Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

1.1. економічна інформація, засоби її опису

Економічна інформація являє собою сукупність різних відомостей еконо­мічного характеру, що виникають при підготовці виробництва, в процесі ви­робничо-господарської діяльності та при управлінні цією діяльністю. Систе­ма економічної інформації - це сукупність методів генерації, передачі та об­робки інформації у всіх ланках економіки підприємства.

Структурні одиниці економічної інформації:

Реквізит - неподільна одиниця даних, що має певний зміст. Реквізити під­розділяються на:

основи - характеризують кількісні властивості об'єктів (кількість виробів, розцінка і т.і.);

ознаки - характеризують якісні властивості об'єктів (назва товару, прізвище і т. і.).

Агрегат даних - сукупність двох або більше реквізитів (дата народження робітника і т.і.)

Запис - сукупність логічно зв'язаних реквізитів, що використовуються для опису об'єкта (відомості про підприємство). Сукупність взаємопов'язаних типів реквізитів, розташованих у певній послідовності, утворює шаблон відповідної структури запису.

Файл - сукупність записів для об'єктів одного типу (відомості про структу­рні підрозділи підприємства).

База даних - сукупність взаємопов'язаних файлів, що представлені для од­ночасного використання багатьма користувачами або додатками (файли Мате­ріали, Продукція тощо).

Економічна інформація класифікується за ознаками:

За функціями управління: директивна, нормативна, планова, облікова, статистична, аналітична, звітна, довідкова та спеціальна. За місцем виникнення:

внутрішня - виникає всередині об'єкта (підприємство, цех, склад і т. і.), поділяється на інформацію про продукцію, виробничі процеси, внутрішні відхилення (простої, відсутність матеріальних цінностей тощо);

зовнішня - поділяється на планову (інформація про параметри об'єкта управління на майбутній період), нормативно-довідкову, про зовнішні відхи­лення (несвоєчасна зміна нормативів).

За стадіями утворення: вхідна (виникає на початковій стадії управління -сукупність вхідних даних), вихідна (результат вирішення задач і призначена для використання в управлінні), проміжна (результат вирішення задач і вико­ристовується як вхідна при розв'язку інших задач).

За часом виникнення: оперативна, поточна, ретроспективна.

За об'єктивністю відображення: достовірна, недостовірна, точна та неточ­на.

За повнотою: достатня, недостатня, надмірна.

За відношенням до процесу обробки: що обробляється, що не обробляєть­ся.

За проміжком часу між надходженнями: періодична, неперіодична. За відношенням до процесу управління: релевантна, нерелевантна.