Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

11.2. план і навчальні  завдання до практичного заняття

11.2.1.  План основних питань практичного заняття

1.  Фінансові розрахунки  в плануванні  виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).

2.   Практикум з оператианого  планування руху грошових коштів.

3.   Обгрунтування планової ефективності інвестиційного проекту.

11.2.2.  Ситуаційні  завдання і задачі

Задача 1

 

Показники

 

Вихідні дані

 

Обсяг виробництва, тис. штук

115

Ціна 1 од. продукції, грн

20

Змінні  витрати на 1 од. продукції, грн

12

Постійні витрати підприємства,  тис. грн.

500

Обчислити:

 

точку беззбитковості (кількість продукції,  що забезпечує  беззбитко- вість)

 

прибуток при досягненні планових обсягів продукції

 

суму маржинального прибутку за планових обсягів продукції

 

коефіцієнт покриття постійних витрат за планових обсягів продукції

 

зону прибутковості (або  зону безпеки,  запас  міцності)  за планових обсягів продукції ( у \%)

 

Проілюструвати графічно на моделі точки  беззбитковості отримані результати розрахунків

 

Задача 2

 

Показники

Значення

 

Вихідні дані

 

 

1.

Залишки готової продукції на складі на початок плано- вого періоду, штук

 

30,0

 

2.

Собівартість виробництва одиниці продукції за попере- дній період, грн.

 

230,0

 

3.

Коефіцієнт зміни планової собівартості одиниці готової продукції порівнянно з попереднім періодом

 

0,9

 

4.

Обсяги виробництва продукції за попередній період, штук

 

600,0

 

5.

Коефіцієнт збільшення обсягів виробництва у планово- му періоді

 

1,2

 

6.

Ціна реалізації одиниці продукції у попередньому періо- ді (з ПДВ)

 

 

7.

Коефіцієнт зміни ціни одиниці продукції порівнянно з попереднім періодом

 

1,15

8.

Залишки готової продукції на складі на кінець періоду, штук

25,0

 

Продовження

 

9.

Ставка ПДВ, \%

20,0

 

10.

Залишки готової продукції на складі на кінець планового періоду, штук

 

10,0

 

Обчислити:

 

11

Собівартість одиниці продукції у плановому  періоді

 

12.

Ціну реалізації одиниці продукції (з ПДВ)

 

13.

Обсяг виробництва продукції, штук

 

14.

Обсяг реалізації продукції, штук

 

15.

Валовий прибуток, грн.

 

16.

Валову рентабельність продукції, \%

 

 

- у попередньому періоді

 

 

- у плановому  періоді

 

 

Задача 3

 

 

Показники

Тис. грн

1 де- када

2 де- када

3 де- када

Вихідні дані до платіжного календаря

 

 

 

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ

40

 

 

1. Грошові надходження в складі виручки від реалі- зації продукції

 

225

 

330

 

340

2. Грошові надходження в складі виручки від реа- лізації необоротних  активів, матеріальних запасів, цінних паперів

 

 

40

 

3. Дивіденди, відсотки та інші доходи від цінних паперів і депозитів

 

 

 

16

4. Штрафи, пені та інші надходження від застосуван- ня санкцій

 

10

 

 

5. Кредити отримані

35

 

 

6. Надходження орендної плати

 

 

40

7. Цільові надходження

 

73

 

8. Авансові платежі отримані

38

 

 

9. Інші надходження

 

 

13

10. Оплата за товарно-матеріальні цінності

59

126

89

11. Заробітна плата з відрахуваннями до фондів со- ціального страхування

 

170

 

 

257

 

Продовження

 

12. Податки і податкові платежі

26

18

 

13. Погашення  банківських кредитів

 

 

60

14. Сплата відсотків за кредит

 

 

27

15. Сплата авансових платежів

18

44

 

16. Сплата орендних платежів

 

 

29

17. Погашення  кредиторської заборгованості

39

 

 

18. Виплата дивідендів

 

 

33

19. Інші видатки

14

 

 

Обчислити

 

 

 

РАЗОМ НАДХОДЖЕННЯ

 

 

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

 

 

 

ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

 

 

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ

 

 

 

Обґрунтувати рішення щодо необхідності залучення додаткових грошових надходжень

 

Задача 4

 

 

ПОКАЗНИКИ, тис. грн.

