Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

3.2. система допомоги

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" має потужну систему допомоги, яка дозволяє користувачу отримати повну інформацію про особ­ливості внесення, редагування та обробки даних. Можна викликати допомогу на будь-якій стадії роботи з програмою при виборі пункту головного меню "Помощь". Допоміжна інформація в програмі має декілька рівнів, виклик яких залежить від етапів роботи з програмою.

Так, при відкритті конфігурації на екрані з' являється вікно порад дня (рис. 3.7), в якому користувач може отримувати поради щодо принципів роботи з програмою, натискаючи кнопку "Следующий".

Досвідченому бухгалтеру виникнення порад буде заважати, тому є мож­ливість відмовитись від відображення даного вікна при завантаженні програ­ми. Для цього необхідно прибрати позначку в рядку "Показывать при запус­ке" (рис. 3.7).

При виклику системи допомоги під час роботи з програмою шляхом ви­бору пункту "Помощь" з меню "Помощь" або при натиску клавіші П відкри­вається розділ допоміжної інформації, який актуальний для того розділу про­грами, під час роботи з яким була викликана допомога.

При виборі пункту "Содержание" з меню "Помощь" програма виводить на екран зміст допоміжної інформації, яка дозволяє ознайомитись із основ­ними принципами роботи в режимі "1С: Підприємство" з журналами, довід­никами, константами, звітами, планом рахунків, розрахунком підсумків та налагодженням параметрів системи, також з основами роботи в режимі "Конфігуратор".

Для отримання інформації про використання конкретного довідника, до­кумента, звіту необхідно викликати пункт "Общее описание" з меню "По­мощь". Якщо при роботі з окремим об'єктом конфігурації вибрати кнопку панелі інструментів © , то на екран буде виведений розділ загального опису, який містить інформацію про об' єкт, з яким працює користувач. Для отри­мання короткої довідки про елемент окремого об'єкта конфігурації, необхід-

[V?

но вибрати кнопку панелі інструментів ^ та натиснути "мишкою" на виб­раному елементі.

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" має "Путівник по кон­фігурації", який представляє коротку довідку про основні об' єкти конфігура­ції (рис. 3.8).

Путівник допоможе починаючому користувачу освоїти принципи роботи з конфігурацією в розрізі конкретних задач обліку. Робота з ним здійснюєть­ся за допомогою мишки. Для відкриття інформації потрібного розділу путів­ника потрібно два рази клацнути мишкою на його назві. При роботі з путів­ником користувач з використанням мишки може звертатись до розділів про-

 

грами шляхом вибору наступних піктограм, які розташовані з лівого краю

опису:

 

 

 

При виборі мишкою кнопки "Содержание" у верхній частині вікна путів­ника відбувається переміщення до змісту. Подвійне клацання мишкою на кнопках "Назад" та "Далее" дозволить переміщуватись до вікон, що відкри­вались раніше та повертатись до розділу, відкритого останнім. Користувач може встановити необхідність відкриття путівника при запуску програми,

для цього потрібно шляхом подвійного клацання на кнопці І •" І у верхній час­тині вікна путівника встановити в полі "Показивать путеводитель при за­пуске:" значення "Да".

Одним із важливих розділів системи допомоги є помічник заповнення констант, який викликається з головного меню "Помощь". Помічник дозво­ляє використовуючи довідники та списки програми, в зручній формі налаго­дити константи системи.

Використовуючи пункт "Дополнения к описанию конфигурации" головно­го меню "Помощь" користувач може отримати інформацію про поновлення, що реалізовані в програмі. За допомогою пункту "О программе" головного меню "Помощь" можна вивести на екран дані про номери та параметри релі-зів системи 1 С та конфігурації, а також дані про розробника конфігурації.