Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

7.6. рекомендована література

1.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні  засо- би».

2.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріаль- ні активи».

3.   Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку  12  «Фінансові інвестиції».

4.   Закон  України  «Про оподаткування прибутку підприємств».

5.   Фінанси  підприємств:   Підручник /Керівник  авт.кол.  і  наук. ред., проф. А. М. Поддєрьогін.  – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,  2004. – 571 с., іл.

6.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

7.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.