Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

10.2. план і навчальні  завдання до практичного заняття

10.2.1.  План основних питань практичного заняття

1.   Принципи і методи  вертикального і горизонтального фінансо- вого аналізу.

2.   Методи   і  показники  оцінки   та  аналізу   структури   капіталу

(структури фінансування).

3.   Методи  і показники оцінки  та аналізу  платоспроможності під- приємства.

4.   Методи  і показники оцінки  та  аналізу  прибутковості (рента- бельності),  ділової активності.

10.2.2.  Ситуаційні  завдання і задачі

Задача 1

 

Показники

План

Факт

Індекс змін

Вихідні дані, тис. грн.

 

 

 

Підсумок балансу

120,0

140,5

 

Необоротні  активи

80,0

80,0

 

Основні засоби

60,8

70,8

 

Оборотні активи

40,0

60,5

 

 

Продовження

 

Запаси

20,8

32,8

 

Дебітори

10,4

12,4

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,2

0,6

 

Власний капітал

71,6

84,7

 

Довгострокові зобов’язання

12,2

20,2

 

Поточні зобов’язання

35,2

35,6

 

Чиста виручка від реалізації

78,0

97,0

 

Прибуток  до оподаткування

24,7

22,7

 

Обчислити індекси змін наведених вище абсолютних показників балансу та визначити:

 

План

 

Факт

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

Коефіцієнт термінової ліквідності

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

Коефіцієнт автономії

 

 

Коефіцієнт загальної заборгованості

 

 

Коефіцієнт оборотності сукупних активів

 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (оборотних активів)

 

 

Рентабельність підприємства (рентабельність сукупного капіталу підприємства)

 

 

Рентабельність власного капіталу підприємства

 

 

Рентабельність продукції (рентабельність обороту з про- дажів)

 

 

Чистий  оборотний  капітал підприємства

 

 

Коефiцiєнт довгостроковостi в структурi заборгованостi

 

 

Коефiцiєнт забезпечення власними  коштами основного капiталу (або коеф-т покpиття основних засобів 1 міри)

 

 

Коефiцiєнт покpиття основних засобів 2-ї міри

 

 

Коефіцієнт забезпечення власними  оборотними коштами

 

 

Дати  оцінку змінам у фінансовому стані підприємства

 

Задача 2

 

 

Показники

Період, що анал-ся

Попередній період

Вихідні дані

 

 

Випуск продукції в натур. од.

230

260

Ціна 1 од. прод (без ПДВ), грн

27

31

 

Продовження

 

Собівартість 1 од. прод, грн.

14

13

Обчислити

 

 

Приріст валового прибутку, разом, грн.

 

 

У тому числі під впливом:

 

 

- змін обсягів продукції

 

 

- змін ринкових  цін

 

 

- змін собівартості 1 од. продукції

 

 

 

Задача 3

 

 

Показники

Період, що анал-ся

Попередній період

Вихідні дані

 

 

Обсяг реалізації, шт.

2390

2620

Ціна 1 од.прод (без ПДВ), грн.

27

31

Собівартість 1 од. прод, грн.

14

13

Вартість основних засобів, тис. грн

680

690

Обчислити:

 

 

Приріст виручки від реалізації, разом, тис. грн.

 

 

У тому числі під впливом:

 

 

- змін вартості основних засобів (екстенсив- ний фактор)

 

 

- змін фондовіддачі  (інтенсивний фактор)

 

 

10.2.3.  Тестові завдання

Примітка: в усіх тестових завданнях слід обрати як вірний тільки один з наведених варіантів відповідей

1.  Платоспроможність  підприємства  (за   коефіцієнтами ліквідності) характеризується як здатність підприємства:

а) своєчасно розраховуватись за всіма борговими зобов’язаннями; б)своєчаснорозраховуватисьзакороткостроковимизобов’язаннями; в) повністю покривати витрати доходами з отриманням прибутку; г) своєчасно розраховуватись за податковими зобов’язаннями.

