Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

2.2. план і навчальні  завдання до практичного заняття

2.2.1.  План основних питань практичного заняття

1.   Аналіз структурування капіталу в Балансі  підприємства.

2.   Розрахунок ефекту фінансового важеля.

3.   Основні  вимоги щодо формування власного капіталу  та визна- чення складових власного капіталу за Балансом підприємства.

2.2.2.  Ситуаційні  завдання і задачі

Задача 1

 

Показники

тис. грн.

Вихідні дані

 

Статутний капітал

870

Довгострокові кредити банків

110

Короткострокові кредити банків

50

Резервний капітал

260

Облігації власної емісії

75

Додатковий вкладений капітал (емісійний дохід)

45

 

Продовження

 

Нерозподілений прибуток

130

Цільові надходження

55

Визначити

 

Разом власного капіталу

 

Разом позичкового  капіталу

 

 

Задача 2

 

Показники

тис. грн.

Вихідні дані

 

Статутний капітал на початок року

800

Резервний капітал на початок року

200

Нерозподілений прибуток на початок року

110

Чистий  прибуток за поточний рік

250

Дивіденди, нараховані за поточний рік

65

Обчислити:

 

Обов’язкові відрахування до резервного капіталу

 

Резервний капітал на кінець року

 

Нерозподілений прибуток на кінець року

 

 

Задача 3

 

п/п

 

Показники

Значення, тис. грн.

 

Вихідні дані щодо здійснених протягом року операцій

1

Річна сума отриманого чистого прибутку (збитку)

70

2

Емітовано акцій за номінальною  вартістю

50

3

Фактична вартість реалізації емітованих акцій

55

4

Емітовано облігацій за номінальною  вартістю

10

5

Погашено раніше емітованих облігацій

20

6

Повернено основну суму боргу за банківськими кредитами

40

7

Отримано банківських кредитів

85

8

Здійснено дооцінку основних засобів

25

9

Викуплено  підприємством акцій власної емісії

60

 

10

Здійснені обов’язкові відрахування в резервний капітал (5 \% від чистого прибутку)

 

обчислити

 

11

Нараховані дивіденди, разом в розмірі 10 \% до статутного капіталу

 

30

 

З них 50 \% сплачено акціями  власної емісії

обчислити

 

 

 

Обчислити:

На початок року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

12.

Власний капітал, разом, в т.ч.

обчислити

 

12.1.

Статутний капітал

300

 

12.2.

Додатковий вкладений капітал

20

 

12.3.

Інший додатковий  капітал

-

 

12.4.

Неоплачений капітал

-

 

12.5.

Резервний капітал

90

 

12.6.

Вилучений капітал

-

 

12.7.

Нерозподілений прибуток (збиток)

145

 

 

13.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

30

 

14.

Довгострокові зобов’язання

110

 

15.

Поточні зобов’язання

370

 

16.

Доходи майбутніх періодів

-

 

17.

Підсумок валюти балансу

обчислити

 

 

Задача 4

 

 

Показники

Варі- ант 1

Варі- ант 2

Вихідні дані

 

 

Власний капітал, тис. грн

1000

800

Позичковий капітал, тис. грн

-

200

Коефіцієнт прибутковості сукупного капіталу до сплати відсотків і податків

 

0,20

 

0,20

Ставка оподаткування прибутку

0,25

0,25

Ставка відсоткових платежів за позики

0,10

0,10

Обчислити:

 

 

Чистий  прибуток за поточний рік

 

 

Коефіцієнт чистої прибутковості сукупного капіталу

 

 

Коефіцієнт чистої прибутковості власного капіталу

 

 

Ефект фінансового важеля

 

2.2.3.  Тестові завдання

Примітка: в усіх тестових завданнях лише одна відповідь є правильною

1. Фінансові ресурси підприємства – це:

а) кошти засновників та дотації, субсидії, субвенції, що надають- ся підприємству;

б) грошові кошти та грошові фонди, що перебувають у розпоря- дженні підприємства,  в тому числі на засадах позики;

в) грошові кошти та грошові фонди, сформовані  лише за раху- нок власних джерел фінансування;

г) виручка  від реалізації  продукції, зменшена на суму витрат та податкових платежів.

