Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.13. регламентні документи

 

Для визначення фінансових результатів діяльності організації призначе-

151

ний документ „Финансовые результаты". Документ дозволяє закрити зали­шки рахунків обліку доходів і витрат на рахунок обліку фінансового резуль­тату.

Документ „Финансовые результаты" є регламентним і призначений для виконання наступних операцій:

закриття рахунків обліку витрат за елементами (рахунків класу 8);

закриття рахунку обліку загально виробничих витрат (рахунку 91);

визначення фінансового результату діяльності організації, тобто закриття всіх рахунків обліку доходів і витрат (рахунків класу 7, 8, 9) на відповідний субрахунок рахунку 79 „Фінансові результати".

Кожна з перерахованих операцій відповідає етапу визначення фінансових результатів, який задається в реквізиті „Этап определения финансовых ре­зультатов" вікна реєстрації документу (рис. 5.38).

У разі встановлення етапу „Закрытие элементов затрат (счета класса 8)" документ відображає списання сальдо рахунків класу 8 за елементами витрат на рахунки обліку видів витрат, які вказані для кожного елементу ви­трат у довіднику „Виды затрат".

При виборі етапу „Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)" закривається сальдо рахунку 91 „Загальновиробничі витрати", тобто відбува­ється розподіл суми загальновиробничих витрат між рахунком обліку витрат виробництва (рахунок 23) і рахунком обліку собівартості реалізованої готової продукції (рахунок 901). Для реалізації алгоритму розподілу використову­ються параметри, що вказуються на закладці „Дополнительно" вікна реєстра­ції документу (рис. 5.39): нормальна база розподілу - база розподілу за нормальною потужністю; поточна база розподілу - база розподілу за фактичною потужністю; нормальна сума постійних витрат - сума загально виробничих витрат за нормальною потужністю;

поточна сума постійних витрат - сума загально виробничих витрат за фактичною потужністю.

Документ „Финансовые результаты" реєструється на дату останнього ка­лендарного дня місяця після відображення в бухгалтерському обліку всіх доходів і витрат.

Зареєстровані документи „Финансовые результаты" зберігаються у жур­налі „Финансовые результаты".

Документ „Закрытие налогового периода" є регламентним і дозволяє ви­конати наступні операції:

Віднести суми модернізації основних засобів, що накопичені на забалан­совому рахунку ОСМ „Модернізація основних засобів (податковий об­лік)", до валових витрат і до балансової вартості основних засобів, з ура­хуванням обмеження суми, яку можна віднести до валових витрат.

Розрахувати дані обліку запасів необхідні для формування додатків до декларації про прибуток. Документ обробляє по черзі всі групи запасів у відповідності зі структурою забалансового рахунку ЗА „Балансова вар­тість запасів (податковий облік)".