Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Загальний список лІтератури

Законодавчі і нормативні акти

1.   Господарський Кодекс України.

2.   Закон  України  «Про аудиторську діяльність».

3.   Закон  України  «Про банки та банківську  діяльність».

4.   Закон   України   «Про  бухгалтерський облік  і  фінансову   звіт- ність».

5.   Закон  України  «Про вексельний обіг в Україні».

6.   Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

7.   Закон  України  «Про господарські  товариства».

8.   Закон України «Про державне регулювання ринку цінних папе- рів в Україні».

9.   Закон  України  «Про заставу».

10. Закон  України  «Про інвестиційну діяльність».

11. Закон  України  «Про оподаткування прибутку підприємств».

12. Закон  України  «Про підприємництво».

13. Закон  України  «Про податок на додану вартість».

14. Закон  України  «Про  порядок  здійснення розрахунків у націо- нальній та іноземній валюті».

15. Закон України  « Про порядок погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

16. Закон  України  «Про режим іноземного інвестування».

17. Закон  України  «Про систему оподаткування».

18. Закон  України  «Про страхування».

19. Закон  України  «Про фінансовий лізинг».

20. Закон  України  «Про цінні папери і фондову біржу».

21. Закон  України  «Про Державний бюджет України  на

рік».

22. Інструкція НБУ «Про відкриття банками рахунків у національ- ній та іноземній валюті» № 527 від 18.12.98 р. (зі змінами і допо- вненнями).

23. «Інструкція про безготівкові  розрахунки  в Україні у національ- ній валюті», затверджена постановою правління НБУ № 135 від

29.03.2001 р.

24. Методичні  рекомендації  з формування собівартості  продукції (робіт, послуг): Затверджено наказом № 47 Державного  коміте- ту промислової політики  України  від 2 лютого 2001 р.

25. «Положення про ведення  касових  операцій  у національній ва- люті в Україні», затверджено постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.2001р.

26. Положення «Про операції банків з векселями» Затверджене по- становою Правління НБУ від 28 травня 1999 р. № 258.

27. «Положення про порядок складання річного фінансового плану державним  підприємством», затверджено наказом Мінекономі- ки України  № 277 від 25.12.2000.

28.   «Положення про порядок  складання та затвердження річного фінансового  плану  господарського   товариства,   у  статутному фонді якого понад 50 \% акцій належать  державі», затверджено наказом ФДМУ № 343 від 21.02.2002 р.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  1 «Загальні ви- моги до фінансової  звітності».

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  3 «Звіт  про фі- нансові результати».

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт  про рух грошових коштів».

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про влас- ний капітал».

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні  засо- би».

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріаль- ні активи».

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».

38. Положення          (стандарт)       бухгалтерського        обліку             11

«Зобов’язання».

39. Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку  12  «Фінансові інвестиції».

40. Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку  13  «Фінансові інструменти».

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств».

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  17 «Податок  на прибуток».

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  20 «Консолідо- вана фінансова звітність».

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  21 «Вплив  змін валютних курсів».

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію».

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

50. Положення про порядок  здійснення аналізу  фінансового стану підприємств,  що підлягають приватизації», затверджено Мінфі- ном та ФДМУ N 49/121 від 26.01.2001 р.

51. «Порядок  проведення  оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашен- ня позики, наданої за рахунок коштів міжнародних  фінансових організацій»,  затверджено наказом  Мінфіну  України  №247 від

21.04.2003 р.

52.  «Методичні рекомендації  щодо виявлення ознак неплатоспро- можності підприємства та ознак дій з приховування банкрут- ства, фіктивного банкрутства чи доведення  до банкрутства»,  за- тверджені  Наказом  Міністерства економіки  України  № 10 від

17.01.2001 р.

53. Наказ  Державної  податкової  адміністрації  України  «Про за- твердження форми декларації  про прибуток  підприємства та Порядку  її складання».

Навчальна література

1.   Аранчій В. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Професіо- нал, 2004. – 265 с.

2.   Фінансова діяльність  підприємств:  Підручник.  / Бандурка О.

М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. – К.: Либідь, 2002.

– 384 с.

3.   Білик  М.Д. Управління фінансами державних  підприємств.  – К.: Знання, 1999. – 312 с.

4.   Білик  М. Д., Бабяк  Н. Д., Семенюк О. Б. Фінанси підприємств: Навч. посіб. К.: Центр «Методика-інформ», 2003. – 201 с.

5.   Білик  М. Д. Фінансовий план державного  підприємства // Фі- нанси України, 2003. – № 7 – С. 60-67

6.   Бочаров  В. В. Корпоративные финансы.  – СПб: Питер, 2001. –

256 с.: ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).

7.   Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту. /Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

8.   Буряк П. Ю., Беркита К. Ф., Ярема Б. П. Податкова  система: те- орія і практика  застосування активних  методів навчання.  – К.: Професіонал, 2004. – 171 с.