2. У класифікації фінансових ресурсів підприємства банків- ські кредити належать до:

а) зовнішніх і власних;

б) внутрішніх і власних;

в) зовнішніх і позичкових;

г) внутрішніх і позичкових.

3. У класифікації фінансових ресурсів підприємства кошти, внесені засновниками, належать до:

а) зовнішніх і власних;

б) внутрішніх і власних;

в) зовнішніх і позичкових;

г) внутрішніх і позичкових.

4.  У  частині «активи» балансу підприємства структура основних розділів відображає:

а) розподіл всіх фінансово-майнових ресурсів за ознакою безпосе- редньої їх участі в господарських процесах (виробничі і невиробничі); б) розподіл всіх фінансово-майнових ресурсів, що утримуються підприємством, за ознакою терміну корисного використання (осно-

вний і оборотний  капітал);

в) розподіл фінансово-майнових ресурсів, сформованих за раху- нок власних джерел, на основний і оборотний  капітал;

г) розподіл джерел фінансування ресурсів, що утримуються під- приємством,  на власні і позичкові (зобов’язання).

5. Сукупна вартість фінансово-майнових ресурсів, які є в роз- порядженні підприємства станом на певну дату, відображається:

а) у підсумку активів балансу;

б) у сумі коштів за розділом «власний  капітал»;

в) у сумі коштів за розділом «необоротні активи»;

г) у сумі коштів за статтею «акціонерний капітал».

6. Що з перерахованого нижче  не належить до власного ка- піталу за балансом:

а) резерви, сформовані  за рахунок прибутку;

б) цільові надходження;

в) нерозподілений прибуток;

г) статутний капітал.

7. У балансі підприємства резерви, сформовані за рахунок витрат для  забезпечення фінансових потреб  майбутніх періо- дів відображаються в складі таких розділів (статей):

а) доходи майбутніх періодів; б) витрати майбутніх періодів; в) резервний капітал;

г) забезпечення подальших витрат і платежів.

8. При  розподілі зобов’язань в балансі підприємства на по- точні і довгострокові спираються на такий часовий термін:

а) 1 квартал;

б) 1 рік;

в) 5 років;

г) 1 рік або один виробничий цикл, якщо останній перевищує 1 рік.

9. При  розподілі активів в балансі підприємства на  необо- ротні і оборотні спираються на такий термін:

а) 1 квартал;

б) 1 рік;

в) 5 років;

г) 1 рік або один виробничий цикл, якщо останній перевищує 1 рік.

10.  Статутний капітал акціонерного товариства містить:

а) номінальну  вартість простих акцій;

б) номінальну  вартість простих акцій і привілейованих акцій;

в) вартість фактичного  продажу простих і привілейованих акцій;

г) номінальну  вартість простих акцій +номінальну вартість при- вілейованих акцій + номінальну  вартість облігацій.

11.  Статутний капітал підприємства в формі акціонерного товариства не може бути менше суми, еквівалентної:

а) 100 мінімальних заробітних  плат, виходячи з її розміру на по- точний період;

б) 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з її розміру на мо- мент створення;

в) 1250 мінімальних заробітних  плат, виходячи  з її розміру  на поточний період;

г) 1250 мінімальних заробітних  плат, виходячи  з її розміру  на момент створення товариства.

2.2.4.  Контрольні запитання:

1.   Що відображається в кожній зі статей власного капіталу за балансом?

2.   Які обмеження  мінімального  розміру статутного  капіталу  вста- новлені в Україні?

3.   Що покладено  в основу  розподілу  зобов’язань  за статтями  ба- лансу підприємства?

4.   Що належить  до складу необоротних  активів?

5.   Що належить  до складу оборотних активів?

6.   Якими шляхами підприємство може збільшувати (зменшувати)

розмір статутного капіталу?

7.   У чому причини  появи у підприємства дебіторської і кредитор- ської заборгованості?

8.   У чому полягає дія єфекту фінансового важеля?

9.   Які функції виконує власний капітал?

10. Охарактеризуйте основні складові власного капіталу підприємства

11. Як формується резервний капітал підприємства?

12. Що входить до складу додаткового вкладеного капіталу?

13. Що входить до складу іншого додаткового капіталу?

14. Що входить до складу забезпечень майбутніх витрат і платежів?