Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.10. проведення інвентаризації

Система дозволяє відображати у модулі „Бухгалтерія" результати інвен­таризації основних засобів, а у модулі „Реалізація і склад" - матеріальних цінностей.

Інвентаризаційна відомість товарно-матеріальних цінностей формується у розділі „Інвентаризаційні відомості" пункту меню „Документи" для обрано­го складу на підставі інформації регістру „Товарні запаси" (рис.8.25).

Інвентаризаційна відомість може знаходитися у двох станах:

„Бланк";

„Відомість".

У стані „Бланк" у відомість можна вносити виправлення, але не можна формувати документи. У стані „Відомість" виправлення в неї вносити не можна, але можна формувати документи:

акти списання і накладні на відпуск для списання нестач ТМЦ;

акти оприбуткування та прибуткові ордери для оприбуткування надлишків ТМЦ.

Переведення відомості з одного стану в інший та створення документів з оприбуткування надлишків і списання нестач ТМЦ здійснюється з викорис­танням відповідних пунктів контекстного меню. Подальша робота із створе­ними актами відбувається в розділі „.Акти списання/оприбуткування" основ­ного меню „Документи", де з ними можна виконати наступні дії:

отримати друковану форму акту;

відпрацювати в обліку;

відмінити відпрацювання в обліку.

При відпрацюванні в обліку акту списання нестач у реєстрі „Товарні запа­си" програмою зменшуються залишки партій матеріальних цінностей у від­повідності зі специфікацією акта. При відпрацюванні акту оприбуткування надлишків система збільшує залишки партій матеріальних цінностей.

Відмінити відпрацювання акту списання нестач ТМЦ можна завжди, а ві­дміна відпрацювання акту оприбуткування надлишків можлива. У випадку, якщо перераховані у специфікації акту ТМЦ не включені у специфікації ін­ших товарних документів.

Інвентаризаційний опис основних засобів може бути сформований у роз­ділі „Інвентаризаційна відомість" основного меню „Звіти". Документ ство­рюється на підставі даних розділу „Залишки матеріальних цінностей" і виво­дить у шаблоні вбудованого у програму редактора звітів.