Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

1.2. план і навчальні  завдання до практичного заняття

1.2.1.  План основних питань практичного заняття

1.   Розкриття сутності фінансів підприємств.

2.   Визначення основних фукцій фінансів підприємств.

3.   Розгляд  основних  напрямків фінансової  роботи  на підприєм- стві.

4.   Характеристика фінансових  інструментів  і фінансових  важелів.

5.   Принципи і вимоги  щодо складання фінансової  звітності  під- приємства.

1.2.2.  Тестові завдання

Примітка: в усіх тестових завданнях слід обрати як вірний тільки один з наведених варіантів відповідей

 

рел;

1. Фінанси підприємств – це:

а) грошові кошти підприємства;

б) сума коштів статутного фонду підприємства;

в) сума коштів, сформованих за рахунок зовнішніх і внутрішніх дже-

г) системи фінансових відносин, що формуються на підприємстві.

 

2. Система фінансових відносин – це поєднання:

а) фінансових  відносин  між підприємством і бюджетом  та між підприємством та банківськими установами;

б) фінансових відносин між окремими структурними підроз- ділами,  фінансових  відносин  з персоналом  підприємства та інших внутрішніх фінансових  відносин;

в) фінансових  відносин з покупцями продукції і постачальника- ми сировини, матеріалів;

г) системи зовнішніх і внутрішніх фінансових  відносин.

3. Система управління фінансами підприємства включає:

а) мобілізацію коштів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

б) організацію  ефективної взаємодії  фінансових  відносин і гро- шових фондів;

в) організацію ефективного використання фінансових  ресурсів;

г) все перелічене вище.

1.2.3.  Контрольні запитання

1.   Що таке фінанси як система певних економічних  відносин?

2.   Які найсуттєвіші відмінності між категоріями «фінанси» і «гроші»?

3.   Які відносини має сфера фінансових  відносин підприємства?

4.   Що розуміють під поняттям «фінансові  ресурси»?

5.   Що належить  до основних фінансових  методів і важелів?

6.   Які основні напрямки роботи щодо управління фінансовими ре- сурсами на підприємстві?

7.   Як  впливає  форма  власності  на організацію  фінансів  підпри- ємств?

8.   Які функції виконує фінансова служба підприємства?

9.   В яких основних формах подається  фінансова  звітність підпри- ємства?

10. На які основні принципи  спираються  встановлені вимоги щодо підготовки фінансової  звітності?