Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

4.3. теми рефератів

1.   Доходи підприємства: види, особливості  формування та відо- браження  у фінансовій звітності.

2.   Методичні  основи формування виручки від реалізації продукції підприємства.

3.   Шляхи  оптимізації  фінансового забезпечення поточної  опера- ційної діяльності.

4.   Неопераційна діяльність підприємства та її вплив на рух грошо- вих коштів і фінансові результати.

5.   Собівартість продукції – порядок  визначення та фактори,  що її обумовлюють.

6.   Управління витратами в системі  внутрішньофірмового управ- ління.