Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

4.6. рекомендована література

1.   Закон   України   «Про  бухгалтерський облік  і  фінансову   звіт- ність».

2.   П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

3.   П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

4.   П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової  звітності».

5.   П(С)БО 15 «Дохід».

6.   П(С)БО 16 «Витрати».

7.   Фінанси підприємств: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін.  4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,

2004. – 571 с., іл.

6.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554с.

7.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч.посіб. К.: ЦУЛ, 2002.