РОКИ

0

1

2

3

4

Вихідні дані

 

 

 

 

 

Капіталовкладення в основні засоби (при- дбання, монтаж)

 

700

 

-

 

-

 

-

 

-

Чистий  дохід (виручка) від реалізації

-

500

520

540

560

Витрати, разом (без урахування кредиту)

-

180

190

200

210

- в т.ч. амортизація

-

140

140

140

140

Сума залученого кредиту

400

 

 

 

 

Погашення  основної суми кредиту

 

 

 

200

200

Ставка відсотків за кредит, \%

 

15

15

15

15

Ставка дисконтування, \%

 

20

20

20

20

Обчислити:

 

 

 

 

 

Відсоткові платежі за кредит

 

 

 

 

 

Прибуток  до оподаткування

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

Чистий  прибуток

 

 

 

 

 

Річний готівковий  потік (CF) – номінальну вартість

 

 

 

 

 

 

Продовження

Теперішню (дисконтовану) вартість річного готівкового потоку

 

 

 

 

 

Чисту теперішню вартість проекту (NPV)

– на кінець кожного року розрахункового періоду

 

 

 

 

 

Строк окупності початкових  інвестицій

 

Індекс прибутковості за розрахунковий період

 

 

Задача 5

 

 

Показники

Факт на дату оцінки

Прогнозний пері- од (роки)

1

2

3

4

1. Власний капітал підприємства

340

 

 

 

 

2. Позичковий капітал

410

 

 

 

 

3. Прогнозні інвестиції у власний капітал

-

50

-

100

-

4. Прогнозні обсяги отримання фінансо- вих позик

 

-

 

30

 

120

 

20

 

20

5. Прогнозні обсяги погашення  фінансо- вих позик

 

-

 

65

 

80

 

90

 

90

6. Чистий  операційний дохід (від реаліза- ції продукції та іншої операційної діяль- ності)

 

 

 

 

 

7. Операційні витрати, разом

 

 

 

 

 

7.1. – в т.ч. амортизація

 

 

 

 

 

8. Чисті доходи (втрати) від операцій з необоротними активами  і фінансовими інвестиціями

 

 

48

 

50

 

(35)

 

-

9. Ставка очікуваних  виплат власникам (грошових  дивідендів), \% до чистого при- бутку

 

 

20

 

20

 

20

 

20

10. Очікувана ставка кредитних  відсотків

 

15

15

15

15

11. Ставка дисконтування, \%

 

20

20

20

20

Оцінити вартість підприємства на кі- нець періоду за методом дисконтування Cash-flow, в тому  числі обчислити:

 

 

 

 

 

12. Операційний Cash-flow, разом, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

- прибуток до сплати відсотків і податків

 

 

 

 

 

- відсотки за кредит

 

 

 

 

 

- податок на прибуток

 

 

 

 

 

- амортизація

 

 

 

 

 

13. Фінансовий Cash-flow , разом, в т.ч.

 

 

 

 

 

- власний капітал

 

 

 

 

 

- позичковий капітал

 

 

 

 

 

- виплата дивідендів власникам

 

 

 

 

 

14. Інвестиційний Cash-flow

 

 

 

 

 

15. Чистий  рух коштів (номінальна вар- тість Cash-flow) за роками

 

 

 

 

 

16. Ліквідаційна вартість чистих активів на кінець прогнозного періоду (весь капітал мінус зобов’язання)

 

 

 

 

 

17. Теперішня вартість готівкових потоків (Cash-flow) за роками – з урахуванням ліквідаційної вартості

