Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

11.5. термінологічний словник

Фінансове планування – процес розробки системи фінансових планів  і планових  (нормативних) показників по забезпеченню  по- точної діяльності  і потреб розвитку  підприємства необхідними  фі- нансовими  ресурсами  і підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутніх періодах.

Бюджет – фінансовий план, який відображає надходження і ви- датки коштів за окремими операціями чи інвестиційними проектами.

Бюджетування – процес розробки  бюджетів, спрямований на а) визначення складу та обсягів грошових видатків; б) забезпечення покриття цих видатків фінансовими ресурсами з різних джерел.

Платіжний календар – оперативний фінансовий план, який роз- робляється на місяць  з розбивкою  на декади або тижні, в якому  ви- значають очікувані грошові потоки (надходження і видатки) за всіма напрямками їх надходження і використання та оцінюють залишки гро- шових коштів з метою забезпечення платоспроможності підприємства.

Дисконтування вартості – процес приведення до теперішньої вартості грошових надходжень і видатків майбутніх періодів.

Сума  до покриття постійних витрат (маржинальний при- буток) – чиста  виручка  від реалізації  продукцiї  з вiдрахуванням змiнних витрат.

Теперішня вартість (грошових потоків) – визначена  шляхом зворотного перерахунку (дисконтування) вартість грошових надхо- джень і видатків майбутніх періодів.