Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Н. М. Любенко

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

 

УДК 336.64(075.8) ББК 65.290-93я73

Л 93

Гриф  надано Міністерством освіти  і науки України (Лист №  1.4/18–Г–93 від  10.01.2009)

Рецензенти:

Єрмошенко М.М. – доктор економічних  наук, професор  Національної академії управління;

Терещенко О. О. – доктор економічних  наук, професор  кафедри  фінансів  під- приємств  КНЕУ імені Вадима Гетьмана;

Шаблиста Л. М. – доктор економічних  наук, професор  ДУ Інституту  економі- ки та прогнозування НАН України.

Любенко Н. М.

Л 93    Фінанси підприємств.  Навчальний посібник.  – К.: Центр  учбової літератури,

2009. – 264 с.

ISBN 978-966-364-923-8

Нвчально-методичний посібник  підготовлений відповіно до рекомендованої Мініс- терством освіти і науки України програми дисципліни “Фінанси підприємств”.

У  посібнику  викладено  теоретичний матеріал  основних  тем  курсу,  наведено тестові завдання  і конрольні  запитання для самоперевірки, представлено  навчальні завдання  до практичних занять і самостійного  вивчення  дисципліни, подано розши- рений термінологічний словник.

Для  студентів, слухачів  факультетів післядипломної освти економічних  спеці- альностей та викладачів.

УДК 336.64(075.8) ББК 65.290-93я73

ISBN 978-966-364-923-8       © Любенко Н. М. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.