Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Вступ

Дисципліна «Фінанси підприємств» належить  до ряду  дисци- плін, які вивчаються  студентами, що проходять бакалаврську під- готовку за спеціальностями економічного спрямування.

Предметом навчальної  дисципліни «Фінанси підприємств» є система фінансово-економічних відносин в процесах діяльності під- приємств  як господарських суб’єктів.

Метою вивчення  навчальної  дисципліни «Фінанси підпри- ємств» є формування базових знань і практичних навичок, необхід- них для виконання завдань оцінювання,  планування та управління фінансовими ресурсами і фінансовими процесами на підприємствах у сучасних ринкових  умовах.

Завданнями навчальної  дисципліни, що мають бути вирішени- ми у процесі її вивчення, є:

-           вивчення  сутності й функцій  фінансів  підприємств,  фінансових ресурсів та джерел їх формування;

-           пізнання  особливостей  фінансової діяльності та внутрішніх і зо- внішніх фінансових  відносин підприємств;

-           оволодіння   принципами  фінансового  аналізу   та  фінансового планування на підприємствах;

-           набуття навиків фінансових  розрахунків.

Вивчення   курсу  спрямоване   на  формування таких  знань та умінь, які забезпечують використання навичок управління фінанса- ми підприємств при виконанні завдань фахової діяльності, зокрема:

-           оцінювати  фінансові  ресурси і фінансові  результати діяльності підприємств як суб’єктів господарювання;

-           оцінювати і прогнозувати основні параметри  фінансового стану підприємств як суб’єктів господарювання;

-           обґрунтовувати фінансовими розрахунками оптимальні  еконо- мічні рішення  в практичній діяльності  суб’єктів господарської діяльності;

-           оптимізувати фінансові  відносини  з акціонерами,  інвесторами, фінансовими установами щодо фінансового забезпечення діяль- ності підприємства.

Курс дисципліни «Фінанси підприємств» в структурно-логічній схемі підготовки  бакалаврів  спирається на знання  і навички,  отри- мані  студентами  при  вивченні  курсів:  «Фінанси», «Гроші  та кре- дит»,  «Економіка  підприємства», «Бухгалтерський облік»,  і є ви-

хідним щодо циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки спеціалістів і магістрів.