Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

3.6. рекомендована література

1.   Закон  України  «Про  порядок  здійснення розрахунків у націо- нальній та іноземній валюті», № 185/94-ВР від 23.09.94 р.

2.   Закон України «Про державне регулювання ринку цінних папе- рів в Україні», № 448/96-ВР від 30.10.96 р.

3.   Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного ре- гулювання  і валютного контролю», № 15-93 від 12.02.93 р.

4.   Інструкція НБУ «Про відкриття банками рахунків у національ- ній та іноземній валюті» № 527 від 18.12.98 р. (зі змінами і допо- вненнями).

5.   Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті», затверджена постановою НБУ № 135 від 29.03.2001 р.

6.   Положення «Про ведення  касових  операцій  у національній ва- люті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.2001 р., (зі змінами).

7.   Положення «Про операції банків з векселями», затверджене по- становою Правління НБУ від 28 травня 1999 р., № 258.

8.   Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддєрьогіна А. М. – К.: КНЕУ,  2004.

9.   Финансы фирмы: Учебник/ Ковалева А.М. и др. – М.: ИНФРА, 2000.

10. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств:  Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002.