Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.10. автоматизація операцій з необоротними активами

Для збереження інформації про необоротні активи, що знаходяться в ор­ганізації, призначений довідник "Необоротные активы". У вікні редагування реквізитів запису довідника вказуються дані про необоротний актив (рис.

5.31):

на закладці "Основные" - назва, вид, бухгалтерський рахунок обліку, первісна вартість, інвентарний номер, шифр, дата введення в експлуата­цію та вид діяльності;

на закладці "Дополнительно" - дані для нарахування амортизації в бух­галтерському обліку та згідно з вимогами податкового законодавства.

Кожен необоротний актив характеризується видом, який задається в рек­візиті "Вид необоротного актива" і може приймати наступні значення: "Ос­новные средства", "Другие необоротные материальные активы", "Немате­риальные активы", "Гудвил", "Прочие необоротные активы". Обраний вид визначає методику та рахунок бухгалтерського обліку активу.

У групі реквізитів "Амортизация - налоговый учет" задаються параметри, необхідні для нарахування амортизації у бухгалтерському обліку. Рахунок і

вид витрат, до яких відносяться суми нарахованого зносу необоротного акти­ву, задаються у полях "Счет и вид затрат" (рис. 5.31).

Для об'єкта встановлюється метод нарахування амортизації. Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" підтримує наступні методи: прямоліній­ного списання, зменшення залишку, прискореного зменшення залишку, ви­робничий, кумулятивний, податковий. Для нарахування амортизації малоцін­них необоротних активів, окрім прямолінійного та виробничого, можуть оби­ратись наступні методи:

-           у розмірі 50\% вартості об'єкта у момент його введення в експлуатацію і 50\% вартості - у місяці його списання;

-           у розмірі 100\% вартості об'єкта у момент його введення в експлуатацію. Для кожного методу визначений набір параметрів, які задаються у відпо­відних реквізитах. Так, для більшості методів зазначається ліквідаційна вар­тість об' єкта, для прямолінійного, кумулятивного, зменшення залишку і при­скореного зменшення залишку - термін корисного використання об'єкта. У разі обрання методів зменшення залишку й прискореного зменшення залиш­ку при першому нарахуванні амортизації програмою визначається річна нор­ма амортизації об' єкта, яка записується для нього у довіднику "Необоротные активы". Для виробничого методу передбачено заповнення двох реквізитів:

розрахункового обсягу виробництва - загального обсягу продукції (ро­біт), що може бути виготовлений чи виконаний при використанні об'єкта;

фактичного місячного обсягу виготовленої продукції, який заповнюється кожного місяця.

У разі обрання податкового методу використовується один з методів на­рахування амортизації, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями).

У групі "Налоговый учет" (рис. 5.31) включена опція "Начислять износ" указує на необхідність нарахування зносу об'єкта у податковому обліку. Об­рана група, до якої належить об'єкт основних засобів, визначає спосіб нара­хування його зносу у податковому обліку. Всі параметри для такого розраху­нку обираються програмою з довідника "Налоги и отчисления".

Установлений прапорець "Учитывается как запас (ТМЦ)" означає, що даний об' єкт у податковому обліку не підлягає амортизації, а враховується як запас.

При реєстрації операцій надходження та модернізації необоротних акти­вів використовується інформація довідника "Инвестиции", в якому вказуєть­ся назва, рахунок обліку капітальних інвестицій та їх вартість.

Конфігурація "Бухгалтерський облік для України" за допомогою докуме­нтів забезпечує автоматизацію наступних операцій з необоротними активами:

надходження;

введення в експлуатацію;

нарахування амортизації;

модернізації;

ліквідації необоротного активу внаслідок списання чи реалізації. Надходження необоротних активів здійснюється у програмі аналогічно

отриманню запасів (див. розд. 5.2). Тобто, реєструються рахунки вхідні, при­буткові накладні, записи в книзі придбання. При надходженні необоротних активів в документах "Счет входящий" і "Приходная накладная" в реквізиті " Что приходуем" встановлюють значення "ОС, НМА др. необоротные мате­риальные активы" або "Прочие необоротные активы". При цьому таблична частина документів заповнюється відповідно з використанням даних довід­ників "Инвестиции" або "Необоротные активы".

