Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

6.6. рекомендована література

1.   Закон  України  «Про систему оподаткування».

2.   Закон  України  «Про податок на додану вартість».

3.   Закон  України  «Про оподаткування прибутку підприємств».

4.   П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

5.   Наказ  ДПА України  «Про затвердження форми декларації  про прибуток підприємства та Порядок  її складання».

6.   Мельник В. М., Грицаєнко  І. А., Івашина  О. С. Оподаткування підприємницької діяльності:  Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. –

160 с.

7.   Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред., проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,

2004. – 571с., іл.

8.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

9.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.