Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

1.6. рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність».

1.   П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової  звітності».

2.   Порядок  подання  фінансової  звітності.  Затверджено постано- вою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

3.   Фінанси підприємств:   Підручник /Керівник  авт.  кол.  і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін.  – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,  2004. – 571 с., іл.

4.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

5.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.