Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

8.5. термінологічний словник

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна  дебітор- ська заборгованість,  щодо якої існує впевненість  про її неповернен- ня боржником  або за якою минув строк позовної давності.

Виробничі запаси – це вартість  запасів  сировини,  основних  і допоміжних  матеріалів,  палива,  комплектуючих виробів,  запасних частин, тари, будівельних матеріалів  та інших матеріалів, призначе- них для використання протягом нормального  операційного  циклу.

Готова продукція (в балансі підприємства) – запаси виробів на складі, обробку яких закінчено і які пройшли випробовування, при- йом, укомплектування згідно з умовами договорів та відповідними технічними  умовами і стандартами. Продукція, що не відповідає на- веденим вимогам, показується як незавершене  виробництво.

Грошові  кошти  – готівка, кошти на рахунках у банках та депо- зити до запитання.

Дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги – заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відванта- жену продукцію, виконані  роботи і надані послуги (крім заборгова- ності, яка забезпечена векселями).

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – аванси, надані іншим підприємствам в рахунок подальших платежів.

Дебіторська заборгованість по нарахованим доходам – це сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті та ін., які повинні надійти.

Запаси – активи, які зберігаються  для продажу, перебувають  у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту вироб- ництва, призначені  для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг, а також для управління підприємством.

Ліквідність активів – характеристика окремих  видів  активів підприємства за їх здатністю  до швидкого  перетворення в грошову форму без суттєвих втрат своєї балансової вартості.

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не об- межені у використанні, а також інші активи, призначені для реаліза- ції чи використання протягом одного року або одного операційного циклу, в тому числі запаси товарно-матеріальних цінностей, запаси готової продукції, незавершене  виробництво.

Сумнівний борг  – поточна  дебіторська  заборгованість за про- дукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її по- гашення боржником.

Собівартість запасів – усі витрати на придбання, доставку, пе- реробку запасів і приведення їх у стан, в якому вони перебувають.

Товари – це товари, що придбані підприємством для подальшо- го продажу.

Чистий обіговий капітал підприємства – визначається різ- ницею між балансовою вартістю оборотних активів і поточними зобов’язаннями на дату балансу.

Чиста  реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума дебіторської заборгованості (за якою вона включається до акти- вів) після вирахування суми сумнівних та безнадійних боргів.