2. Чистий оборотний капітал підприємства визначається як: а) різниця між оборотними активами та поточними зобов’язаннями; б) різниця між сукупним капіталом та необоротними активами;

в) різниця між сукупним капіталом та власним капіталом;

г) різниця між власним капіталом та необоротними активами.

3. Коефіцієнт автономії (самофінансування) визначається як:

а) співвідношення загальної  суми зобов’язань до власного капі- талу за балансом;

б) співвідношення прибутку до власного капіталу за балансом; в) співвідношення акціонерного  капіталу до підсумку балансу; г) співвідношення власного капіталу до підсумку балансу.

4. Коефіцієнт довгострокової заборгованості визначається як:

а) співвідношення загальної  суми зобов’язань до власного капі- талу за балансу;

б) співвідношення довгострокових зобов’язань  до власного  ка- піталу за балансом;

в) співвідношення довгострокових зобов’язань до оборотних ак- тивів по балансом;

г) співвідношення довгострокових зобов’язань  до підсумку  ба- лансу.

5.  Коефіцієнт короткострокової  заборгованості  визнача- ється, як:

а) співвідношення поточних зобов’язань до власного капіталу за балансом;

б) співвідношення поточних зобов’язань до підсумку балансу;

в)  співвідношення  поточних   зобов’язань   до  довгострокових зобов’язань;

г) співвідношення поточних  зобов’язань  до оборотних  активів за балансом.

6. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

визначається, як:

а) співвідношення загальної  суми зобов’язань до власного капі- талу за балансом;

б) співвідношення загальної  суми зобов’язань  до підсумку  ба- лансу;

в) співвідношення поточних зобов’язань до підсумку балансу;

г) співвідношення оборотних  активів  за балансом  до поточних зобов’язань за балансом.

7. Коефіцієнт термінової ліквідності визначається як:

а) співвідношення загальної  суми зобов’язань до власного капі- талу за балансом;

б) співвідношення поточних зобов’язань до власного капіталу за балансом;

в) співвідношення оборотних  активів  за балансом  до поточних зобов’язань за балансом;

г) співвідношення високоліквідних оборотних активів до поточ- них зобов’язань за балансом.

8. Ліквідність активу характеризує:

а) кількість  оборотів активів підприємства за період;

б) грошову віддачу 1 грн., вкладеної в активи підприємства;

в) здатність активу швидко трансформуватись у грошові кошти;

г) правильна відповідь відсутня.

9.  У складі грошових коштів  враховуються такі  оборотні активи:

а) готівка, кошти на банківських рахунках і високоліквідні цінні папери;

б) готівка, кошти на банківських рахунках і депозити до запитання;

в) готівка, кошти на банківських рахунках  і дебіторська  забор- гованість;

г) готівка, кошти на банківських рахунках.

10. Показник рентабельності підприємства розраховується як: а) прибуток до сплати податків щодо сукупної вартості активів; б) прибуток  після сплати податків  (чистий  прибуток) щодо су-

купної вартості активів;

в) прибуток до сплати податків щодо доходів від реалізації;

г) прибуток  після  сплати  податків  (чистий  прибуток) щодо до доходів.

11.  Показник оборотності сукупного капіталу розрахову- ється  як:

а) сукупна вартість активів щодо доходів від реалізації;

б) прибуток  після сплати податків  (чистий  прибуток) щодо сукуп- ної вартості активів;

в) виручка від реалізації (доходи)  щодо до сукупної вартості активів;

г) сукупна вартість активів щодо до доходів від реалізації.

10.2.4.  Контрольні запитання

1.   Що розуміють під горизонтальним і вертикальним аналізом фі- нансового стану?

2.   Які основні  показники (коефіцієнти) застосовуються в аналізі платоспроможності підприємства?

3.   Які основні показники застосовуються в аналізі прибутковості і ділової активності?

4.   У чому полягають  особливості  CASH  FLOW-аналізу фінансо- вого стану?