Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

Вступ

Особливістю сучасного стану розвитку економіки України є наявність значного числа підприємств малого бізнесу.

Суб'єктами малого підприємництва в Україні є [1]:

фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як су­б'єкти підприємницької діяльності;

юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої органі­заційно - правової форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не переви­щує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.

Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 1,7 млн. суб'єктів малого підприємництва. За останні п'ять років їх кількість збільшилася порівняно з попередніми роками майже у 2 рази. Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла більше ніж у 1,6 рази і становить понад 3,2 млн. осіб. На початок 2002 року на 10 тис. чоловік населення припадало 47 малих підп­риємств [2].

У той же час мале підприємництво виробляє 11 \% загального обсягу ви­робництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим [3].

Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні по­винно стати запорукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відно­син і співпраці з донорськими організаціями та участі у міжнародних проек­тах. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міждер­жавних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва.

Одним із пріоритетних напрямків оптимізації економічних відносин в контексті євроінтеграції є інформатизація системи бухгалтерського обліку

[4].

Головним інструментом на сьогодні для отримання, обробки, аналізу, пе­ревірки та розповсюдження інформації є електронно-обчислювальна техніка, комп'ютерні технології, Інтернет тощо.

В економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це, в свою чергу, призвело до коригування нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського об­ліку до загальноєвропейського та міжнародного рівнів.

У зв' язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку. Суттєвому коригуванню підлягають методологічні аспекти його організації.

В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бу­хгалтерська інформація використовуються більш широко, ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості однакових в структурному плані одиниць облі­кової інформації; здійснення вибірки інформації з великої кількості даних; виконання складних математичних розрахунків; одержання за короткий пері­од паперових копій будь - якого документу (первинних документів, форм звітності); багаторазове відтворення будь - яких дій (наприклад, роздруку-вання примірників певного документу).

Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирі­шити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні дані, які необхідні для прийн­яття ефективних управлінських рішень

Сучасний український ринок програмних продуктів для автоматизованої обробки інформації фінансово-господарської діяльності підприємств малого бізнесу досить об' ємний. На ньому пропонуються цілий ряд автоматизованих систем як вітчизняних, так і закордонних розробників.

І якщо раніше найбільш поширеною задачею, яку вирішували розробники програмного забезпечення, була автоматизація бухгалтерії, то на сучасному етапі вона є лише частиною більш загальної проблеми - автоматизації управ­ління всією діяльністю фірми. У зв' язку з цим змінюються вимоги до про­грамних продуктів: підвищується попит на мережеві версії та Інтернет-рішення, а також на версії, що дозволяють обробляти інформацію касових апаратів торгівельних залів, підтримують зв' язок із банківськими установа­ми, отримувати аналітичні показники фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Випускники вищих навчальних закладів ХХІ ст. мають бути підготовле­ними для роботи в таких умовах. Предметом даного посібника є інформацій­ні системи обліку, які дозволяють автоматизувати фінансово-господарську діяльність підприємств малого бізнесу.