Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

9.6. рекомендована література

1.   Закон  України  «Про банки і банківську  діяльність».

2.   Закон  України  «Про фінансовий лізинг».

3.   Закон  України  «Про обіг векселів в Україні».

4.   Закон  України  «Про Національний банк України».

5.   Фінанси підприємств:   Підручник /Керівник  авт.  кол.  і наук. ред., проф.  А. М. Поддєрьогін.  4-те вид., перероб.  та доп. – К.: КНЕУ,  2004. – 571с., іл.

6.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

7.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.