Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.9. автоматизація операцій розрахунків з працівниками по

заробітній платі

Для збереження даних, що використовуються для нарахування заробітної плати співробітникам організації, призначений довідник "Сотрудники". При додаванні даних про нового працівника в довідник реєстрація реквізитів здій­снюється на закладках діалогової форми (див. розд. 4, рис. 4.4).

Довідник "Налоги и отчисления" містить список податків, відрахувань, зборів в державні та цільові фонди, а також інформацію про кожний вид від­рахувань і податків: ставку, межу, організацію - одержувача, її розрахунко­вий рахунок, типовий зміст платежу, рахунок обліку розрахунків тощо. При розрахунку зарплати програма автоматично визначає розмір нарахувань на фонд оплати праці та утримань із зарплати за ставками, вказаними у цьому довіднику. Визначення коефіцієнта індексації зарплати здійснюється з враху­ванням індексу інфляції, історія зміни якого зберігається у довіднику. Розра­хунок податкової пільги з податку на доходи фізичних осіб проводиться на підставі даних, що зберігаються у довіднику "Налоги и отчисления".

Для правильної побудови форми 1ДФ у програмі операції нарахування та виплати заробітної плати повинні оформлюватись тільки за допомогою до­кументів "Начисление ЗП", "Выплата ЗП".

Документ "Начисление ЗП" (рис. 4.9) дозволяє відобразити наступні опе­рації:

внесення залишків заборгованості з працівниками по зарплаті на початок періоду, з якого використовується програма;

нарахування авансу;

нарахування зарплати.

Вид операції, що відображається документом, встановлюється за допомо­гою реквізиту "Вид выплаты". Від значення останнього залежить форма таб­личної частини документу, зміст кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, що створюються при його проведенні, та перелік друкованих форм, які виводяться при друку.

Якщо реквізит "Вид выплаты" має значення "Основная з/п", документ ві­дображає нарахування основної заробітної плати співробітникам організації, автоматично розраховує суми відрахувань і утримань до бюджету та держав­них цільових фондів і при проведенні формує відповідний набір кореспонде­нцій рахунків бухгалтерського обліку та за допомогою кнопки "Печать" до­зволяє отримати друковані форми:

платіжної відомості;

розрахунково-платіжної відомості;

зведень відрахувань у фонди;

розрахункових листків за розрахунковий період для співробітників, пе­рерахованих в табличній частині.

У заголовній частині документа "Начисление ЗП" на закладці "Основные" встановлюють рахунок бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками по оплаті праці, кількість робочих днів у місяці нарахування заробітної пла­ти, величину середньооблікової чисельності працівників фірми. Крім того, в релізі 7.70.260 конфігурації „Бухгалтерський облік для України" у документ доданий реквізит шапки „Счет по другим выплатам", що призначений для вказівки субрахунку 663 „Розрахунки по інших виплатах", на якому ведеться облік розрахунків по виплатах, що не відносяться до фонду оплати праці, зокрема лікарняних і неоподатковуваної матеріальної допомоги.

На закладці "Дополнительно" вказується бухгалтерський рахунок витрат та його субконто, на які списується сума комунального податку, та статтю валових витрат.

Інформація про співробітників у табличну частину документа може вно­ситись наступними способами:

"вручну" - всі дані вносяться шляхом додавання нових записів та запов­нення їх реквізитів;

автоматично - за допомогою кнопки "Заполнить" з використанням даних довідника "Сотрудники".

Якщо за період розрахунку зарплати мали місце інші види нарахувань: матеріальна допомога, відпускні чи лікарняні, то їх суми потрібно внести у відповідні поля табличної частини документу вручну. Кількість відпрацьова­них днів кожного співробітника може коригуватись, у відповідності до чого програма перераховує суму нарахованого окладу. У табличній частині доку­мента розраховуються суми по інших виплатах у складі суми нарахувань і суми до виплати.

По завершенню заповнення табличної частини документу розраховується індексація зарплати та утримання. Для цього використовується кнопка "Рас­считать", за допомогою якої можна провести розрахунки окремо для кожно­го працівника або для всіх, перерахованих в табличній частині.

Для нарахування авансу реквізит "Вид выплаты" документу "Начисление ЗП" повинен мати значення "Аванс". У цьому випадку при автоматичному заповненні його табличної частини з довідника "Сотрудники" вносяться дані про працівників та суми авансів, які, в разі потреби, можна відредагувати. За допомогою кнопки "Печать" можна одержати друковану форму платіжної відомості на видачу авансу. При проведенні документ з видом виплати "Аванс" не формує кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку.

Внесення залишків заборгованості по розрахунках із співробітниками роз­глянуто у розділі 4.

Виплата заробітної плати оформляється документом "Выплата ЗП" (рис. 5.30). У програмі можна відобразити виплату тільки зарплати, що попередньо нарахована за допомогою документів "Начисление ЗП".

У заголовній частині документу "Выплата заработной платы" встанов­люється вид виплати, її відсоток, період виплати, бухгалтерський рахунок обліку розрахунків з працівниками по оплаті праці та каса, з якої відбуваєть­ся виплата. В релізі 7.70.260 конфігурації „Бухгалтерський облік для Украї­ни" в документ добавлений реквізит „Счет по другим выплатам", призна­чення якого аналогічне документу „Начисление ЗП".

При автоматичному заповненні табличної частини документу "Выплата заработной платы" програмою вибирається інформація з документу, яким нараховувався вид виплати, що виплачується. За допомогою кнопки "Пе­чать" отримується друкована форма платіжної відомості.

При проведенні документа "Выплата заработной платы" створюються кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що відображають факт ви­плати заробітної плати (авансу чи заборгованості) співробітникам з каси ор­ганізації.

Зареєстровані документи з нарахування та виплати заробітної плати збері­гаються в журналі "Зарплата".