Зарахування на баланс необоротних активів здійснюється за допомогою документа "Ввод в эксплуатацию" (див. рис. 5.28). Принципи реєстрації до­кументу аналогічні відображенню передачі в експлуатацію МШП (див. розд. 5.8). Заповнення реквізитів документа починають з встановлення опції "Ввод в эксплуатацию необ. активов" та вибору виду необоротних активів і місця їх збереження.

У табличній частині документа вказується наступна інформація:

-           аналітика рахунка капітальних інвестицій, за яким врахована первісна вартість об'єкта, що вводиться в експлуатацію;

назва об'єкта, що вводиться в експлуатацію;

кількість об'єктів, що вводяться в експлуатацію, їх одиниця виміру;

ціна активу без ПДВ та підсумкова сума без ПДВ.

За допомогою кнопки "Печать"" вікна реєстрації реквізитів документу можна одержати друковану форму акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. При проведенні документа формуються ко­респонденції рахунків бухгалтерського обліку з прийняття об'єктів на баланс організації, а також збільшення балансової (первісної) вартості груп вироб­ничих основних фондів (нематеріальних активів) в податковому обліку.

Для відображення в обліку операцій, пов'язаних з передачею необоротних активів з одного місця збереження в інше, служить документ "Перемещение" (див. рис. 5.24), принципи реєстрації якого аналогічні відображенню операцій переміщення запасів (див. розд. 5.4).

При вибутті основного засобу в зв'язку з моральним чи фізичним зносом, надзвичайною ситуацією, а також при реалізації використовується документ "Ликвидация необоротных активов"" (рис. 5.32).

На закладці "Основные" діалогової форми документа в реквізиті "Вид лик­видации" обирають варіант вибуття необоротних активів: списання чи реалі­зація. Для відображення в обліку валових витрат/доходів підприємства в разі їх збільшення в заголовній частині документу вказують аналітику рахунків валових доходів і валових витрат, для створення проводок з ПДВ - обирають ставку ПДВ.

На закладці "Дополнительно" діалогової форми документа у випадку спи­сання необоротного активу вказують причину списання (реквізит "Тип списа­ния"), дані для компенсації збитків (група реквізитів "Компенсация ущерба") та вид витрат, на які списується залишкова вартість активу (реквізит "Вид затрат"). У разі реалізації необоротного активу реквізити закладки "Допол­нительно" діалогової форми документа ідентичні реквізитам видаткової на­кладної.

У табличній частині документу вказують об'єкт, що ліквідується, шляхом вибору його з довідника "Необоротные активы", після чого інші реквізити заповнюються автоматично: місце збереження об'єкта, його первісну вар­тість, нарахований знос, кількісний залишок на рахунку обліку. При оформ­ленні документом реалізації необоротних активів можна вказати ціну прода­жу активу.

При проведенні документа формується необхідний набір бухгалтерських проводок, склад яких залежить від обраного виду ліквідації.

За допомогою кнопки "Печать" одержують друковані форми відповідних документів: актів списання (при списанні), видаткові накладні (при реаліза­ції).

Документ "Ликвидация необоротных активов" може створюватись на пі­дставі документів "Договор", "Счет-фактура". Для створення документа "Ликвидация необоротных активов" можна скористатися помічником, під час роботи якого висвічуються всі кроки створення документа. Виклик помі­чника здійснюється шляхом вибору пункту основного меню "Сервис".

При реалізації необоротного активу на підставі документу "Ликвидация необоротных активов" можна створити податкову накладну.

Для відображення в обліку операцій капітального ремонту, реконструкції та модернізації основних засобів призначений документ "Модернизация не­оборотного актива" (рис. 5.33).

Модернізація, ремонтні роботи можуть здійснюватися як господарським (силами самого підприємства), так і підрядним (силами і засобами сторонніх спеціалізованих ремонтних підприємств, фірм) способами.

