Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

11.6. рекомендована література

1.   «Положення про порядок складання річного фінансового плану державним  підприємством», затверджене  наказом  Мінекономі- ки України  № 277 від 25.12.2000.

2.   «Положення про порядок  складання та затвердження річного фінансового  плану  господарського   товариства,   у  статутному фонді якого понад 50 \% акцій належать  державі», затверджене наказом ФДМУ № 343 від 21.02.2002 р.

3.   Фінанси підприємств:   Підручник /Керівник  авт.  кол.  і наук. ред., проф. А. М. Поддєрьогін.  – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ,  2004. – 571 с., іл.

4.   Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів господарюван- ня. – К: КНЕУ,  2003. – 554 с.

5.   Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.

6.   Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз  і планування. – К.: ЦУЛ,

2003 – 224 с.