Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

6.5. термінологічний словник

Платники податків – юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб’яктів підприємницької ді- яльності чи не мають такого статусу, на яких, згідно з законами, по- кладений  обов’язок утримувати  та/або сплачувати  податки і збори (обов’язкові платежі),  пеню та штрафні санкції.

Пеня – плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податко- вого боргу (без урахування пені), що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним  погашенням податкового  зобов’язання  (в тому числі по сплаті обов’язкових платежів і внесків). Нараховуєть- ся за податковими зобов’язаннями в розмірі 120 \% облікової ставки НБУ за кожен день прострочення обов’язкових платежів і податків.

Податкова застава –  спосіб  забезпечення  податкового зобов’язання  платника  податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає  в відповідно до закону.

Податкова декларація, розрахунок – документ, що подається платником податків до контролюючого  органу у строки, встановле- ні законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/ або сплата податку, збору (обов’язкового платежу).

Податковий борг (недоїмка) – податкове зобов’язання  (з ура- хуванням  штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків  або узгоджене  в адміністративному чи судово- му порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, на- рахована на суму такого податкового зобов’язання.

Податковий кредит – сума, на яку платник  податку має право зменшити  податкове зобов’язання  зі сплати податку на додану вар- тість звітного періоду, визначена згідно з Законом. Сума податково- го кредиту визначається, виходячи з суми ПДВ, сплаченого платни- ком ПДВ при придбанні товарів, матеріалів, послуг тощо.

Податковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) ви- значена за правилами і нормами податкового законодавства.

Податок з реклами – стягується з усіх видів комерційних ого- лошень і повідомлень,  що поширюються за допомогою засобів ма- сової інформації,  афіш, плакатів,  рекламних  щитів, друкуються на спортивному одязі чи майні. Об’єктом оподаткування є вартість ре- кламних послуг.

Податок із власників транспортних засобів – розповсюджу- ється на власників автомобілів, колісних тракторів, мотоциклів, яхт, суден парусних,  човнів  моторних  і використовується на фінансу- вання автомобільних доріг.

Податок на дивіденди – податок, що сплачується від нарахо- ваних дивідендів  у формі  авансового  внеску  податку  на прибуток. Платником є емітент корпоративних прав. Для  уникнення подвій- ного оподаткування на суму сплаченого авансового внеску зменшу- ється сума податку на прибуток.

Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий  податок, що включається до ціни реалізації  товарів (робіт, послуг)  і встановлю- ється у відсотках  до оподатковуваного обороту, який  визначається згідно із чинним податковим законодавством. Для підприємств ви- робничої сфери оподатковуваним оборотом є реалізаційна вартість продукції (товарів, послуг) з включенням акцизного збору, без ПДВ.

Податок на нерухоме майно – прямий  податок, який встанов- люється у відсотках до вартості будівель, споруд, що перебувають у власності суб’єктів господарювання.

Податок на прибуток – прямий  податок, який сплачують під- приємства – суб’єкти господарської діяльності за рахунок прибутку і який обраховується за встановленою законодавством ставкою від суми прибутку, визначеного за правилами,  встановленими податко- вим законодавством.

Поставка товарів (при  визначенні  об’єкта оподаткування по- датком на додану вартість) – будь-які  операції, що здійснюються згідно з договорами  купівлі-продажу, міни та іншими цивільно- правовими  договорами,  які  передбачають  передавання прав  влас- ності на такі товари (за компенсацію  чи безоплатно), а також опе- рації з передавання майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря  (лізингоотримувача), згідно з договорами  фінансової оренди (лізингу), або поставки  майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та пере- давання  права власності  на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що підлягає  відшкодуванню у наступних  періодах (виникає внаслі- док тимчасових додатних різниць між «бухгалтерським» і «податко- вим» прибутком).

Відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на при- буток, який  сплачуватиметься в наступних  періодах (виникає вна- слідок  тимчасових  від’ємних різниць  між «бухгалтерським» і «по- датковим»  прибутком).

Комунальний податок – входить до складу місцевих податків і зборів. Об’єктом є розрахункова сума фонду оплати праці. Гранич- ний розмір – 10 \% від об’єкта оподаткування.