Основные" заголов­ної частини документи призначені для встановлення найменування одиниці продукції, що випускається, складу, на який буде оприбутковуватись продук­ція, та з якого будуть списуватись матеріали, а також кількості одиниць про­дукції, що оприбутковується.

Таблична частина документа може заповнюватись автоматично (кнопка „Заполнить"). При цьому вносяться дані про витрати, перераховані для обра­ної продукції в довіднику „Состав продукции".

У табличній частині документу вказується наступна інформація:

найменування витрат;

партія та кількість матеріалів, яку потрібно списати (тільки для матеріа­льних витрат);

сума витрат в попередній калькуляції для витрат на оплату праці, відра­хувань на соціальні заходи, амортизації та інших вноситься користува­чем, а для матеріальних витрат - розраховується програмою при прове­денні документа;

у реквізиті „Сумма оконч." указується сума по остаточній калькуляції, для попередньої калькуляції даний стовпчик завжди не заповнений.

Після проведення документу в заголовній частині закладки „Основные" відображається собівартість і продажна вартість усієї кількості продукції та одиниці. На закладці „Налоги и рентабельность" можна вказати додаткові параметри, що впливають на розрахунок відпускної ціни продукції: рентабе­льність в долях від одиниці, ставку ПДВ, за якою оподатковується продукція, суму акцизного збору, а також до трьох видів податків (відрахувань), що на­раховуються від обороту реалізованої продукції та відносяться на її собівар­тість.

Для оформлення документом „Предварительная калькуляция" операції списання матеріалів у виробництво без оприбуткування на склад готової про­дукції включають прапорець „Только списать материалы в производство". У цьому випадку у заголовній частині документа можна вказати рахунок і стат­тю витрат для списання вартості матеріалів. Заповнення табличної частини документа в цьому випадку можна здійснювати шляхом підбору з довідника „Номенклатура" за допомогою кнопки „Подбор".

Документ „Окончательная калькуляция" реєструється на підставі попере­дньої в кінці місяця, коли усі виробничі витрати фірми у бухгалтерському обліку списані на рахунок 23 „Виробництво", коли внесена інформація про незавершене виробництво. При створенні остаточної калькуляції фактичні суми витрат розподіляються пропорційно сумам, зазначеним у попередніх калькуляціях. У остаточній калькуляції програмою автоматично заповню­ються реквізити табличної частини. Графа „Сумма оконч." визначає остаточ­ні суми витрат за даними бухгалтерського обліку. Ці суми можна змінити вручну для витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, аморти­зації та інших. Виправити попередні суми в остаточній калькуляції не можна.

При проведенні документу „Предварительная калькуляция" створюються кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку зі списання матеріальних та нематеріальних витрат на рахунок 23 „Виробництво", з оприбуткування про­дукції на рахунок 26 „Готова продукція".

При проведенні документу „Окончательная калькуляция" програмою створюються коригувальні проведення по рахунку 26 „Готова продукція" і 23 „Виробництво" в разі відмінності сум остаточної калькуляції від попередньої. Якщо продукція, що оприбуткована попередньою калькуляцією, продана ра­ніше, ніж була зареєстрована остаточна калькуляція, то остання сформує ко­ригувальні проводки з обліку собівартості реалізованої продукції.

Зареєстровані документи „Калькуляция" зберігаються у журналі „Произ­водство", в якому, крім іншої інформації, відображається статус калькуляції.

Статус може приймати значення:

„Не закрытая предварительная" - попередня калькуляція, для якої не­має остаточної,

„Закрытая предварительная" - попередня калькуляція, для якої створена остаточна,

„Окончательная" - остаточна калькуляція,

„Списание материалов"" - попередня калькуляція, яка тільки списує ма­теріали у виробництво.

Для внесення в інформаційну базу даних про незавершене виробництво в конфігурації призначений документ „Незавершенное производство", який вноситься щомісяця до реєстрації остаточних калькуляцій. Дані про суми незавершеного виробництва вказуються у табличній частині документа. Для кожного виду витрат зазначається сума, що повинна бути включена до собі­вартості продукції в наступних періодах.

При проведенні документ „Незавершенное производство" не формує бух­галтерських проводок. Дані з нього використовуються при визначенні оста­точної суми витрат, що розподіляється документом „Окончательная кальку­ляция".

Зареєстровані документи „Незавершенное производство" зберігаються у журналі „Производство".