У заголовній частині документу на закладці "Основные" обирають об'єкт, ремонт (модернізація) якого відображається, та матеріально-відповідальну особу, за яким він закріплений. Після чого вказують спосіб проведення робіт: власними силами чи підрядною організацією. Якщо модернізація необорот­ного активу здійснюється організацією-підрядником, то на закладці "Допол­нительно" обирають статтю валових витрат та зазначають чи має власна фір­ма право на податковий кредит з ПДВ.

У табличній частині документу вибирають рахунок бухгалтерського облі­ку витрат чи розрахунків з підрядником, що кореспондує за кредитом з раху­нком обліку модернізації необоротного активу. Рахунок та його субконто, на

який списуються витрати з модернізації активу, задаються відповідно у рек­візитах "Счет модерн." і "Вид модерн.".

У разі поточного ремонту необоротного активу, у реквізиті "Счет мо­дерн." вказують один з витратних рахунків і сума поточної витрати буде ві­дображена в складі витрат поточного періоду. При цьому балансова вартість об'єкта в бухгалтерському обліку не змінюється. При здійсненні ремонту вла­сними силами кількість витрачених одиниць матеріальних цінностей вказу­ється вручну, а їх ціни і суми розраховуються автоматично при проведенні документа.

Якщо модернізація необоротного активу здійснюється підрядним спосо­бом, у графі "Сумма" табличної частини вказується вартість витрат.

За допомогою кнопки "Печать" можна одержати друковану форму акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'­єктів.

При проведенні документа створюється набір кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, склад яких залежить від реквізитів документу.

Для нарахування амортизації призначений документ "Начисление износа", який дозволяє провести розрахунок у бухгалтерському та податковому облі­ку. Для правильного розрахунку амортизації необоротних активів, у довідни­ку "Необоротные активы" повинні бути заповнені відповідні реквізити.

Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку здійснюється одноча­сно по всім матеріальним і нематеріальним необоротним активам за метода­ми, зазначеними для кожного об'єкта в реквізиті "Метод расчета износа" в довіднику "Необоротные активы".

У бухгалтерському обліку дані для нарахування амортизації у поточному розрахунковому періоді завжди визначаються за станом на початок періоду. Оскільки згідно з ПСБО 7 нарахування амортизації об'єкта основних засобів повинне припинятися, починаючи з наступного місяця після місяця його ви­буття. Нарахування амортизації у бухгалтерському обліку в програмі реко­мендується завжди виконувати на початку місяця. У цьому випадку при лік­відації об'єкта основних засобів у поточному місяці для нього буде коректне сальдо зносу.

Малоцінні необоротні активи, для яких знос нараховується в розмірі 50\% вартості об'єкта в момент його введення в експлуатацію і 50\% вартості - у місяці його списання або в розмірі 100\% вартості об'єкта в момент його вве­дення в експлуатацію, потраплять у "Відомість нарахування амортизації" тільки після введення їх в експлуатацію (а не на початку місяця, коли реєст­рується документ "Начисление износа").

Нарахування зносу в податковому обліку здійснюється тільки для тих не­оборотних активів, які належать до виробничих фондів підприємства, і для яких в реквізиті "Амортизация - налоговый учет" довідника "Необоротные активы" встановлена позначка про необхідність нарахування зносу та обрана група основних фондів, до якої відноситься об' єкт. Суми нарахованого зносу основних засобів груп 1, 2, 3, 4 відображаються відповідно по кредиту субра­хунків ОС1, ОС2, ОС3, ОС4 рахунку ОС "Балансова вартість ОЗ (податковий облік)", нематеріальних активах - по кредиту субрахунку НА2 "Амортизація НМА (податковий облік)".

При проведенні документа "Начисление износа" створюються кореспон­денції рахунків бухгалтерського обліку, склад яких залежить від реквізитів документу. Після проведення документа стає доступна кнопка "Печать", яка дозволяє одержати друковану форму відомості нарахування амортизації в бухгалтерському чи податковому обліку.

Для перегляду документів, пов'язаних з обліком необоротних активів, ви­користовується журнал "Необоротные активы и МБП".