Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

3.5. термінологічний словник

Аваль – поручительство третьої особи за векселем.

Акредитив – договір, що містить  зобов’язання  банка-емітента, за яким банк за дорученням клієнта  (заявника акредитиву) або від свого імені проти документів, які відповідають  умовам акредитива, зобов’язаний  виконати  платіж на користь бенефіціара (або доручає іншому банку здійснити  цей платіж).

Акцепт – згода на оплату розрахункових документів; акцептом є підпис керівника  підприємства на платіжному документі.

Вексель – письмове безумовне зобов’язання (боргова розписка) встановленої форми, що дає право її власнику  вимагати  сплати ви- значеної у векселі суми у відповідний строк і у відповідному  місці.

Грошовий чек  – письмове  розпорядження банку  щодо  видачі уповноваженій особі зазначеної  суми готівкових коштів.

Індосація – передавання прав вимоги  за векселем.  Оформлю- ється спеціальним записом на вексельному бланку (індосаментом).

Інкасація – здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розра- хунковими і супроводжувальними документами з метою отримання плате- жу та/або передавання супроводжувальних чи розрахункових документів.

Касові  операції – операції, пов’язанні з прийняттям та видачею готівки на підприємстві.

Ремітент – особа  (підприємство або банк),  що є власником

(утримувачем) переказного векселя.