Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

2.5. термінологічний словник

Ефект фінансового важеля – приріст рентабельності власних засо- бів, одержаний завдяки використанню кредитних джерел фінансування.

Плече фінансового важеля – характеризує силу впливу фінансо- вого важеля – це співвідношення між залученими і власними засобами.

Власний капітал – частина  в активах  підприємства,  що зали- шається після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання – заборгованість підприємства,  яка виникла  вна- слідок минулих  подій і погашення  якої, як очікується,  призведе  до зменшення  ресурсів підприємства,  що втілюють економічні вигоди.

Поточні  зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені про- тягом операційного  циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Операційний цикл – проміжок  часу  між  придбанням запасів для здійснення діяльності  та отриманням коштів від реалізації  ви- робленої з них продукції або товарів і послуг.

Активи – ресурси,  контрольовані підприємством в результа- ті минулих  подій, використання яких,  як  очікується,  призведе  до отримання економічних  вигод у майбутньому.