Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

8.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Порядок  нормування оборотних засобів в матеріальних запасах.

2.   Порядок  нормування оборотних  засобів  у незавершеному ви- робництві.

3.   Порядок  нормування оборотних  засобів у запасах готової про- дукції.

4.   Шляхи  і засоби регулювання дебіторської заборгованості.

5.   Порядок  визначення резерву сумнівних  боргів.

6.   Шляхи  і засоби регулювання дебіторської заборгованості.

7.   Шляхи  і засоби оцінки та регулювання ліквідності  активів  під- приємства.