Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

5.5. термінологічний словник

Валовий прибуток (збиток) – прибуток  (збиток) підприєм- ства, що визначається відрахуванням з доходу (виручки) від реа- лізації продукції непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного  збору),  інших відрахувань  з виручки  та собівартості  ре- алізованої продукції.

Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного товариства, яка підлягає розподілу та нарахуванню акціонерам пропорційно до вартос- ті простих акцій, що їм належать; це також сума доходу на одну акцію.

Декапіталізація – вилучення частини  власного  капіталу  під- приємства (в т.ч. частини отриманого прибутку) на цілі, не пов’язані до розміру підприємства.

Деномінація акцій  – зменшення  номінальної вартості акцій ак- ціонерного товариства,  яке здійснюється з метою приведення у від- повідність  номінальної вартості  випущених  в обіг акцій  з величи- ною статутного фонду в разі його зменшення.

Тезаврований прибуток – це прибуток, що залишається в роз- порядженні  підприємства після сплати податків та виплати  диві- дендів і спрямовується на збільшення власного капіталу.

Чистий прибуток – частина прибутку  підприємства,  що зали- шається після сплати податку на прибуток.