 

 

 

 

 

18. Підсумкова  теперішня вартість готівко- вих потоків

 

19. Сума зобов’язань на дату оцінки

 

20. Оцінна ринкова вартість підприємства за методом дисконтування Cash-flow (DCF)

 

 

11.2.3.  Тестові завдання

Примітка: в усіх тестових завданнях слід обрати як вірний тільки один з наведених варіантів відповідей

1. Платіжний календар як форма планового документа, за- стосовується:

а) при перспективному фінансовому плануванні;

б) при поточному фінансовому плануванні;

в) при оперативному фінансовому плануванні;

г) всі наведені відповіді є вірними.

2. Точка беззбитковості визначається як:

а) підсумок  постійних  і змінних  витрат, поділений  на різницю між ціною та змінними  витратами на одиницю продукції;

б) постійні витрати, поділені на різницю між ціною та змінними витратами на одиницю продукції;

в) підсумок постійних і змінних витрат, поділений  на змінні ви- трати на одиницю продукції;

г) підсумок  постійних  і змінних  витрат, поділений  на різницю між ціною та змінними  витратами на одиницю продукції.

3. Що є найбільш точним визначенням постійних витрат:

а) витрати, що посідають постійне місце у виробничих витратах;

б) витрати, що посідають постійне місце у сукупних витратах;

в) витрати,  пов’язані з обслуговуванням працюючих  на постій- них засадах;

г) витрати,  що залишаються постійними  зі змінами  обсягів ви- робництва.

4. Що є найбільш точним визначенням змінних витрат:

а) витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом певного різ- новиду продукції;

б) витрати,  загальна  сума яких залежить  від обсягу виробленої продукції;

в) витрати, загальна сума яких не залежить  від обсягу виробле- ної продукції;

г) витрати,  порядок  обчислення  яких  на одиницю  продукції  є прямим.

5. Маржинальний прибуток – це:

а) прибуток, що перевищує  заплановану суму;

б) різниця між виручкою від реалізації та постійними  витратами; в) різниця між виручкою від реалізації та змінними  витратами; г) різниця між постійними  та змінними  витратами.

6. «Запас міцності» (або  «зона безпеки») при плануванні реалі- зації продукції за методом «точки беззбитковості» визначається як: а) різниця  між доходом від реалізації  та постійними  витратами

/ планова сума доходів;

б) різниця між доходом від реалізації та маржинальним прибут- ком / планова сума доходів;

в) різниця  між плановим  та беззбитковим обсягом  реалізації  /

плановий  обсяг реалізації;

г) немає правильної відповіді.

7.         При обґрунтуванні цінової  політики на короткостроко- вих часових інтервалах дотримуються:

а) беззаперечної  беззбитковості;

б) беззаперечної  прибутковості;

в) припускають  збитковість  в межах обсягу постійних витрат;

г) припускають  збитковість  в межах обсягу змінних витрат.

11.2.4.  Контрольні запитання

1.   Що є метою стратегічного фінансового планування?

2.   Розкрийте сутність  поняття  «стратегічне  фінансове  плануван- ня»

3.   Що є метою поточного фінансового планування?

4.   Що є метою оперативного  фінансового планування?

5.   У чому полягає відмінність між поточним і оперативним фінан- совим плануванням?

6.   Які періоди охоплює поточне фінансове планування?

7.   Які періоди охоплює оперативне  фінансове планування?

8.   Які основні стадії процесу бюджетування?

9.   Які види бюджетів входять до складу фінансових  бюджетів?

10. Дайте характеристику чинникам,  які враховуються  в процесі бюджетування.

11. У чому сутність бюджету маржинального доходу (прибутку)?

12. Дайте визначення поняттю «зона (або межа) безпеки».

13. Яка методика  покладена  в основну  врахування фактору  зміни вартості  грошей  в часі при визначенні  ефективності капітало- вкладень?

14. Який економічний зміст ставки дисконтування?