9.   Ван Хорн Дж. К. Основи  управлення финансами.  / Пер. с англ.

– М.: Финансы и статистика, 1996. – 789 с.

10. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством.: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

11. Василик  О. Д. Теорія  фінансів: Підручник.  – К.: КІОС,  2001. –

416 с.

12. Гривківська О. В. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінан- си підприємств». – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 99 с.

13. Єфимова О. В. Финансовый анализ.  – 2-е изд., перераб. и доп.

– М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 320 с. (Библиотека журнала

«Бухгалтерский учет»).

14. Іванова  Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва:  теорія та практика. – К.: Лібра, 2002. – 71 с.

15. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз:  Навч.  посіб. – К.: МАУП,

2001. – 148 с.

16. Ковалев   В.  В.  Финансовый  анализ:  Управление  капиталом.

Выбор  инвестиций. Анализ  отчетности.  – 2-е изд., перераб.  и доп. – М: Финансы и статистика, 2000. – 512 с., ил.

17. Ковалева  А. М., Лапуста  М. Г., Скамай  Л. Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

18. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз  і планування. – К.: ЦУЛ,

2003 – 224 с.

19. Лігоненко    Л.   О.   Антикризове   управління   підприємством:

теоретико-методологічні засади  та практичний інструментарій

– К.: КНЕУ,  2001. – 580 с.

20. Мельник В. М., Грицаєнко  І. А., Івашина  О. С. Оподаткування підприємницької діяльності:  Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. –

160 с.

21. Нікбахт  Е. Гроппеллі  А. Фінанси. /Пер. з англ. – К.: Основи,

1993. – 383 с.

22. Опарін   В.  М.  Фінанси  (загальна теорія):   Навч.  посіб.  – К.: КНЕУ,  1999. – 164 с.

23. Патрін  М. О., Завгородній А. Г. Фінанси підприємств:  Підруч- ник. – Л.: ЛБІ  НБУ,  2003. – 223 с.

24. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господа- рювання: Підручник.  – Т.: Економічна думка, 2001. – 454 с.

25. Романенко О. Р. Фінанси:  Підручник.  – К.: ЦНЛ, 2004. – 307 с.

26. Основы  корпоративных финансов  / Росс С. и др. Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых  Знаний,  2000. – 720 с. ил.

27. Савчук    В.    П.    Финансовый   менеджмент     предприятия: прикладные вопросы  с анализом  деловых  ситуаций.  – К: Мак- симум, 2001. – 600 с.

28. Слав’юк  Р.  А Фінанси підприємств:  Навч.  посіб.  – К.:, ЦУЛ,

2002. – 460 с.

29. Суторміна  В. М., Федосов  В. М, Рязанова Н. С. Фінанси зару- біжних корпорацій. Навч. посіб. К.: Либідь, 1993. – 247 с.

30. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. К.: Каравела, 2003. – 412 с.

31. Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

32. Терещенко   О.  О.  Фінансова санація  та  банкрутство підпри- ємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ,  2000. – 412 с.

33. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств:  Навч.-метод.  посіб.

К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 206 с.

34. Фінанси підприємств:   Підручник /Керівник  авт.  кол.  і наук. ред., проф. А. М. Поддєрьогін.  – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,  2002. – 571 с., іл.

35. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / За ред. Г. К. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

36. Фінанси підприємств:  Навч.  посіб.  / І. В. Зятковський. – К.:

2003.

37. Фінанси  підприємств:   тести,  задачі,  методичні   рекомендації: Навч. посіб. / за ред. В. З. Потій. – К.: КНЕУ,  2005. – 244 с.

38. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Г. К. Кірейцева.

– К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

39. Финансы предприятий: Учебник.  / Под ред. Каличиной. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 413 с.

40. Хенферт З. Техника финансового анализа /Пер. с англ. – М.: Ау- дит: ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

41. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

42. Ченг Ф. Ли, Д. Й. Финнерти. Финансы корпораций:  теория, методы и практика. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 2000. – 686 с.

43. Шеремет  А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА, 1998. – 343 с.

44. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 216 с.

45. Фінанси  підприємств (за  модульною  системою  навчання): теоретично-практ. посіб. / Шило  В. П., Ільїна  С. Б., Боровська С. С., Барабанова В. В. – К.: Професіонал, 2006. – 288 с.

Періодичні видання

«Урядовий кур'єр»,   «Голос  України»,   «Інвестиційна  газета»,

«Ділова Україна»,  «Бізнес»  з тематичними додатками, «Галицькі контракти» з тематичними додатками, «Баланс» з тематичними до- датками, «Бухгалтерський облік і аудит» з тематичними додатками,

«Фінанси України», «Економіка  України», «Економіст».