Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

4.5. термінологічний словник

Рух  грошових коштів  (або грошові потоки)  – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові  кошти  – готівка, кошти на банківських рахунках і де- позити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів  – короткострокові високолік- відні фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму грошових коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості (зазвичай, це вкладення в цінні папери на строк, що не пе- ревищує 3 місяці, наприклад,  векселі, депозитні сертифікати).

Доходи – це збільшення економічних  вигод  у вигляді  надхо- дження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до збіль- шення власного капіталу  підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – це зменшення  економічних  вигод у вигляді  змен- шення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до змен- шення власного капіталу  (за винятком зменшення  капіталу  внаслі- док його вилучення або розподілу між власниками).

Прибуток – це сума, на яку  доходи  перевищують  пов’язані  з ними витрати.

Операційна діяльність – основна  діяльність  підприємства,  а також інша діяльність, яка не належить  до фінансової чи інвести- ційної діяльності.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін роз- міру і складу власного та позикового  капіталу підприємства.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація  тих необо- ротних активів, а також тих фінансових  інвестицій,  які не є еквіва- лентами грошових коштів.

Відповідності (принцип) – принцип, згідно з яким витрати ви- знаються  витратами певного періоду одночасно з визнанням дохо- ду, для отримання якого вони здійснені.

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені без- посередньо до конкретного об’єкта витрат економічно  доцільним шляхом.